Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА. 29 серпня 2012 р. Робоча п р о г р а м а НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Перший проректор

______________ Н.С.Ситник

29 серпня 2012 р.

   
Робоча п р о г р а м а НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СОЦІОЛОГІЯ

для студентів, які навчаються за галузями знань

0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямами підготовки

6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030503 «Міжнародна економіка»

освітньо-кваліфікаційного рівня

«бакалавр»

  денна форма навчання

Львів-2012

Розробник:

Макух О. Є., к. пол. наук, асистент кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін ЛДФА

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін (протокол № 1 від 29 серпня 2012 р.) як програму підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», за напрямами 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030503 «Міжнародна економіка», складеної на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі змінами і доповненнями, затвердженої Вченою радою ЛДФА від 31.08.2012 р. (протокол №1 від 31.08.2012 р.)

 

 

Завідувач кафедри: __________________________ д. і. н., проф. Сливка Ю. Ю.

 

Заступник завідувача кафедри: _____________ к. і. н., в. о. доц. Костишин Е. І.

 

 

 

ЗМІСТ

1.Пояснювальна записка. Опис предмета навчальної дисципліни «Соціологія»……….……..…..4

2.Тематичний план навчальної дисципліни «Соціологія»……………….…………….....................8

3. Зміст навчальної дисципліни «Соціологія»………………………………......................................9

4. Список рекомендованої літератури……………………………………………………………….11

5. Графік розподілу навчального часу за темами навчальної дисципліни і видами навчальної роботи за ОПП……………………………………………………………….......................................13

6. Календарно-тематичний план аудиторних занять…………………………………………...…..14

6.1.Календарно-тематичний план лекційних занять……………………………………………14

6.2.Календарно-тематичний план семінарських занять та залікових модулів………...……..15

6.3.Графік обов’язкових консультацій……………………………………………………….…..157. Плани семінарських занять………………………………………….…………………………….16

8. Самостійна робота студентів (СРС) ……………………………………………………………...20

8.1. Графік виконання самостійної роботи студентів……………………………………..…..20

8.2. Завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації до їх виконання………...20

9. Індивідуальна науково-дослідна робота студентів…………………………………………..…..23

10. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль…………………………………….26

11. Методи оцінювання знань студентів…………………………………………………….............28

11.1. Таблиця оцінювання (визначення рейтингу) навчальної діяльності студентів……….28

11.2. Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів…28

11.3. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами проміжного контролю

за чотирибальною системою…………………………………………………………………...30

11.4. Шкала оцінювання успішності студентів за результатами підсумкового контролю.31

12. Методичне забезпечення дисципліни «Соціологія». Методики активізації

процесу навчання……………………………………….....…………………………………….……31

12.1.Методичне забезпечення дисципліни «Соціологія»………………………..…..…..……..31

12.2. Методики активізації процесу навчання……………………………………………...….32

13. Ресурси мережі Інтернет……………………………………………………………….………....35

14. Зміни і доповнення до робочої програми……………………………………………..….……..35

 

Навчальна дисципліна «Соціологія» належить до нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки. Для вивчення цієї дисципліни за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки: 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» навчальним планом визначено загальну кількість годин – 108 год., кількість кредитів ECTS – 3, підсумковий контроль – екзамен.

Вивчення курсу «Соціологія» здійснюється на другому курсі (IV семестр) і передбачає опанування знаннями та вміннями достатніми для кваліфікованого аналізу сучасних соціальних процесів із використанням теоретико-методологічної бази та досвіду емпіричних досліджень сучасної соціології, а також для подальшої самостійної роботи з соціологічною науковою літературою та джерелами.

Оволодіння знаннями, які пропонує ця дисципліна, набуває особливого значення, по-перше, у зв’язку із зростанням ролі соціології як прикладної дисципліни, зокрема, у сфері комерційного та політичного маркетингу та, по-друге, у зв’язку із необхідністю формування у студентів фінансово-економічних спеціальностей необхідного базису соціогуманітарного знання.

Предмет навчальної дисципліни

Предметомсоціології є сутність, закономірності та випадковості соціальних відносин та процесів у суспільстві.

Соціологія досліджує основні підходи до розуміння суспільства і людини, вивчає основні етапи історичного розвитку соціологічних знань про суспільство, особливого значення, в структурі курсу надається висвітленню соціальних процесів і явищ. Окрім того, при розгляді курсу студентам пропонується ознайомитися з окремими галузями сучасної соціології, прикладними аспектами, що охоплюють практично всі сфери життєдіяльності суспільства.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета навчальної дисципліни «Соціологія»: формування системи знань про основні поняття соціології, історію її становлення у світі та в Україні; усвідомлення сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, опанування методики сучасного соціологічного аналізу суспільних відносин.

Завдання навчальної дисципліни «Соціологія»:

ü формування цілісного уявлення про специфіку, об’єкт і предмет соціологічного знання, історію зарубіжної і вітчизняної соціології, перспективи її подальшого розвитку;

ü формування знань про суспільство як цілісну систему, вивчення теоретичних основ та прикладних аспектів спеціальних соціологічних теорій;

ü набуття навичок організації і проведення конкретно-соціологічних досліджень і практичного ефективного використання їх результатів.Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі

Нормативна навчальна дисципліна «Соціологія» є базовою дисципліною навчального плану підготовки бакалаврів. Формує теоретичну базу знань для вивчення таких дисциплін як «Політологія», «Менеджмент», «Економіка праці й соціально-трудові відносини».

Вимоги до знань і вмінь

Цільова спрямованість навчальної дисципліни «Соціологія» зумовлює такі вимоги до знань та умінь студентів:

а) знати:

ü структуру та рівні соціологічного знання; закони, основні категорії, поняття, методи та функції соціології;

ü основні етапи становлення та розвитку соціології, домінуючі соціологічні теорії, школи та їх представників;

ü теорії та концепції розвитку суспільства;

ü сутність, моделі та етапи соціалізації особистості;

ü вікові межі молоді; нормативно-правові акти про молодь; механізм реалізації державної молодіжної політики в Україні;

ü форми сім’ї та різновиди шлюбу; види насильства в сім’ї;

ü структуру та типологію конфліктів, шляхи їх розв’язання;

ü теорії та школи управління; мотиваційні аспекти праці;

ü методи дослідження соціологічних процесів та явищ.

б) уміти:

ü володіти основними теоретичними та практичними положеннями соціології;

ü застосовувати одержані соціологічні знання при вирішенні професійних завдань;

ü науково аналізувати та обґрунтовувати закономірності та тенденції, процеси та явища, проблеми та факти суспільного життя;

ü інтерпретувати дані конкретно-соціологічних досліджень та вміти використовувати їх у майбутній професійній діяльності.

Опанування навчальною дисципліною «Соціологія» повинно забезпечувати необхідний рівень сформованості вмінь:

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Самооподаткування | Робоча програма складена на 3 кредити

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 306; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.