Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Деякі теоретичні відомості про UML - уніфіковану мову моделювання

Самостійна робота

План лекції

Тема 8. Основи UML.

Лекція № 8

1.Деякі теоретичні відомості про UML - уніфіковану мову моделювання.

2.Призначення мови UML.

3.Загальна структура мови UML.

4. Загальні відомості про пакети в мові UML. Основні пакети метамоделі мови UML.

5. Специфіка опису метамоделі мови UML.

6. Особливості зображення діаграм мови UML

 

Зміст лекції

Мова UML є спільноцільовою мовою візуального моделювання, яка розроблена для специфікації, візуалізації, проектування і документування компонентів програмного забезпечення, бізнес-процесів і інших різних систем. Мова UML є одночасно простим і потужним засобом моделювання. Він може бути ефективно використаний для побудови концептуальних, логічних і графічних моделей складних систем самого різного цільового призначення. Ця мова увібрала в себе найкращі якості методів програм ний інженерії, які з успіхом використовувалися на протяже нді останніх років при моделюванні великих і складних систем.

Мова UML заснована на деякому числі базових понять, які можуть бути вивчені і застосовані більшістю програм мистов і розробників, знайомих з методами об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування (ООАП). При цьому базо вые поняття можуть комбінуватися і розширюватися таким обра зом, що фахівці об'єктного моделювання отримують віз можность самостійно розробляти моделі великих і слож ных систем в самих різних областях додатків.

 

Конструктивне використання мови UML грунтується на розумінні загальних принципів моделювання складних систем і особливостей процесу об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування зокрема. Вибирання виразних засобів для побудови моделей складних систем зумовлює ті завдання, які можуть бути вирішені з використанням цих моделей. При цьому одним з основних принципів побудови моделей складних систем є принцип абстрагування, який перед писывает включати в модель тільки ті аспекти проектованої системи, які мають безпосереднє відношення до выпол нению системою своїх функцій або до її цільового предназначе нию. При цьому усі другорядні деталі опускаються, щоб через мірно не ускладнювати процес аналізу і дослідження отриманої моделі.

Іншим принципом побудови моделей складних систем явля ется принцип многомоделъности. Цей принцип представляє з бій твердження про те. що ніяка єдина модель не мо жет з достатньою мірою адекватності описувати різні аспекти складної системи. Стосовно методології ООАП це означає, що досить повна модель складної системи допускає деяке число взаємозв'язаних представлень (views), кожне з яких адекватно відбиває деякий аспект поведе ния або структури системи. При цьому найбільш загальними перед ставлениями складної системи прийнято вважати статичне і динамічне представлення, які, у свою чергу, можуть під розділятися на інші більше приватні представлення. Феномен слож ний системи якраз і полягає в тому, що ніяке її единствен ное представлення не є достатнім для адекватного ви ражения усіх її особливостей.Ще одним принципом прикладного системного аналізу явля ется принцип ієрархічної побудови моделей складних систем. Цей принцип наказує розглядати процес побудови моделі на різних рівнях абстрагування або деталізації у рамках фіксованих представлень. При цьому початкова, або первинна, модель складної системи має найбільш загальне представлення (метапредставление). Така модель будується на на чальном етапі проектування і може не містити багатьох де талів і аспектів модельованої системи.

Таким чином, процес ООАП можна представити як порівневий спуск від найбільш загальних моделей і представлень концептуального рівня до більше приватним і детальним з'явившись лениям логічного і фізичного рівнів. При цьому на кожному з етапів ООАП ці моделі послідовно доповнюються все більшим числом деталей, що дозволяє їм адекватніше відбивати різні аспекти конкретної реалізації складної системи. Загальна схема взаємозв'язків моделей ООАП представлена на мал. 14.1.

Термін "фізична модель" в ООАП і мові UML має трак товку, що відрізняється від загальноприйнятої в загальній класифікації моделей систем.

У останньому випадку під фізичною моделлю системи поні мают деяку матеріальну конструкцію, що володіє свій ствами подібності з формою оригіналу. Прикладами таких моді лей можуть служити моделі технічних систем (літаків, до раблей), архітектурних споруд (будівель, мікрорайонів). Що стосується цього терміну в ООАП і мові UML, то тут фізична модель відбиває компонентний склад проектиру емой системи з точки зору її реалізації на деякій тих нической базі і обчислювальних платформах конкретних про изводителей.

 

 

Мал. 14.1. Загальна схема взаємозв'язків моделей і представлень складної системи в процесі об'єктно-орієнтованого аналізу і проектування

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 705; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.