Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інструменти, що забезпечують надійність програмних продуктів. План забезпечення надійності


Досвід створення і застосування складних інформаційних сис-тем (ІС) в останні десятиліття виявив безліч ситуацій, при яких збої і відмови їх функціонування були обус-ловлены дефектами комплексів програм, що призводило до боль-шому економічному збитку. Внаслідок помилок в програмах автоматичного управління загинуло декілька вітчизняних, американських і французьких супутників, відбувалися відмови і катастрофи в складних адміністративних, банківських і техно-логических інформаційних системах.

В результаті близько двадцяти років тому з'явилися перші узагальнювальні роботи, в яких були сформульовані концеп-ция і основні положення теорії надійності програмних засобів для інформаційних систем. В цей час були заложе-ны основи методології і технології створення високонадійних складних комплексів програм. Стало ясно, що для забезпечення високої надійності функціонування і безпеки приме-нения створюваних складних комплексів програм потрібні чітка організація і висока кваліфікація усього колективу фахівців, що беруть участь в такому проекті. У колективі раз-работчиков доцільно виділяти фахівців, ответствен-ных за дотримання технології створення і розвитку програм, за забезпечення і контроль якості, а також за надійність і бе-зопасность проекту ПС і його компонентів.

Забезпечення надійності повинне реалізовуватися специали-стами в життєвому циклі програмних засобів на основі исполь-зования сучасної методології, технологічного инструмен-тария, стандартів і нормативних документів.

Для забезпечення надійності програмних засобів необхо-димы розробка і застосування ефективних методів і засобів, застережливих і таких, що виявляють дефекти, а також удостоверя-ющих надійність програм і що оперативно захищають функ-ционирование ПС при їх проявах. Для систематичної, координованої боротьби з погрозами надійності повинні про-водиться дослідження конкретних чинників, що впливають на ка-чество функціонування і безпеку застосування програм з боку реально існуючих і потенційно можливих дефектів в створюваних комплексах програм. У кожному проекті повинен цілеспрямовано розроблятися скоординированный комплекс методів і засобів забезпечення заданої надійності функціонування ПС при реально досяжному зниженні уров-ня дефектів і помилок розробки. Облік чинників, що впливають на витрати ресурсів при створенні конкретного ПС, повинен позво-лять раціоналізувати їх використання і домагатися задан-ной надійності функціонування ПС при мінімальних або допустимих витратах.Для забезпечення надійності програмних засобів в конкрет-ных проектах мають бути організовані і стимулюють раз-робітка, освоєння і застосування сучасних автоматизирован-ных технологій і інструментальних засобів, що забезпечують попередження або виключення більшості видів дефектів і помилок при створенні і модифікації ПС і їх компонентів. Ог-раниченные ресурси на розробку призводять до необхідності впорядкованого застосування методів і раціонального исполь-зования засобів автоматизації проектування. Тому про-цесс розробки повинен плануватися і послідовно про-ходить етапи, що охоплюють усі компоненти ПС. Контроль на-дежности і безпеці створюваних програм, що модифікуються, повинен супроводжувати увесь життєвий цикл ПС посред-ством спеціальної, досить ефективної технологічної системи забезпечення їх якості. Розробка і супровід складних ПС на базі САSЕ -технологий дозволяють попереджати і усувати найбільш небезпечні системні і алгоритмічні ошиб-ки на ранніх стадіях проектування, а також використовувати нео-днократно перевірені в інших проектах програмні і ин-формационные компоненти високої якості. Попередження помилок повинне підтримуватися високоякісною докумен-тацией в процесі створення ПС в цілому і їх компонентів.

Одним з ефективних шляхів підвищення надійності ПС является стандартизація технологічних процесів і об'єктів проектування, розробки і супроводу програм. У стан-дартах життєвого циклу ПС узагальнюються досвід і результати досліджень безлічі фахівців і рекомендуються найбільш ефективні сучасні методи і процеси. В результаті таких узагальнень відпрацьовуються технологічні процеси і прийоми розробки, а також методична база для їх автомати-зации. Стандарти ЖЦ ПС можуть використовуватися як непосред-ственно директивні, керівні або як рекомендаційні документи, а також як організаційна база при створенні засобів автоматизації відповідних технологічних етапів або процесів. Подібна стандартизація процесів відбивається не лише на їх техніко-економічних показниках, але і, що особливо важливо, на якості створюваних ПС. Надійність программ тісно пов'язана з методами і технологією їх розробки, тому важливою групою стандартів в цій області є стандарти по забезпеченню якості ПС.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Прогнозування помилок | Основні поняття і показники надійності програмних засобів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 325; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.