Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Дестабілізуючі чинники і методи забезпечення надійності функціонування програмних засобів


Модель чинників, що визначають надійність програмних засобів. При будь-якому виді діяльності людям властиво неумисно помилятися, результати чого проявляються в процесі створення або застосування виробів або систем. У загальному випадку під помилкою мається на увазі дефект, погрішність або ненавмисне спотворення об'єкту або процесу. При цьому передбачається, що відомий правильний, еталонний стан об'єкту, по відношенню до якого може бути визначена наявність відхилення, - дефекту або помилки. Для систематичної, координованої боротьби з ними потрібні дослідження чинників, що впливають на надійність ПС з боку випадкових, існуючих і потенційно можливих дефектів в конкретних програмах. Це дозволить цілеспрямовано розробляти комплекси методів і засобів забезпечення надійності складних ПС різного призначення при реально досяжному зниженні рівня дефектів проектування.

При строго фіксованих початкових даних програми виконуються по певних маршрутах і видають абсолютно певні результати. Численні варіанти виконання програм при різноманітних початкових даних представляються для зовнішнього спостерігача як випадкові. У зв'язку з цим дефекти функціонування програмних засобів, що не мають зловмисних джерел, проявляються зовні як випадкові, мають різну природу і наслідки. Зокрема, вони можуть призводити до наслідків, відповідних порушень працездатності, і до відмов при використанні ПС.

Наступний аналіз надійності ПС базується на моделі взаємодії основних компонентів, представлених на мал. 4.2. Об'єктами уразливості, що впливають на надійність ПС, є:

• динамічний обчислювальний процес обробки даних, автоматизованої підготовки рішень і вироблення дій, що управляють;

• інформація, накопичена в базах даних, відбиває об'єкти зовнішнього середовища, і процеси її обробки;

• об'єктний код програм, що виконуються обчислювальними засобами в процесі функціонування ПС;

• інформація, що видається споживачам і на старанні механізми, є результатом обробки початкових даних і інформації, накопиченої в базі даних.На ці об'єкти впливають різні дестабілізуючі чинники, які можна розділити на внутрішні, властиві самим об'єктам уразливості, і зовнішні, обумовлені середовищем, в якому ці об'єкти функціонують. Внутрішніми источникоми погроз надійності функціонування складних ПС можна рахувати наступні дефекти програм :

• системні помилки при постановці цілей і завдань створення ПС, при формулюванні вимог до функцій і характеристик рішення завдань, визначенні умов і параметрів зовнішнього середовища, в якому належить застосовувати ПС;

• алгоритмічні помилки розробки при безпосередній специфікації функцій програмних засобів, при визначенні структури і взаємодії компонентів комплексів програм, а також при використанні інформації баз даних;

• помилки програмування в текстах програм і описах даних, а також в початковій і результуючій документації на компоненти і ПС в цілому;

• недостатню ефективність використовуваних методів і засобів оперативного захисту програм і даних від збоїв і відмов і забезпечення надійності функціонування ПС в умовах випадкових негативних дій.

 

 

Рис.4.2. Схема моделі аналізу надійності програмных засобів

Література

109.Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения: Пер. с англ.— М.: Мир, 1982 — 368 с., ил.

110.Іващук В.В. Курс лекцій «Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях» Національний університет харчових технологій.-К.: НУХТ, 2011. – 77 с.

111.Когутяк М.І., Дранчук М.М., Когуч Я.Р., Шавранський М.В., Лещій Р.М. Автоматизація неперервних технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості: Навчальний посібник.–Івано-Франківськ: Факел, 2006.–385с.

112.Конспект лекцій з дисципліни “Системи технологій” : к. т. н., доц. Фесенко М.С. Алчевськ ДонДТУ 2006, 70 стр.

113.Кухнюк Н.В., викладач Технічного коледжу. Інтерактивний комплекс. з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів”. 2008, 227 ст.

114.Ларман Крэг. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание.: Пер. с англ. – М. Вильямс, 2004-624 с.:ил.

115.Проць, О.А. Данилюк, Т.Б. Лобур. Автоматизація неперервних технологічних процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І.Пулюя, 2008. – 239 с.

116.С.В.Шаповал, Н.Г.Морковська. Конспект лекцій з курсу „Системи технологій” Харків. ХНАМГ, 2005.- 70 с.

117.Microsoft Corporation Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD/Пер. с англ. -2-е издание. Русская Редакция, 2002 – 736 стр., ил.

118.Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л. Г Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 400 с.: ил. — (Высшее образование).

119.Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2009. — 372 с.

120.Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основні поняття і показники надійності програмних засобів | Загальна характеристика процесу забезпечення якості програмного засобу

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 456; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
 2. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 4. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення обороноздатності країни та національної безпеки
 5. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 6. Алгоритми функціонування складної структури
 7. Алгоритмічне забезпечення ІС
 8. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 9. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 10. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 11. Атестація програмних засобів.
 12. Банківське право: предмет та методи правового регулювання

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.