Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атестація програмних засобів


Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Призначення атестації програмного засобу. Випробування і оцінка якості програмного засобу. Види випробувань і методи оцінки якості програмного засобу.

Призначення атестації програмного засобу.

Атестація ПС - це авторитетне підтвердження якості ПС. Зазвичай для атестації ПС створюється показна (атестаційна) комісія з експертів, представників замовника і представників розробника. Ця комісія проводить випробування ПС з метою отримання необхідної інформації для оцінки його якості. Під випробуванням ПС ми розумітимемо процес проведення комплексу заходів, що досліджують придатність ПС для успішної його експлуатації (застосування і супроводи) відповідно до вимог замовника. Цей комплекс включає перевірку повноти і точності програмної документації, вивчення і обговорення інших її властивостей, а також необхідне тестування програм, що входять до складу ПС, і, зокрема, відповідності цих програм наявній документації.

На основі інформації, отриманої під час випробувань ПС, передусім повинно бути встановлено, що ПС виконує функції, що декларують, а також повинно бути встановлено, в якій мірі ПС має примітиви, що декларують, і критерії якості. Таким чином, оцінка якості ПС є основним змістом процесу атестації. Вироблена оцінка якості ПС фіксується у відповідному рішенні атестаційної комісії.

Види випробувань програмного засобу.

Відомі наступні види випробувань ПС, що проводяться з метою атестації ПС :

· випробування компонент ПС;

· системні випробування;

· приймально-здавальні випробування;

· польові випробування;

· промислові випробування.

Випробування компонент ПС - це перевірка (тестування) працездатності окремих підсистем ПС. Проводяться тільки у виняткових випадках по спеціальному рішенню атестаційної комісії.

Системні випробування ПС - це перевірка (тестування) працездатності ПС в цілому. Може включати ті ж види тестування, що і при комплексній відладці ПС. Проводиться за рішенням атестаційної комісії, якщо виникають сумніву як проведення відладки розробниками ПС.Приймально-здавальні випробування є основним видом випробувань при атестації ПС. Саме з цих випробувань починає роботу атестаційна комісія. Ці випробування починаються з вивчення представленої документації, у тому числі, і документація по тестуванню і відладці ПС. Якщо в документації відсутні досить повні результати тестування ПС, атестаційна комісія може прийняти рішення про проведення системних випробувань ПС або про припинення процесу атестації з рекомендацією розробникові провести додаткове (повніше) тестування ПС. Крім того, під час цих випробувань можуть вибірково пропускатися тести розробників, а також контрольні завдання користувачів і додаткові тести, підготовлені комісією для оцінки якості ПС, що атестовується.

Польові випробування ПС - це демонстрація ПС разом з технічною системою, якою управляє ця ПС, вузькому кругу замовників в реальних умовах і здійснюється ретельне спостереження за поведінкою ПС. Замовникам має бути надана можливість завдання власних контрольних прикладів, зокрема, з виходів в критичні режими роботи технічної системи, а також з викликом в ній аварійних ситуацій. Це додаткові випробування, що проводяться за рішенням атестаційної комісії тільки для деяких ПС, керівників певними технічними системами.

Промислові випробування ПС - це процес передачі ПС в постійну експлуатацію користувачам. Є період дослідної експлуатації ПС користувачами із збором інформації про особливості поведінки ПС і її експлуатаційних характеристиках. Це завершуючі випробування ПС, які проводяться за рішенням атестаційної комісії, якщо на попередніх випробуваннях отримана недостатньо повна або надійна інформація для оцінки якості ПС, що атестовується.

Методи оцінки якості програмного засобу.

Оцінка якості ПС по кожному з критеріїв зводиться до оцінки кожного з примітивів, пов'язаних з цим критерієм якості ПС, відповідно до їх конкретизації, виробленої в специфікації якості цього ПС. Методи оцінки примітивів якості ПС можна розділити на чотири групи:

· безпосередній вимір показників примітиву якості;

· обробка програм і документації ПС спеціальними програмними інструментами (процесорами);

· тестування програм ПС;

· експертна оцінка на підставі вивчення програм і документації ПС.

Безпосередній вимір показників примітиву якості виробляється шляхом підрахунку числа входжень в той або інший програмний документ характерних одиниць, об'єктів, конструкцій і тому подібне, а також шляхом виміру часу роботи різних пристроїв і об'єму зайнятої пам'яті ЕОМ при виконанні контрольних прикладів. Наприклад, деяким показником ефективності по пам'яті може бути число рядків програми на мові програмування, а деяким показником ефективності за часом може бути час відповіді на запит. Використання яких-небудь показників для примітивів якості може визначатися в специфікації якості ПС. Метод безпосереднього виміру показників примітиву якості може поєднуватися з використанням тестування програм.

Для встановлення наявності у ПС деяких примітивів якості можуть використовуватися певні програмні інструментальні засоби. Такі програмні інструменти обробляють тексти програм або програмної документації з метою контролю яких-небудь примітивів якості або отримання деяких показників цих примітивів якості. Для оцінки структурованості програм ПС, якщо вони програмувалися на відповідному структурному діалекті базової мови програмування, досить було б їх пропустити через конвертер структурованих програм, здійснюючий синтаксичний і деякий семантичний контроль цього діалекту і що перекладає тексти цих програм на вхідну мову базового транслятора. Проте таким шляхом нині вдається контролювати лише невелике число примітивів якості, да і то в окремих випадках. У ряді випадків замість програмних інструментів, контролюючих якість ПС, корисно застосовувати інструменти, що здійснюють перетворення представлення програм або програмної документації. Таким, наприклад, являється форматер програм, що приводить тексти програм до легкого для читання виду, - обробка текстів програм ПС таким інструментом може автоматично забезпечити наявність відповідного примітиву якості у ПС.Для оцінки деяких примітивів якості ПС використовується тестування. До таких примітивів відноситься передусім завершеність ПС, а також його точність, стійкість, захищеність і інші примітиви якості. У ряді випадків для оцінки окремих примітивів якості ПС тестування застосовується у поєднанні з іншими методами. Так для оцінки якості документації по застосуванню ПС (П-документированности) тестування застосовується у поєднанні з експертною оцінкою цієї документації. Якщо при комплексній відладці ПС було проведене досить повне тестування, то ці ж тести можуть бути використані і при атестації ПС. В цьому випадку атестаційна комісія може скористатися протоколами тестування, проведеного при комплексної відладки. Проте і в цьому випадку необхідно виконати які-небудь нові тести або хоч би повторно деякі старі. Якщо ж тестування при комплексній відладці буде визнано недостатньо повним, то необхідно провести повніше тестування. В цьому випадку може бути прийняте рішення про проведення випробувань компонент або системних випробувань ПС, а також про повернення ПС розробникам на доопрацювання. Дуже важливо, щоб для оцінки ПС за критерієм легкості застосування було проведено (під час відладки і атестації ПС) повне тестування по тестах, підготовлених на підставі документації по застосуванню, а за критерієм сопровождаемости - по тестах, підготовлених по кожному з документів, пропонованих для супроводу ПС.

Для оцінки більшості примітивів якості ПС нині можна застосовувати тільки метод експертних оцінок. Цей метод полягає в наступному: призначається група експертів, кожен з цих експертів в результаті вивчення представленої документації складає свою думку про володіння ПС необхідним примітивом якості, а потім голосуванням членів цієї групи встановлюється оцінка необхідного примітиву якості ПС. Ця оцінка може вироблятися як по двохбальній системі ("володіє" - "не володіє"), так і враховувати міру володіння ПС цим примітивом якості (наприклад, вироблятися по п'ятибальній системі). При цьому група експертів повинна керуватися конкретизацією цього примітиву і вказівкою про спосіб його оцінки, сформульованими в специфікації якості ПС, що атестовується.

Література

145.Зелковиц М., Шоу А., Гэннон Дж. Принципы разработки программного обеспечения: Пер. с англ.— М.: Мир, 1982 — 368 с., ил.

146.Іващук В.В. Курс лекцій «Засоби мультимедіа в нових інформаційних технологіях» Національний університет харчових технологій.-К.: НУХТ, 2011. – 77 с.

147.Когутяк М.І., Дранчук М.М., Когуч Я.Р., Шавранський М.В., Лещій Р.М. Автоматизація неперервних технологічних процесів в нафтовій та газовій промисловості: Навчальний посібник.–Івано-Франківськ: Факел, 2006.–385с.

148.Конспект лекцій з дисципліни “Системи технологій” : к. т. н., доц. Фесенко М.С. Алчевськ ДонДТУ 2006, 70 стр.

149.Кухнюк Н.В., викладач Технічного коледжу. Інтерактивний комплекс. з дисципліни “Автоматизація технологічних процесів”. 2008, 227 ст.

150.Ларман Крэг. Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание.: Пер. с англ. – М. Вильямс, 2004-624 с.:ил.

151.Проць, О.А. Данилюк, Т.Б. Лобур. Автоматизація неперервних технологічних процесів. Навчальний посібник для технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Тернопіль: ТДТУ ім. І.Пулюя, 2008. – 239 с.

152.С.В.Шаповал, Н.Г.Морковська. Конспект лекцій з курсу „Системи технологій” Харків. ХНАМГ, 2005.- 70 с.

153.Microsoft Corporation Принципы проектирования и разработки программного обеспечения. Учебный курс MCSD/Пер. с англ. -2-е издание. Русская Редакция, 2002 – 736 стр., ил.

154.Гагарина Л. Г., Кокорева Е. В., Виснадул Б. Д. Технология разработки программного обеспечения: учебное пособие / под ред. Л. Г Гагариной. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2008. — 400 с.: ил. — (Высшее образование).

155.Галіцин В.К., Сидоренко Ю.Т., Потапенко С.Д. Технологія програмування і створення програмних продуктів: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2009. — 372 с.

156.Гужва В. М. Інформаційні системи і технології на підприємствах: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 400 c.

 

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Керівництво системного програміста | Место и роль права в жизни общества

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 782; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.