Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Відображення наявності та руху запасів бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку

Відповідно до Плану рахунків бюджетних установ, облікове відображення їх запасів здійснюється за допомогою рахунків класу 2 “Запаси”, зокрема:

– 20 “Виробничі запаси”;

– 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі”;

– 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”;

– 23 “Матеріали і продукти харчування”;

– 24 “Готова продукція”;

– 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.

Для обліку запасів, що призначені для виконання науково-дослідних робіт, для використання у виробництві та капітальному будівництві передбачено рахунок 20 “Виробничі запаси”, який поділяється на субрахунки:

– 201 “Сировина і матеріали”;

– 202 “Обладнання, конструкції і деталі до установки”;

– 203 “Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами”;

– 204 “Будівельні матеріали”;

– 205 “Інші виробничі запаси”.

Молодняк усіх видів тварин і тварини на відгодівлі, птахи, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл, доросла худоба, вибракувана з основного стада, худоба, прийнята від населення для реалізації незалежно від їх вартості обліковуються на рахунку 21 “Тварини на вирощуванні і відгодівлі” з поділом на субрахунки:

– 211 “Молодняк тварин на вирощуванні”;

– 212 “Тварини на відгодівлі”;

– 213 “Птиця”;

– 214 “Звірі”;

– 215 “Кролі”;

– 216 “Сім’ї бджіл”;

– 217 “Доросла худоба, вибракувана з основного стада”;

– 218 “Худоба, прийнята від населення для реалізації”.

Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, тобто малоцінних предметів, які не ввійшли до складу необоротних активів, оскільки строк їх корисної експлуатації становить менше одного року, передбачений рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” з поділом на субрахунки:

– 221 “Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі і в експлуатації”;

– 222 “Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення”.

Для відображення господарських операцій ці субрахунки можуть поділятися на додаткові рахунки третього, четвертого порядків.

Матеріали і продукти харчування, що знаходяться в установі, обліковуються на рахунку 23 “Матеріали і продукти харчування”, який поділяється на субрахунки:– 231 “Матеріали для учбових, наукових та інших цілей”;

– 232 “Продукти харчування”;

– 233 “Медикаменти і перев’язувальні засоби”;

– 234 “Господарські матеріали і канцелярське приладдя”;

– 235 “Паливо, горючі і мастильні матеріали”;

– 236 “Тара”;

– 237 “Матеріали в дорозі”;

– 238 “Запасні частини до машин і обладнання”;

– 239 “Інші матеріали”.

Для обліку виробів виробничих (навчальних) майстерень призначено рахунок 24 “Готова продукція”. Облік готових виробів, виготовлених у виробничих (навчальних) майстернях, а також готової друкованої продукції ведеться на субрахунку 241 “Вироби виробничих (навчальних) майстерень”.

Для обліку протягом року продукції сільських і навчально-дослідних господарств призначено субрахунок 251 “Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств” рахунку 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.

Основні бухгалтерські проводки з руху запасів наведено у табл. 3.4.

Таблиця 3.4. Основні кореспонденції рахунків з обліку запасів

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Отримано матеріалів (вартість без ПДВ): – що сплачені шляхом попередньої плати; 231-239 361, 362, 364
– що сплачені після отримання матеріалів 231-239
Сума ПДВ з матеріалів, придбаних за рахунок коштів загального фонду, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 801, 802 361, 362, 364, 675
Сума ПДВ з матеріалів, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 361, 362, 364, 675
Сума ПДВ, включена до податкового кредиту 361, 362, 364, 675
Списано використані матеріали на підставі підтверджувальних документів 801, 802, 811-813 231-236, 238, 239
Отримано матеріали, що надійшли до установи в порядку гуманітарної допомоги 231-239
Оприбутковано тварин для відгодівлі

 

Окремою складовою запасів бюджетних установ є продукти харчування, облік яких ведеться в коморах (на складах), харчоблоках і в бухгалтерії. Як правило, розрахунки за продукти харчування здійснюються в порядку планових платежів, що є характерною особливість функціонування бюджетних установ.

Специфіка даного виду запасів обумовлює низку заходів
щодо підтримання збереженості та придатності продуктів харчування, зокрема, забезпечуються особливі умови їх зберігання (температурний режим, дотримання термінів придатності), а також організовується контроль за закладанням продуктів у процесі приготування їжі та виходом готових страв згідно із чинними нормами.

Для синтетичного обліку наявності та руху продуктів харчування призначений субрахунок 232 “Продукти харчування”, окремо організовується облік тари.

Схему обліку продуктів харчування з використанням меморіальних ордерів № 11 “Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування” форма № 398 (бюджет) і № 12 “Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування” форма 411 (бюджет) наведено на рис. 3.2.

 

 

Рис. 3.2. Схема обліку продуктів харчування

 

Для обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП), що не ввійшли до складу необоротних активів, оскільки термін корисного використання їх становить менше року, передбачено рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” із поділом на субрахунки:

– 221 “Малоцінні та швидкозношувані предмети, що перебувають на складі та в експлуатації”;

– 222 “Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення”.

Субрахунок 211 поділяється на субрахунки другого рівня:

– 221/1 “Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі”;

– 221/2 “Малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатації”.

На субрахунку 411 “Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах” обліковується вартість МШП, то перебувають у безпосередньому розпорядженні бюджетних установ.Наголосимо, що документальне оформлення надходження і відпуску МШП, а також облік їх на складах ведеться подібно до обліку запасів. У разі передавання в експлуатацію МШП вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект) вони списуються з бухгалтерського обліку на зменшення фонду в МШП. В експлуатації такі предмети перебувають на зберіганні в осіб, відповідальних за їх використання та зберігання, й обліковуються в кількісному вираженні.

МШП вартістю понад 10 грн. за одиницю (комплект), передані в підрозділи, відображаються в обліку як МШП в експлуатації. Списання їх здійснюють на підставі актів, подібно до списання необоротних активів. Порядок відображення операцій з обліку МШП наведено в табл. 3.5.

Таблиця 3.5. Типова кореспонденція рахунків з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

№ з/п Зміст операцій Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Придбано МШП (вартість без ПДВ): – на умовах попередньої оплати; – на умовах наступної оплати   221, 361, 362, 364
Водночас робиться інший запис на створення фонду у МШП 801, 811-813
Сума ПДВ з МШП, придбаних за рахунок коштів загального фонду, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 801, 802 361, 362, 364, 675
Сума ПДВ з МШП, придбаних за рахунок коштів спеціального фонду, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту 811-813 361, 362, 364, 675
Сума ПДВ, включена до податкового кредиту 361, 362, 364, 675
Видано зі складу в експлуатацію МШП: – вартістю до 10 грн. включно за одиницю (комплект) 221/1
– вартістю понад 10 грн. включно за одиницю (комплект) 221/2 221/1
Списано МШП, непридатні для експлуатації 221/2
Отримано МШП в порядку гуманітарної допомоги
Водночас робиться запис на створення фондів у МШП
Списано собівартість реалізованих МШП, що придбані за рахунок коштів загального фонду
Відображено дохід від реалізації МШП 313, 323, 364, 675
Списано собівартість реалізованих МШП, що придбані за рахунок коштів спеціального фонду
Відображено дохід від реалізації МШП 313, 323 364, 675

 

У фінансовій звітності бюджетних установ відображається інформація про наявність, стан і рух матеріальних цінностей (ф. № 1 “Баланс”, ф. № 6 “Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування”) і про видатки, здійснені установою для придбання запасів (“Звіт про виконання загального фонду кошторису установи” (ф. № 2 (д/м) за відповідний звітний період, а також звітність про надходження і використання коштів спеціального фонду за ф. 4-1 (д/м), 4-2 (д/м),
4-3 (д/м) за відповідний період).

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 874; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. IV Методы установленных цен в маркетинге
 2. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами)
 3. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами).
 4. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенностям, признаки (обозначены буквами).
 5. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенностям, признаки (обозначены буквами).
 6. IV. Установите соотношение между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами).
 7. VI.Установление окончательной цены.
 8. VII. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ).
 9. Абсолютная монархия в России начала склады­ваться в XVII в., после установления самодержавия и пе­рехода от феодальной к капиталистической системе.
 10. Автоматические установки тушения пожаров
 11. Афінне відображення. Наближення функції в околі точки диференціювання
 12. Бланк по оценке поведенческих установок Инженерная компетенция

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.