Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Пакети прикладних програм

Читайте также:
 1. Web-программирование.
 2. АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ
 3. Анализ программы предприятия.
 4. Анализ рынка прикладных программ автоматизации туристского офиса
 5. Анализ формирования и выполнения производственной программы
 6. Антикризова програма підприємства: призначення, цілі та завдання розробки.
 7. Архитектура программных систем
 8. Архитектура программных систем
 9. Атестація програмних засобів.
 10. Багаторічна програма занять оздоровчою ходьбою
 11. Базовое программное обеспечение
 12. Блок-схемы алгоритмов и программ

Класифікація пакетів прикладних програм (ППП)

Рис. 1.8. класифікація пакетів прикладних програм

 

Проблемно-орієнтовані ППП. Для деяких предметних областей можлива типізація функцій керування, структури даних та алгоритмів обробки. Це викликало велику кількість розробок ППП однакового функціонального призначення:

· ППП автоматизованого бухгалтерського обліку;

· ППП фінансової діяльності;

· ППП управління персоналом;

· ППП управління виробництвом;

· банківські інформаційні системи і т.п.

Основні тенденції розвитку:

· створення програмних комплексів у вигляді автоматизованих робочих місць (АРМ) управлінського персоналу;

· створення інтегрованих систем управління предметної області на базі обчислювальних мереж, які об’єднують АРМ;

· організація даних великих інформаційних систем у вигляді розподіленої БД у мережі ЕОМ;

· наявність простих мовних засобів кінцевого користувача та ін.

ППП автоматизованого проектування призначені для підтримки роботи конструкторів і технологів, пов’язаних з розробкою креслень, схем, графічним моделюванням і конструюванням. Особливими рисами цього класу ППП є великі вимоги до апаратного забезпечення, наявність бібліотек вбудованих функцій, об’єктів, інтерфейсів з графічними системами та БД (AutoCAD).

До ППП загального призначення належать:

1. Системи управління базами даних (СУБД), забезпечують організацію та зберігання локальних БД на автономних комп’ютерах або центральне зберігання БД на файл-сервері і мережений доступ до них. Сучасні СУБД (наприклад, MS Access) містять елементи CASE-технології процесу проектування, а саме:

· візуалізована схема БД;

· реалізована автоматизована підтримка цілісності БД при різних видах обробки (включення, видалення, модифікація);

· надаються так звані майстри, які забезпечують підтримку процесу проектування;

· створені шаблони (прототипи) структур БД, звітів, форм і т.д.

2. Сервери БД – це ПЗ, яке призначене для створення і використання при роботі в мережі інтегрованих БД в архітектурі «клієнт-сервер». Багатокористувацькі СУБД в мереженому варіанті обробки інформації зберігають дані на файл-сервері, спеціально виділеному комп’ютері, але сама обробка ведеться на робочих станціях. Сервери БД більшу частину обробки даних (зберігання, пошук, передача даних клієнту) виконують самостійно, одночасно забезпечують даними велику кількість користувачів мережі. Спільним для різних видів серверів БД є використання реляційної мови програмування SQL (Structured Query Language) для реалізації запитів до даних. Проблеми: забезпечення цілісності даних, тиражування даних по вузлах мережі і синхронне оновлення.3. Генератори звітів (сервери звітів), забезпечують реалізацію запитів і формування звітів у друкованому чи екранному вигляді в умовах мережі з архітектурою «клієнт-сервер». Сервер звітів підключається до сервера БД.

4. Текстові процесори, призначені для роботи з текстовими документами. Розвитком даного напряму є видавницькі системи (Microsoft Word).

5. Табличні процесори, є зручним середовищем для обчислень кінцевим користувачем, мають засоби ділової графіки, засоби спеціалізованої обробки (Microsoft Excel).

6. Засоби створення презентаційної графіки – спеціальні програми, призначені для створення слайдів та їх проектування, підготовки слайд-фільмів (Microsoft PowerPoint).

7. Інтегровані пакети набір декількох програмних продуктів, які доповнюють один одного функціонально, підтримують одну технологію, реалізовані на одній операційній та обчислювальній платформі (Microsoft Office). Компоненти інтегрованих пакетів можуть працювати ізольовано один від одного, мають спільний інтерфейс, завдяки чому їх легше освоювати.

Методо-оріентовані ППП. Цей клас охоплює програмні продукти, які забезпечують незалежно від предметної області і функції інформаційних систем математичні, статичні та інші способи розв’язування задач. Найбільш поширені методи математичного програмування, розв’язування диференціальних рівнянь, імітаційного моделювання, дослідження операцій (Storm, SYSTAT, SAS та ін.).

Офісні ППП. Програми, які забезпечують орієнтаційне управління діяльністю офіса:

· органайзери (планувальники) – ПЗ для планування робочого часу, складання протоколу зустрічей, розкладів, ведення записів та телефонної книжки. У склад входять: калькулятор, записна книжка, годинник, календар і т.д.

· програми перекладачі, засоби перевірки орфографії, розпізнавання тексту{Lingvo};

· комунікаційні пакети, призначені для організації взаємодії користувачів з віддаленими абонентами чи інформаційними ресурсами мережі;

· браузери, засоби створення Web-сторінок;

· засоби електронної пошти.

Настільні видавницькі системи. Цей клас ПЗ включає програми (PageMaker, CorelDraw, PhotoShop for Windows і т.д.), які забезпечують інформаційну технологію комп’ютерної видавницької діяльності:

· форматування та редагування тестів;

· автоматичну розбивку тексту на сторінки;

· комп’ютерну верстку друкованої сторінки;

· монтування графіки;

· підготовка ілюстрацій і т.п.

Програмні засоби мультимедіа.Основнепризначення цих програмних засобів – створення та використання аудіо- та відеоінформації для розширення інформаційного простору користувача (бібліотеки звукових та відео записів).

Системи штучного інтелекту:

· програми оболонки для створення експертних систем шляхом наповнення баз знань і правил логічного виводу;

· готові експертні системи для прийняття рішень в рамках визначених предметних областях;

· системи аналізу і розпізнавання мови, тексту і т.п.

Приклади систем штучного інтелекту: FIDE, MYSIN, Guru та ін.


Контрольні запитання

1. Основні характеристики програм.

2. Класифікація програмного забезпечення.

3. Означення та основні характеристики системного програмного забезпечення.

4. Означення та основні характеристики прикладного програмного забезпечення.

5. Дайте означення та охарактеризуйте інструментарій технології програмування.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інструментарій технології програмування | Оцінка вартості помилок

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 2647; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.