Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Облік розрахунків з учасниками


Учасники господарських товариств мають право не тільки на участь в управ­лінні товариством, але і на участь у розподілі прибутку та отриманні його части­ни у вигляді дивідендів.

Дивіденди — це платіж, який проводиться юридичною особою на користь власників корпоративних прав, емітованих такою юридичною особою, у зв'язку з розподілом частини її прибутку.

Корпоративні права - це права власності на частку (пай) в статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства про господарські товариства, на управління та одержання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації згідно з чинним законодавством.

Розмір і порядок виплати дивідендів здійснюється відповідно до Статуту товариства за рішенням Загальних зборів. Нараховують та виплачують дивіденди один раз на рік.

Виплата дивідендів може проводитися грошовими коштами або у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих підприємством, яке нараховує дивіденди. Випла­та дивідендів грошовими коштами здійснюється готівкою, платіжним доручен­ням, чеком або поштовим переказом.

У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить такі виплати власнику цих корпоративних прав пропорційно до його частки у статут­ному фонді підприємства-емітента.

Для обліку заборгованості засновників перед товариством і для обліку заборго­ваності товариства перед засновниками передбачено два окремі рахунки — відпові­дно 46 «Неоплачений капітал» і 67 «Розрахунки з учасниками», що робить зручні­шим аналітичний облік щодо операцій з учасниками (засновниками) товариства.

Рахунок 67 «Розрахунки з учасниками» призначений для узагальнення інфор­мації про розрахунки з учасниками (засновниками) товариства, яка пов'язана з роз­поділом прибутку (дивіденди тощо). Цей рахунок пасивний, балансовий, має такі субрахунки:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;

672 «Розрахунки за іншими виплатами».

По кредиту рахунку 67 відображається збіль­шення заборгованості підприємства перед учасниками (засновниками) товариства, по дебету — її зменшення (погашення), у тому числі реінвестування доходів тощо.На субрахунку 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами2 ведуть об­лік дивідендів, нарахованих власникам простих та привілейованих акцій (часток у статутному капіталі) за рахунок прибутку або інших джерел, які передбачені установчими документами.

Нарахування дивідендів ведеться у відомості обліку дивідендів, де наво­дяться такі дані: найменування акціонера, прізвище, номер особистого рахунку, період, за який виплачуються дивіденди, категорія акцій, нарахована сума пода­тку на дивіденди, сума до виплати і відмітка про отримання.

На субрахунку 672 «Розрахунки за іншими виплатами» обліковують інші виплати, які нараховані учасникам (засновникам) за користування майном, зокрема земельним і майновим паєм, а також виплати у зв'язку з одержанням належної вибулому учаснику(засновнику) частини активів підприємства.

Аналітичний облік ведеться за кожним учасником (засновником) та за вида­ми виплат.

Платник податку, який виплачує дивіденди своїм акціонерам (власникам), нараховує та утримує податок на дивіденди незалежно від того, чи є емітент платником податку на прибуток. Цей податок вноситься до бюджету до виплати дивідендів або одночасно із виплатою.

Слід зазначити, що податок на дивіденди може і не застосовуватись. Таке можливо при виплаті дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих під­приємством, яке нараховує дивіденди, за умови , що така виплата жодним чином не змінює пропорції (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками | Облік розрахунків по інших операціях

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1074; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.