Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаткова


Основна

1. Економічний аналіз: Навчальний посібник. За ред. Ф.Ф.Бутинця. Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с.

2. Зінь Е.А., Турченюк М.О. Планування діяльності підприємства: Підручник. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 320 с.

3. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Дерев’янко О.Г. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навчальний посібник. – К., 2002. – 380 с.

4. Фінансовий менеджмент: Підручник/Кер. кол. авт. і наук. ред проф.А.М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2005. - 536 с.

5. Фінанси підприємств. Підручник /За ред.А.М. Поддєрьогіна - К.: КНЕУ, 2000

 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" // наказ Мі-ністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 5 березня 2008 року N 353) - Інформаційно-довідкова комп’ютерна система “Ліга-Закон", 2008

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" // наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 5 березня 2008 року N 353) - Інформаційно-довідкова комп’ютерна система “Ліга-Закон", 2008

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошо-вих коштів" // наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 22 листопада 2004 року N 731) - Інформаційно-довідкова комп’ютерна система “Ліга-Закон", 2008

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" // наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року N 290 (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України станом від 11 грудня 2006 року N 1176) - Інформаційно-довідкова комп’ютерна система “Ліга-Закон", 2008

5. Андронова А.К., Печатнова Е.Д. Оперативный контролинг: Учебное пособие - М., Издательство "Дело", 2006. - 160 с.

6. Бень Т.Г., Довбня С.Б. Бюджетування як інструмент удосконалення фінансового менеджменту підприємств // Фінанси України. - 2000. - № 7. - С.49-55

7. Білобловський С.А. Складові елементи процесу бюджетування // Економіка, Фінанси, Право. - 2002. - № 8. - С. 20-25

8. Бурмистров Г. Основы бюджетного управления // Журнал "Двойная запись" №11, 2005

9. Вініченко М.М. Моделі системи бюджетування підприємства // Вісник технологічного університету Поділля. - 2003. - Т.2, №2. - С.178-181

10. Гетьман О.О. Економічна діагностика: навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України, Український державний хіміко-технологічний ун-т, Дніпропетровський ун-т економіки та права. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 307 с.11. Економіка підприємства: Підручник/ Ред. С.Ф. Покропивний. - 3-тє вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2006. - 528 с.

12. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посібник/ В.М. Івахненко. - 5-те вид., виправл. та доповн. - К.: Знання, 2006. - 261 с.

13. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2000. - 152 c.

14. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персональном компьютере. Учебное пособие. - Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. - 208с.

15. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика: научное издание / В.В. Ковалев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2007. - 1024 с.

16. Крамаренко Г.О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2006р. -520 с.

17. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз та планування. - Дніпропет-ровськ: Видавництво ДАУБП, 2001. - 224 с.

18. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 311 с.

19. Мартиненко М.А., Нещадим О.М., Радзієвська О.І., Сафонов В.М. Математична статистика. - К.: Четверта хвиля, 2005. - 208с.

20. Матвійчук А.В. Моделювання економічних процесів із застосуванням методів нечіткої логіки: Монографія. - К.: КНЕУ, 2007. - 264 с.

21. Мейтленд И. Бюджетирование для нефинансовых менеджеров. - Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2002. - 204 с.

22. Моторин Р.М., Головач А.В., Сідорова А.В., Атаманчук Н.М., Баранік З.П. Економічна статистика. - К.: КНЕУ, 2005. - 362с.

23. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник. - Вид.3-тє, доп. та перероб. - К.: КНЕУ, 2004. - 520 с.

24. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. – К.: ВД “Скарби”, 2002. – 336 с.

25. Попов В.М. Бизнес фирмы и бюджетирование потока денежных средств. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 400 с.

26. Савчук В.П. Фінансовий менеджмент підприємств: прикладні питання з аналізом ділових ситуацій. - К.: Видавничий будинок "Максимус", 2001. - 600 с.

27. Стонер Дж., Долан Е. Вступ у бізнес. – К.: Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 754 с.

28. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. Практикум: Навчальний посібник. –К.: Кондор, 2004. – 266 с.

29. Тарасюк Г.М., Шваб А.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2005. – 312 с.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Касовий план | Потребности человека в разные возрастные периоды. Рост и развитие

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 181; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.