Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Метод та методичні прийоми та процедури аудиту


Метод аудиторської діяльності сформувався в системі прикладних економічних наук, крім того, він характеризується використанням загальнонаукових методів дослідження, що ґрунтуються на філософських принципах.

 

       
 
 
   
- документування; - інвентаризація активів; - огляд фізичного стану; - розрахунково-аналітичні; o метод достовірних затверджень.
 
- аналіз: синтез; - індукція дедукція; - аналогія; моделювання; - абстрагування конкретизація; - системний аналіз економіко-математичні - функціонально-вартісний аналіз

 


 

 

В аудиті використовують документальні способи перевірки - дослідження документів, суцільне і несуцільне (вибіркове) спостереження, групування недоліків, формальну й арифметичну перевірку документів, нормативну (юридичну) оцінку документально оформлених господарських операцій, логічну перевірку, зустрічну перевірку, балансовий метод, порівняння, оцінку законності й обґрунтованості господарських операцій за даними кореспонденції рахунків бухгалтерського фінансового обліку тощо. При цьому джерелами інформації є: первинні документи, у тому числі технічні носії інформації, реєстри синтетичного й аналітичного бухгалтерського фінансового обліку (книги, журнали, оборотні відомості, нагромаджувальні й розроблювальні таблиці, Головна книга, оборотна відомість за синтетичними рахунками та ін.); фінансова, податкова, статистична й оперативна звітність тощо.

Метод аудиту - це сукупність прийомів і способів аудиту за процесами розширеного відтворення національного продукту і дотримання його законодавчого та нормативно-правового регулювання за умов ринкової економіки.

Методи контролю зазвичай реалізуються через застосування конкретних процедур контролю. Їх перелік може бути невичерпним, але Міжнародна Федерація бухгалтерів у виданих Міжнародних стандартах аудиту визначає базові процедури, які використовують контролери (бухгалтери, аудитори) з контрольною метою: 

Процедура Сутність процедури
1. Спостереження Суцільне або вибіркове. Об’єктом (предметом) спостереження можуть бути дії персоналу, процедури господарської діяльності(відвантаження, виробництво), окремі масиви бухгалтерських документів або окремі господарські договори чи операції, тощо
2.Підрахунки Елементарна процедура розрахунку показника (наприклад таксирування – отримання вартості через перемноження кількості на ціну за одиницю)
3.Перерахунки Так званий повторний підрахунок. Суть – отримання результату, який вже задекларовано шляхом власних розрахунків початкових показників. Або "розгортання" результату за період шляхом віднімання значень операції по періодам і вихід на початковий результат
4. Моделювання Процедура алгоритмізації отримання результату, контрольні заміри, контрольні закладки сировини, тощо.
5.Запит Письмове звернення до відповідальної особи в системі управління з метою отримати певну інформацію
6.Підтвердження Звернення до третіх осіб (постачальники, дебітори, банки, інвестори, тощо) з метою підтвердити дані, які надано контролерам відповідальними працівниками системи управління або іншими третіми особами
7.Аналітичні процедури Аналітичні розрахунки значень показників (економічний , фінансовий, стратегічний та інші види аналізу)
8.Тестування (опитування) Письмове анкетування працівників системи управління з метою виявлення необхідних даних або протиріч в них.
9. Обмеження Обмеження доступу до місць зберігання активів, обмеження доступу до інформації у ПЕОМ, обмеження дій посадових осіб в ході виконання своїх обов’язків, призупинення розрахункових або товарних операцій, тощо

 

Тема 2: "Організація та нормативне регулювання аудиторської діяльності в Україні"

 

План

1. Порівнянна характеристика організації аудиту в Україні та країнах з ринковою економікою.

2. Порядок сертифікації аудиторів України та подовження їх дії сертифікатів.

3. Порядок внесення та ведення Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.

4. Принципи, постулати та стандарти аудиту.

5. Етичні аспекти аудиторської діяльності.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Класифікація, мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту | Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 278; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.