Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Атестування персоналу організації


Критерії, методи і техніки оцінювання персоналу організації

Системний підхід та засади застосування систем оцінювання персоналу

Метою оцінювання працівників є отримання об’єктив­них оцінок їхньої праці, в яких концентруються знання і досвід, ставлення до праці, внесок у кінцевий результат діяльності первинного трудового колективу й організації в цілому. Це означає, що об’єктом оцінювання повинні бу­ти не людина загалом, а тільки істотні її якості, власти­вості і дії з огляду на виконувану нею роботу та наслідки.

Оцінювання персоналу виконує вимірювальну (ретро­спективну) і розвиваючу функції.

Вимірювальна функція оцінювання персоналу полягає в отриманні даних про працівника щодо рівня його поперед­ньої і теперішньої праці, її якості, виконуваних ним обов'яз­ків, ступеня його відповідності вимогам робочого місця.

Критеріями ефективності послуговуються при оці­нюванні рівня виконуваних завдань, професійної придат­ності працівника, а також при встановленні заробітної плати, винагород і премій, прийнятті рішень щодо служ­бового просування або ж пониження у посаді і звільнення.

Метод оцінювання – сукупність певних теоретико-методологічних підходів до оцінювання якостей особистості, поведінки й ефектів праці працівника. Вибір конкретного методу залежить від особливостей системи оцінювання.

Техніка оцінювання – спосіб збирання, реєстрації і аналізу інформації, яка є підставою для визначення оцінки. Обумовлюється вона відповідними інструкціями, які передбачають використання інструментів збирання, реєстрації та аналізу інформації.

Методи і техніки оцінювання поділяють на об’єктивні (основуються на критеріях і показниках, які піддаються чіткому вимірюванню) та суб’єктивні (ґрунтуються на суб’єктивних поглядах і судженнях осіб, які проводять оцінювання).

Завданнями атестування персоналу є оцінювання ре­зультатів праці працівників за певний період, оцінювання їхніх ділових та особистісних якостей, визначення потенцій­них можливостей продовження службової діяльності працівника на займаному місці чи переміщення його на вищу або нижчу посаду.Підсумкове атестування полягає у всебічному оціню­ванні трудової діяльності працівника за певний період (як правило, за п’ять років). Однак успіхи в минулому не є гарантією їх у майбутньому, тому під час підсумкового атестування слід прогнозувати поведінку людини у склад­них ситуаціях, які можливі у майбутньому.

Проміжне атестування проводять регулярно через порівняно короткі відрізки часу. При цьому кожне на­ступне атестування повинно ґрунтуватися на результатах попереднього. Застосовують його для робітників, молод­шого обслуговуючого персоналу, новачків на всіх посадах та осіб, зарахованих у резерв на висування, – через кожні 6 місяців; для спеціалістів і керівників – щорічно. Ре­зультати проміжного атестування є підставою для просу­вання і перегляду систем винагороди за працю.

Спеціальне атестування організовують у зв’язку з особливими обставинами (направлення на навчання, звільнення з посади, призначення на нову посаду, прийняття інших кадрових рішень).

В Україні найпоширенішим є підсумкове атестування, яке влаштовують не рідше одного разу на п’ять років. До проміжного атестування вдаються при вирішенні питань щодо службового переміщення працівників, спеціального – при направленні на навчання, службовому підвищенні.

Безпосередніми об’єктами атестування виступають:

- результати праці працівників за певний період часу;

- відношення до виконання своїх обов’язків;

- творчий потенціал працівника, ділові якості, здібності до певного виду діяльності.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Сутність, завдання та принципи оцінювання персоналу організації | Сутність професійного розвитку персоналу організації, планування та управління службовими кар’єрами працівників

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 774; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.024 сек.