Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Компетенція спеціально уповноважених органів державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів


Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди) має також свою компетенцію у сфері відносин з охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів.

До компетенції спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і його органів на місцях належать: а) здійснення комплексного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища в республіці, проведення єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координація діяльності міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій в цій галузі; б) державний контроль за використанням і охороною земель, надр, поверхневих і підземних вод, атмосферного повітря, лісів та іншої рослинності, тваринного світу, морського середовища та природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони республіки, а також за додержанням норм екологічної безпеки; в) організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення і забезпечення роботи мережі загальнодержавної екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи забезпечення доступу до екологічної інформації, положення про яку затверджується Кабінетом Міністрів України; г) затвердження нормативів, правил, участь у розробці стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів; д) здійснення державної екологічної експертизи; е) одержання безоплатно від міністерств, відомств, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань; є) видача дозволів на захоронення (складування) відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України; ж) обмеження чи зупинення (тимчасово) діяльності підприємств і об'єктів, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин; з) подання позовів про відшкодування збитків і втрат, заподіяних в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища; и) складання протоколів та розгляд справ про адміністративні правопорушення в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів; і) керівництво заповідною справою, ведення Червоної книги України; тощо.Державна екологічна інспекція України (Держекоінспекція України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України. Держекоінспекція України входить до системи органів виконавчої влади та утворюється для забезпечення реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Основним завданням Держекоінспекції України, згідно Положення про неї (затвердженого указом Президента України від 13 квітня 2011 року), є реалізація державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; за екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту, експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; біологічною і генетичною безпекою щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів (ГМО) у відкритій системі; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами.

В сфері охорони довкілля та використання природних ресурсів величезна роль належить також Державному агентству водних ресурсів, яке вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері розвитку водного господарства, меліорації земель, забезпечення потреб населення і галузей національної економіки у водних ресурсах і забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. В рамках здійснення своїх повноважень воно також здійснює контроль за додержанням режиму роботи водосховищ комплексного призначення, водогосподарських систем і каналів, використання прибережних захисних смуг, достовірністю державного обліку водокористування, технічним станом гідротехнічних споруд, які належать підприємствам, установам, організаціям, що перебувають у сфері його управління; розробляє довгострокові прогнози водогосподарських балансів і схеми комплексного використання вод та охорони водних ресурсів, бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод; бере участь у створенні та забезпеченні функціонування системи державного моніторингу довкілля у частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водогосподарських системах комплексного призначення, транскордонних водотоках, у системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання в зонах впливу атомних електростанцій, за станом ґрунтів у зонах впливу меліоративних систем та переформуванням берегів і прибережних зон водосховищ; організовує виконання робіт, пов’язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі щодо захисту від підтоплення, протипаводкового і протиповеневого захисту земель, а також сільських населених пунктів; тощо.

Державне агентство лісових ресурсів України вносить у встановленому порядку пропозиції щодо формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства, забезпечує її реалізацію, здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. Воно забезпечує реалізацію державної політики у сфері лісового і мисливського господарства, а також охорону, захист, раціональне використання і відтворення лісових ресурсів, мисливських тварин, підвищення ефективності лісового та мисливського господарства, здійснює державне управління, регулювання та контроль у сфері лісового і мисливського господарства, розробляє та організує виконання загальнодержавних, міждержавних і регіональних програм у сфері захисту, підвищення продуктивності, раціонального використання і відтворення лісів, в тому числі, заплавних, а також бере участь у розробленні та виконанні програм з питань використання і відтворення мисливських тварин, розвитку мисливського господарства, а також - видає дозволи на спеціальне використання лісових ресурсів державного значення в межах встановлених лімітів, за винятком територій природно-заповідного фонду; погоджує проекти використання лісових ресурсів державного значення; бере участь у розробленні лімітів та норм використання мисливських тварин, доводить затверджені у встановленому порядку зазначені ліміти до відома користувачів мисливських угідь; встановлює відповідно до законодавства строки полювання, сезонні строки початку і закінчення заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань; видає посвідчення мисливця, щорічні контрольні картки обліку добутої дичини та порушень правил полювання, дозволи на використання мисливських тварин, що є державною власністю, крім видів, занесених до Червоної книги України та виконує інші повноваження.

Державне агентство рибного господарства України забезпечує проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, бере участь у формуванні та забезпеченні проведення державної політики у галузі рибного господарства і рибної промисловості, розробляє та здійснює комплексні заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку рибництва, охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, здійснює державне управління, регулювання та контроль у сфері охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів; організовує спеціальне використання водних живих ресурсів, а також любительське і спортивне рибальство, здійснює у межах своєї компетенції контроль у цій сфері; розробляє проекти лімітів та квот використання водних живих ресурсів і після затвердження в установленому порядку доводить їх до відома відповідних органів і користувачів; бере участь у проведенні державної політики у сфері рибництва, забезпечує впровадження селекційних досягнень, а також державний контроль за якістю племінних водних живих ресурсів; здійснює державний нагляд за безпекою мореплавства флоту рибного господарства, дотриманням вимог охорони праці в рибному господарстві та виконує інші повноваження згідно законодавства.

До повноважень Державного агентства земельних ресурсів належить: а) внесення пропозицій про формування державної політики у галузі земельних відносин і забезпечення її реалізації; б) координація робіт з проведення земельної реформи; в) участь у розробленні та реалізації загальнодержавних, регіональних програм використання та охорони земель; г) ведення державного земельного кадастру, в тому числі державної реєстрації земельних ділянок; ґ) здійснення землеустрою, моніторингу земель і державного контролю за використанням та охороною земель; д) здійснення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних відносин, а також техніко-економічних обґрунтувань цих програм і проектів; е) розроблення економічного і правового механізму регулювання земельних відносин; є) участь у розробленні та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель; ж) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних відносин; з) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону. Також Агентство відповідно до покладених на нього завдань подає в установленому порядку пропозиції щодо розпорядження землями державної та комунальної власності, встановлення меж області, району, міста, району в місті, села і селища, регулювання земельних відносин; здійснює відповідно до законодавства державне регулювання
у сфері оцінки земель, організовує та забезпечує виконання
відповідних робіт, видає витяги з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельних ділянок, організовує
професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки
земельних ділянок, веде Державний реєстр оцінювачів з експертної
грошової оцінки земельних ділянок, яким видано кваліфікаційне
свідоцтво, готує пропозиції щодо вдосконалення методики та порядку
виконання робіт з грошової оцінки земель; забезпечує підготовку та здійснення організаційних, економічних, екологічних та інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу, а також на відтворення і підвищення родючості, продуктивності та корисних властивостей ґрунтів, дотримання режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, інших територій та об'єктів екомережі, організовує здійснення заходів щодо відтворення корисних властивостей земельних ділянок; бере участь у підготовці та здійсненні заходів щодо розвитку ринку земель, іпотеки земельних ділянок та вдосконалення системи оподаткування земель; здійснює землеустрій та забезпечує проведення державної інвентаризації земель тощо.

Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України є Державна служба геології та надр України (Держгеонадра України). Вона входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Держгеонадра в межах своєї компетенції виконую наступні повноваження: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Міністру для погодження і внесення їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) здійснює функції замовника державного контракту з приросту запасів корисних копалин; 3) здійснює державний облік родовищ, запасів і проявів корисних копалин; 4) веде державний баланс запасів корисних копалин; 5) веде державний кадастр родовищ і проявів корисних копалин; 6) здійснює облік параметричних, пошукових, розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин; 7) веде державний резерв розвіданих родовищ дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; 8) формує державний фонд родовищ корисних копалин та резерв цього фонду; 9) здійснює державну реєстрацію і облік робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр; 10) веде єдину інформаційну систему користування надрами; 11) веде банк гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації; 12) видає у встановленому порядку спеціальні дозволи на: геологічне вивчення родовищ корисних копалин; геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку родовищ корисних копалин; видобування корисних копалин; геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням нафти і газу (промисловою розробкою родовищ); виконує інші повноваження згідно положення про неї.

Центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра України – Міністра інфраструктури України, є Державне агентство України з туризму та курортів (Держтуризмкурорт України). Воно входить до системи органів виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів. Держтуризмкурорт України відповідно до покладених на нього завдань: 1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Віце-прем’єр-міністру України – Міністру інфраструктури України для погодження і внесення їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; 2) здійснює організацію роботи та контроль за виконанням загальнодержавних програм, планів, заходів з питань запобігання корупційним, економічним та іншим правопорушенням; 3) забезпечує організаційну, методичну, експертно-аналітичну, інформаційну та іншу діяльність Держтуризмкурорту України з питань загального діловодства та обмеженого користування документами з грифом "Для службового користування"; 4) видає ліцензії на право здійснення туроператорської діяльності; 5) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності; 6) видає свідоцтва про присвоєння об`єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об`єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, установам харчування, курортним установам тощо) відповідної категорії; 7) веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури; 8) видає дозволи на право здійснення туристичного супроводу; 9) формує та веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності; 10) організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону; 11) забезпечує розвиток в'їзного та внутрішнього туризму та курортів; 12) забезпечує створення та ведення Державного кадастру природних територій курортів України, а також бере участь у створенні та веденні Державного кадастру природних лікувальних ресурсів України тощо.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Компетенція органів виконавчої влади в галузі екології | Громадське управління в сфері охорони довкілля

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 441; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. VІ. Платежі за використання радіочастотного ресурсу Укра­їни.
 2. Автоматизація управління потенціалом підприємства
 3. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури
 4. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 5. Адміністративно-правове регулювання у галузі зовнішньої політики та митної справи
 6. Адміністративно-правове регулювання у галузі освіти і науки
 7. Адміністративно-правове регулювання у галузі підприємництва
 8. Адміністративно-правове регулювання у сфері охорони здоров'я населення
 9. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади України
 10. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 11. Аналіз використання матеріальних ресурсів
 12. Аналіз використання робочого часу

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.