Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Макроекономічні теорії про роль держави в економіці: кейнсіанство, монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань


Основні економічні функції держави

 

Виділяють такі основні функції державного регулювання економіки:

1. Цільова – полягає у визначенні цілей, пріоритетів і основних напрямків розвитку національної економіки.

2. Стимулююча - передбачає формування регуляторів, спроможних ефективно впливати на діяльність господарських суб'єктів і стимулювати економічні процеси в бажаному для суспільства напрямку.

3. Нормативна – держава за допомогою законів, законодавчих актів і нормативів встановлює певні правила діяльності для суб'єктів економіки, визначає правовий простір.

4. Перерозподіляюча – зводиться до зміни розподілу ресурсів в економіці з метою розвитку прогресивних процесів, усунення негативних екстерналій і забезпечення нормальних соціально-економічних умов життя суспільства.

5. Соціальна – передбачає регулювання державою соціально-економічних відносин, перерозподіл прибутків, забезпечення соціального захисту і соціальних гарантій, збереження навколишнього середовища.

6. Безпосереднє керування неринковим сектором економіки – це регулювання державного сектора економіки, створення суспільних товарів і благ.

7. Контролююча – означає державний нагляд і контроль за виконанням і дотриманням законів, нормативних актів, економічних, екологічних і соціальних стандартів.

 

 

Серед економістів немає єдиного підходу щодо ролі держави. Особливість кейнсіанської теорії полягає в тому, що ринок сам по собі не може забезпечити повної економічної стабільності, а тому держава зобов'язана відігравати активну роль у стабілізації економіки і пом'якшенні економічних спадів. Так, кейнсіанці підтримують концепцію фінансування державою житлового будівництва і продовольчої допомоги як засіб зниження бідності. Охорона здоров'я й освіта не підпадають під дію закону попиту і пропозиції, тому що знаходяться поза межами ринкової системи. Тому держава повинна взяти на себе вирішення цих проблем. Що стосується закону про мінімальну заробітну плату, то з їх точки зору він є засобом допомогти працівникам, що знаходяться внизу прибуткової піраміди.В основі монетаризму лежить обґрунтування достатньої конкурентності ринків і спроможності ринкової системи автоматично досягати макроекономічної рівноваги. Вони вважають державне регулювання шкідливим для розвитку підприємництва, яке робить дестабілізуючий вплив на економіку. Монетаристи розглядають грошовий обіг як єдиний чинник, що визначає рівень виробництва, зайнятості, цін. На відміну від кейнсіанців, монетаристи заперечують фіскальну політику з її дискретними заходами, вважаючи, що вона лише дестабілізує економіку. Вони виступають за дотримання монетарного правила, відповідно до якого грошова маса повинна розширюватися щорічно в тому ж темпі, що і потенційний ріст реального ВНП. Монетаристи віддають перевагу забезпеченню бідних додатковим прибутком, щоб вони вирішували свої проблеми без втручання держави. На їхню думку, попит і пропозиція – найбільш потужні економічні важелі і найбільш корисні. Тому державу не повинна торкатися бізнесу, а повинна дати йому "робити свою справу". Монетаристи переконані, що закон про мінімальну заробітну плату шкодить людям, збільшуючи безробіття, тому що він підвищує вартість робочої сили, робить невигідним для багатьох фірм тримати робітників з низькою оплатою праці, – у результаті тих, хто міг би в інших умовах залишитися на роботі, звільняють.

Теорія економіки пропозиції стверджує, що пропозиція товарів і послуг більш важлива, ніж попит на них. Виходячи з цього найбільш необхідним у розвитку економіки є створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності, а саме зменшення податків і скорочення державного регулювання. Податки підривають економічну ефективність і посилюють інфляцію витрат, а з іншого боку, податки обмежують економічний інтерес і зменшують прагнення до ризику, що скорочує виробництво і пропозицію. Державне втручання негативно позначається на продуктивності праці і призводить до збільшення витрат виробництва. По-перше, регулювання окремих сфер діяльності часто призводить до обмеження конкуренції, створення монополій, структурних деформацій і зниження ефективності виробництва. По-друге, значно збільшується кількість різних правил, інструкцій, обмежувальних заходів, що призводять до збільшення витрат виробництва.

Теорія раціональних очікувань свідчить, що ринкові суб'єкти в економічному житті поводяться раціонально. Вони збирають і осмислюють інформацію при формуванні очікувань щодо предметів, яка стосується їхніх економічних інтересів. Прихильники даної теорії припускають, що бізнесмени, споживачі не тільки обізнані в макроекономіці, з якою безпосередньо мають справу, але також розуміють, як функціонує макроекономіка, і одержують доступ до інформації, достатньої для прийняття рішень, які найкраще вписують їхні приватні інтереси в народногосподарські процеси. Люди не просто поширюють досвід минулого на майбутнє, але адекватно оцінюють, виходячи із своїх інтересів, вплив здійснюваної політики на перспективи економіки. Вони вважають, ніби інформація про зміни кон'юнктури передається швидко і навіть миттєво, отже, прийняті на її основі рішення відразу ж пристосовують рівноважні ціни й обсяги виробництва до зрушень у технологіях, різноманітних потрясінь і до змін у фіскальній і кредитно-грошовій політиці. Тому будь-яке втручання в економіку недоцільно, оскільки стабілізаційні заходи будуть змінювати тільки ціни і не торкнуться реального виробництва та зайнятості.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Яка необхідність державного втручання в діяльність ринку?

2. Назвіть основні недоліки функціонування ринкового механізму?

3. У чому ви бачите основну причину нестабільності розвитку ринкової економіки?

4. Перерахуйте основні функції державного регулювання економіки.

5. Охарактеризуйте основні положення кейнсіанського підходу до ролі держави в ринковій економіці.

6. Чому монетаристи вважають втручання держави в діяльність ринку шкідливим для економіки?7. Які погляди прихильників теорії економіки пропозиції на роль держави?

8. Назвіть основні положення теорії раціональних очікувань.

9. Дайте порівняльну характеристику ролі держави з погляду різноманітних економічних шкіл.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обмеженість ринкового механізму і необхідність державного втручання в економіку | Фінансова система, її функції і складові

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 902; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. А. Государственное управление в России. Усиление самодержавия
 2. Абсолютная монархия в России начала склады­ваться в XVII в., после установления самодержавия и пе­рехода от феодальной к капиталистической системе.
 3. Банки в ринковій економіці: види, принципи побудови та організаційна структура
 4. Безпеці об'єкта економіки.
 5. Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки
 6. В теорії господарського права такі організаційні структури визначаються як господарські системи, в теорії цивільного та адміністративного права – як складні юридичні особи.
 7. В умовах соціально орієнтованої ринкової економіки
 8. Вебер та його теорія соціальної дії.
 9. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
 10. Виникнення, еволюція і предмет економічної теорії як науки.
 11. Вплив держави на економічну рівновагу
 12. Вплив на грошову пропозицію банківського і небанківського секторів економіки. Депозитний і грошовий мультиплікатори

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.