Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Макроекономічна рівновага товарного ринку

НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ТА ЙОГО РІВНОВАГА

ТЕМА 9

 

1. Макроекономічна рівновага товарного ринку.

2. Макроекономічна рівновага ринку грошей.

3. Використання моделі Хікса – Хансена для оцінки відносної ефективності бюджетно-податкової і кредитно-грошової політики.

4. Взаємозв'язок ринку праці і моделі IS – LM.

 

 

В економіці розрізняють часткову і загальну рівновагу. Часткова рівновага встановлюється на окремо взятому ринку. Загальна рівновага настає одночасно на всіх ринках, тобто рівновага всієї економічної системи в цілому.

Національний ринок містить у собі ринок товарів і послуг, фінансовий ринок, ринок праці. На різних ринках є різноманітні механізми саморегуляції, а саме: на товарному ринку - ціна, на ринку праці - заробітна плата, на фінансовому ринку - ставка відсотка.

У силу тісного взаємозв'язку грошового ринку і ринку цінних паперів розглядають, як правило, тільки ринок грошей. Також тісно взаємозалежні ринок товарів і ринок робочої сили через відповідність між зайнятістю і сукупним продуктом. Тому економісти вивчають сукупне функціонування товарного і грошового ринку.

З цією метою була розроблена модель подвійної рівноваги "IS – LM", або модель Хікса – Хансена. Дві частини моделі IS – LM – це крива IS – інвестиції, заощадження і крива LM – ліквідність, гроші.

Щоб побудувати модель IS – LM, необхідно визначити параметри, що зв'язують товарний і грошовий ринки. Основним параметром товарного ринку є реальний обсяг національного виробництва. Він визначає попит на гроші для угод і загальний попит на гроші і процентну ставку, при якій досягається рівновага на грошовому ринку. У свою чергу рівень процентної ставки впливає на обсяг сукупних витрат. І саме рівність сукупних витрат національному доходу визначає рівновагу на ринку товарів. Таким чином, грошовий і товарний ринки взаємозалежні через національний доход, інвестиції і процентну ставку.

Рівень цін береться як екзогенний параметр, і далі встановлюється, які чинники визначають рівень національного доходу. Рівень цін будемо вважати постійним, в економіці є вільні виробничі потужності, існує резерв робочої сили, національний обсяг виробництва дорівнює сукупному прибутку суспільства.

Для того щоб побудувати модель, спочатку розглянемо рівновагу на товарному і грошовому ринках окремо.

Товарний ринок. Існує обернена залежність між рівнем реальної процентної ставки i планованими інвестиціями I. При рівні процентної ставки i1 обсяг планованих інвестицій буде I1. Відповідно сукупні витрати будуть дорівнювати С + I1 + G + Хn. Крива сукупних витрат, перетинаючись із бісектрисою, визначить точку рівноваги Е1 і рівноважний обсяг прибутку У1.

і і

І ІS

i1 A

i1

 

i2 B

i2

I Y

I1 I2 Y1 Y2

AD

E2

 

 

E1

 

Y

Y1 Y2

 

Рисунок 9.1 – Рівновага на товарному ринку. Крива IS

 

Таким чином, при процентній ставці i1 рівноважним буде прибуток У1. Ці параметри визначають точку А. Припустимо, що процентна ставка знизилася з i1 до i2. Це призведе до росту планованих інвестицій із I1 до I2 і збільшення сукупного попиту. Крива сукупного попиту зміститься вгору в положення С + I2 + G + Хn. Нове положення рівноваги буде досягнуто в точці Е2, а рівноважним буде прибуток У2. Оскільки інвестиції мають мультиплікаційний ефект, то приріст прибутку буде дорівнювати приросту інвестицій, помноженому на величину мультиплікатора. Цим значенням буде відповідати точка В.

Якщо безперервно змінювати значення процентної ставки і для кожного знаходити відповідні значення прибутку, то одержимо криву IS. Кожна її точка виражає таку комбінацію процентної ставки і прибутку, при якій настає рівновагу на товарному ринку.

Крива IS має спадний вигляд, що пояснюється оберненою залежністю між рівнем процентної ставки і розміром сукупного прибутку. Всі точки, що лежать поза кривою IS, дають нерівноважний стан товарного ринку.

Існують чинники, зміни яких призведуть до зміщення кривої IS.

1. Скорочення автономних споживчих витрат призведе до зменшення сукупного попиту і зниження рівноважного рівня прибутку. Крива IS зміститься вліво. І навпаки.

2. Зміни інвестиційного попиту, не пов'язані із змінами процентної ставки. При збільшенні планованих інвестицій крива зміститься вправо. І, відповідно, навпаки.

3. Збільшення державних витрат, зниження податків призведуть до зрушення кривої праворуч. Відповідно, скорочення держвитрат, підвищення податків призведе до зменшення прибутків і крива IS зміститься ліворуч.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціальна політика держави | Макроекономічна рівновага ринку грошей. Грошовий ринок. Припустимо, що вироблений національний доход У1
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 423; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нетstudopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.015 сек.