Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Правові норми, стандартизація у сфері охорони праці

Читайте также:
 1. I. Поняття організації праці та її основні напрямки
 2. I. Сутність категорії “праця” та її соціально-економічні характеристики. Роль праці у розвитку людини і природи.
 3. II. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників
 4. II. Поділ та кооперація праці на підприємстві
 5. II. Тарифна система оплати праці та її елементи
 6. III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці
 7. III. Нормування праці та його значення
 8. V. Звітність з питань праці.
 9. V. Умови праці та фактори їх формування
 10. VI. Соціально-економічна ефективність заходів з організації праці
 11. Адміністративні правовідносини
 12. Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення обороноздатності країни та національної безпеки

Правові норми, об'єднані терміном «охорона праці», включають в себі норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Відмінність норм з техніки безпеки від норм з виробничої санітарії визначається предметом, на регулювання якого спрямовані ті чи інші норми.

Норми з техніки безпеки містять обов'язкові вимоги, яким повинно відповідати підприємство в цілому, виробничі приміщення, усі види обладнання і технологічні процеси з точки зору безпеки праці, попередження травматизму. Цими нормами передбачається встановлення різних огороджень, захисних пристроїв, проведення профілактичних випробувань, дистанційне управління, видача спеціальних індивідуальних засобів захисту, наприклад поясів, окулярів, екранів тощо.

Норми з виробничої санітарії містять обов'язкові вимоги щодо території підприємства, виробничих і побутових приміщень, робочих місць і технологічних процесів з точки зору гігієни праці і здоров'я працівників з метою попередження професійних захворювань. Вимоги в галузі виробничої санітарії стосуються розмірів, планування і конструктивних елементів виробничих будівель, вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації, освітлення побутових приміщень, пунктів харчування, охорони праці тощо. Норми з виробничої санітарії передбачають також професії з шкідливими умовами праці, які повинні забезпечуватись спецмолоком, спецхарчуванням, спецодягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними захисними засобами.

Норми з техніки безпеки і виробничої санітарії не завжди є окремими нормативними актами. В державних міжгалузевих і галузевих нормативних актах можуть одночасно міститися й положення з техніки безпеки і норми з виробничої санітарії.

Важливе місце в нормативно-технічній документації, яку використовують підприємства, установи і організації, належить стандартам. Стандартизація – це узагальнення багатьох понять, зведення великої кількості виробів до невеликої кількості типових зразків. Найпоширеніше застосування стандартів при розробці нової техніки, проектуванні в будівництві, у визначенні якості продукції, встановленні інших критеріїв тощо.

Норми і правила з охорони праці, затверджені і погоджені у встановленому законодавством .порядку, це по суті і є стандарти. Адже англійською мовою standart є норма, зразок, мірило.

В основу стандартизації охорони праці як і будь-якої іншої покладені директивність, комплексність, динамізм і систематичність контролю за їх впровадженням і дотриманням.

Директивність стандартів полягає у обов’язкому і постійному їх виконанні для всіх підприємств усіх галузей і форм власності. Недотримання стандартів карається законом.Комплексність системи стандартів забезпечується за рахунок їх розробки і запровадження за всіма показниками безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

Динамізм стандартів передбачає їх регулярних перегляд і оновлення в міру змін умов праці, впровадження нових технологій і технічних засобів виробництва.

Систематичність контролю забезпечується органами нагляду за станом охорони праці на підприємствах, в регіонах і галузях.

У своїй сукупності нормативно-правові акти про охорону праці (скорочено - НПАОП) — це правила, норми, положення, інструкції та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання, їх прийнято поділяти на державні міжгалузеві і державні галузеві норми.

Постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 р. № 135 «Про порядок опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів по охороні праці» відповідним центральним органам державного управління доручено розробляти і затверджувати конкретні документи щодо організації нормотворчого процесу, планування і фінансування робіт, визначення базових організацій, які повинні займатися нормотворчою діяльністю з питань охорони праці.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 1994 року Комітет по нагляду за охороною праці наказом від 16 березня 1994 р. затвердив Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних документів «Законодавство України по охороні праці», яке є обов'язковим для виконання усіма центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.

Опрацювання проектів державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці здійснюється під керівництвом і за безпосередньою участю фахівців комітету по нагляду за охороною праці (нині – Держгірпромнагляду) або органів державного санітарного, пожежного нагляду та нагляду за ядерною і радіаційною безпекою при розробленні нормативних актів з питань, що віднесені до їх компетенції.

Координацію роботи з підготовки проектів державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці покладено на Національний науково-дослідний інститут охорони праці, який надає методичну допомогу базовим організаціям міністерств і відомств, безпосередньо опрацьовує проекти нормативних актів про охорону праці.

Державні міжгалузеві правила і норми містять вимоги охорони праці, обов’язкові для кожного з підприємств, установ і організацій усіх форм власності і всіх галузей виробничо-господарського комплексу України. До таких відносяться, наприклад: Правила дорожнього руху, Типові правила пожежної безпеки, Правила безпеки при експлуатації електроустановок, Будівельні норми і правила, Санітарні норми і правила тощо. Державні міжгалузеві норми і правила у редакції наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 09.07.2010 року №130 визначені як Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00).

Нижче приведений фрагмент Покажчика нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Покажчик
нормативно-правових актів з питань охорони праці

№ п/п Позначення нормативного акта Назва нормативного акта Затвердження
Дата/ документ/ № Організація
  Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на декілька видів економічної діяльності (код 0.00)
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 18.06.2007 Наказ № 132 Держгірпромнагляд
    Зареєстровано: 09.07.2007 № 784/14051 Мін’юст
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів   01.09.2008 Наказ № 190 Держгірпромнагляд
    Зареєстровано: 07.10.2008 № 937/15628 Мін’юст
НПАОП 0.00-1.03-06 Правила безпеки праці під час експлуатації судноплавних гідротехнічних споруд 14.06.2006 № 363 МНС України
    Зареєстровано: 27.06.2006 № 761/12635 Мін’юст
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання 28.12.2007 Наказ № 331 Держгірпромнагляд
    Зареєстровано: 04.04.2008 № 285/14976 Мін’юст
НПАОП 0.00-1.05-54 Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів) 07.12.54 Держгіртехнагляд СРСР
НПАОП 0.00-1.06-77 Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів   27.12.77   Держгіртехнагляд СРСР
НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 18.10.94 Наказ № 104 Держнаглядохоронпраці

Нормативно-правові акти, дія яких поширюється на один вид економічної діяльності згідно КВЕД (класифікатор видів економічної діяльності) починаються з номера коду діяльності згідно КВЕД. Наприклад, у покажчику НПАОП геологорозвідувальні роботи мають код 74.

Оскільки кожна галузь виробничо-господарського комплексу іноді дуже відрізняється за умовами праці, то це обумовлює розробку державних галузевих правил і норм з охорони праці. До галузевих, зокрема, відносяться «Правила безпеки на геологорозвідувальних роботах», за погодженням з Держнаглядохоронпраці України від 09 листопада 2001 року №04-08/3777, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів 30 січня 2002 року №44.

До цього в галузі діяли і на 01 липня 2010 року поки що не відмінені Державні міжгалузеві «Правила безопасности при геологоразведочных работах», затверджені Міністерством геології СРСР 27 березня 1990 року. На сьогодні це діючий нормативно-правовий акт за кодуванням НПАОП 74.2-1.02-90 «Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах», який занесений у Державний реєстр нормативних актів про охорону праці. Наприклад:

  Надання послуг (код КВЕД 74)
НПАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88) 9.02.89 Головне управління геодезії та картографії при Раді Міністрів СРСР
НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах Мінгеології СРСР
НПАОП 74.2-1.03-83 Правила з техніки безпеки при проведенні спостережень у мережі Держкомгідромету СРСР 16.05.83 Держкомгідромет СРСР

 

Зазначені галузеві правила і норми є визначальними для підприємств усіх галузей, які виконують геологорозвідувальні роботи. На їх основі підприємства розробляють власні інструкції з охорони праці.

У разі відсутності в нормативних актах, що приймаються органами державного нагляду за охороною праці, вимог, які необхідно виконувати для забезпечення техніки безпеки і виробничої санітарії на певних роботах, власник або уповноважений ним орган може вживати погоджені з органами державного нагляду за охороною праці заходи, що забезпечують безпеку праці і виробничу санітарію. Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці з урахуванням рекомендацій нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про працю. Компетенцією нормативних актів підприємства можуть бути:

· організація управління охороною праці на підприємстві;

· визначення функціональних обов’зків посадових осіб щодо охорони праці;

· організація проведення інструктажів з охорони праці і перевірка знань працівників;

· організація проведення атестації робочих місць;

· організація правильної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

· наказ про добровільну протипожежну дружину;

· організація проведення обстежень технічного стану будівель і споруд тощо.

Державні міжгалузеві і галузеві нормативно-правові акти про охорону праці, нормативні акти підприємства є обов'язковими для виконання у виробничих лабораторіях, цехах, на дільницях та в інших місцях трудового і професійного навчання молоді, обладнаних у школах, міжшкільних комбінатах, професійно-технічних ліцеях і училищах, вищих навчальних закладах, будинках самодіяльної технічної творчості тощо. До учнів і студентів, які проходять трудове і професійне навчання (виробничу практику) на підприємстві під керівництвом його персоналу, застосовується законодавство про охорону праці в такому ж порядку, що й до працівників підприємства.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Правові норми, стандартизація у сфері охорони праці

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 404; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.158.248.167
Генерация страницы за: 0.006 сек.