Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ЛЕКЦІЯ 1 Класифікація технологічних процесів

Читайте также:
 1. Активні операції комерційних банків, їх суть і класифікація
 2. АЛГОРИТМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ
 3. Банківські ризики і їх класифікація
 4. Будова зубів та їх класифікація за розміщенням.
 5. Бюджетна класифікація її структура та значення .
 6. Вертифікація -статичні, напівстатичні і динамічні структури. Класифікація структур даних.
 7. Види соціальних процесів.
 8. Використання процесів псевдозрідження
 9. Вимоги до відображення явищ і процесів за допомогою показників
 10. Виробничі травми,професійні захворювання,нещасні випадки виробничого характеру.Класифікація нещасних випадків
 11. Витрати і доходи підприємств, їх класифікація
 12. Внутрішні ризики, їх класифікація, характеристика

ВСТУП

Вінниця 2011

Конспект лекцій

з дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей

та складання машин. Частина 2»

 

 

для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка»

та 6.050503 – «Машинобудування»

 

 

Рекомендовано методичною комісією ФТАКМ Протокол № 1 від 12.09.2011 р. Голова методичної комісії підпис О. В. Петров   Рекомендовано засіданням кафедри ТАМ Протокол № 1 від 30.08.2011р. Завідувач кафедри ТАМ підпис І. О. Сивак

 

 


ЗМІСТ

ВСТУП................................................................................................... 1 Класифікація технологічних процесів........................................... 2Мета і основні етапи проектування технологічних процесів механічної обробки. Склад початкових даних для проектування та їх аналіз..................................................................................................... 3 Аналіз конструкції і технологічності деталі.................................. 4 Вибір заготовки і способу її виготовлення..................................... 5 Вибір способів і визначення кількості ступенів (переходів) обробки поверхонь........................................................................................ 6 Вибір технологічних баз.................................................................. 6.1 Вибір чистових технологічних баз........................................... 6.2 Вибір чорнових технологічних баз........................................... 7 Розробка маршруту механічної обробки........................................ 8 Вибір обладнання і різальних інструментів……………………... 8.1 Вибір обладнання (верстатів).................................................... 8.2 Вибір різальних інструментів.................................................... 9 Порівняння маршрутів механічної обробки та вибір кращого з них за мінімумом приведених витрат…………………………………. 10 Припуски на механічну обробку................................................... 11 Визначення технологічних розмірів обробки циліндричних поверхонь………………………………………………………………….. 12 Розмірний аналіз технологічних процесів.................................... 12.1 Вибір розташування технологічних розмірів........................ 12.2 Попереднє визначення допусків технологічних розмірів..... 12.3. Побудова розмірної схеми технологічного процесу........... 12.4 Побудова похідного і вихідного графів-дерев та суміщеного графа.......................................................................................... 12.5 Знаходження рівнянь технологічних розмірних ланцюгів... 12.6 Визначення проміжних мінімальних припусків на обробку плоских поверхонь....................................................................................... 12.7 Визначення технологічних розмірів, розмірів вихідної заготовки, максимальних припусків, корекція допусків технологічних розмірів.......................................................................................................... 13 Призначення режимів різання....................................................... 14 Основи технічного нормування..................................................... 15 Оформлення технологічних документів.......................................   ЛІТЕРАТУРА.......................................................................................                        

 
У другій частині дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин» вивчаються основи проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин. Такі процеси мають забезпечити:

- проектну якість виробів;

- найменшу їх собівартість;

- запланований обсяг випуску.

Методологічну основу проектування технологічних процесів виготовлення деталей машин створили праці відомих вчених у галузі технології машинобудування професорів: Б. С. Балакшина, М. Є. Єгорова,
А. І. Каширіна, В. М. Кована, В. С. Корсакова, І. М. Колєсова, А. О. Маталіна, С. П. Митрофанова, П. О. Руденка, А. П. Соколовського, І. С. Солоніна та багатьох інших учених-машинобудівників.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати основні принципи проектування технологічних процесів і операцій виготовлення деталей,

і вміти розробляти та аналізувати ці технологічні процеси, виконуючи необхідні розрахунки, у т. ч. розмірні.

Дисципліна є основою для подальшого вивчення низки спеціальних дисциплін, таких як «Технологія обробки типових деталей та складання машин», «Технологічна оснастка», «Основи автоматизації виробництва», «Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва», «Проектування пристосувань», «Програмування та налагодження верстатів з ЧПК», «Технології та верстати з ЧПК» та інших, а також для курсового й дипломного проектування.

Конспект лекцій призначений для студентів напряму підготовки 6.050502 – Інженерна механіка та 6.050503 – Машинобудування.


В залежності від умов виробництва і призначення технологічного процесу, використовуються декілька їх видів (ГОСТ 3.1109 – 82). Схема класифікації технологічних процесів показана на рис. 1

 

 
 

 

 


Рисунок 1 – Класифікація технологічних процесів у відповідності з ГОСТ 3.1109 – 82

Одиничний технологічний процес – це технологічний процес виготовлення чи ремонту виробу одного найменування, типорозміру і виконання незалежно від типу виробництва.

Одиничні технологічні процеси розробляються і використовуються у всіх типах виробництва для виготовлення виробів (деталей, складальних одиниць), які не мають спільних конструктивних і технологічних ознак з іншими виробами, що виготовляються певним підприємством.

Уніфікований технологічний процес – це технологічний процес, у відповідності з яким, виготовляють або ремонтують групу виробів, що характеризуються спільними ознаками. Уніфіковані технологічні процеси поділяють на типові і групові.

Типовий технологічний процес – це технологічний процес виготовлення групи виробів зі спільними конструктивними і технологічними ознаками.

Ідея типізації технологічних процесів запропонована ще в кінці тридцятих років минулого століття проф. А. П. Соколовським. Першим етапом типізації технологічних процесів є класифікація деталей машин. Деталі можна розбитим на класи за ознаками спільності технологічних задач, що виникають під час їх виготовлення: вали, втулки, диски, ексцентричні деталі (наприклад, колінчасті вали), диски, хрестовини, важелі, плити, стояки, кутники, бабки, зубчасті колеса, фасонні кулачки, ходові гвинти і черв’яки, дрібні кріпильні деталі. Кожний клас розбивається на групи, підгрупи і типи.

Тип складає сукупність деталей, яка має спільний маршрут механічної обробки, що реалізується на однорідному обладнання із застосуванням однотипних верстатних пристроїв та різальних інструментів.

Типові технологічні процеси найчастіше розробляються і використовуються в середньо- і крупносерійному виробництві для виготовлення виробів, які подібні за конструкцією, але мають ряд типорозмірів. До таких виробів можна віднести, наприклад, стандартизовані різальні інструменти (спіральні свердла, зенкери, розвертки, шпонкові і дискові фрези, різці тощо), деталі електродвигунів, гідроагрегатів(насосів, гідромоторів, гідроциліндрів, гідроклапанів тощо) та ін.

З розвитком машинобудівних технологій типові технологічні процеси мають періодично удосконалюватися.

Груповий технологічний процес – це технологічний процес виготовлення виробів з різними конструктивними, але спільними технологічними ознаками.

У відповідності з цим визначенням груповий технологічний процес — це процес обробки заготовок різної форми, який складається із сукупності групових технологічних операцій. Такі операції виконуються на спеціалізованих робочих місцях.

Під спеціалізованим робочим місцем розуміють робоче місце, на якому здійснюють технологічні операції виготовлення або ремонту виробу або групи виробів з використанням зазделегідь скомплектованих одиниць технологічного обладнання і оснащення (верстата; різального, допоміжного, контрольно-вимірювального інструменту; верстатних пристроїв тощо) протягом тривалого інтервалу часу.

Групова технологічна операція характеризується спільністю використовуваного обладнання і технологічного оснащення, яке дозволяє виконувати швидке переналагоджування при переході до обробки наступної партії деталей групи. Тому групові технологічні операції і, відповідно, групові технологічні процеси досить просто реалізуються з використанням верстатів з ЧПК.

 

Література − (С. 292-295) [14].

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
О. В. Дерібо. Муки життя не є наслідком гріхопадіння, воно ніколи не починалось, і особистість не винна в тому, що вона взагалі страждає. | Вибір способу виготовлення заготовки. Попереднє проектування заготовки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1322; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.