Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Реалізація і оцінка корпоративних прав держави


Корпоративні права

5.1. Зміст корпоративних прав

Відносини, що пов'язані з управлінням корпоративними пра­вами держави, регулюються ГКУ, іншими прийнятими відповідно до нього законами та нормативно-правовими актами (ст. 172 ГКУ).

Корпоративні права — це права особи, частка якої визнача­ється у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні гос­подарською організацією, отримання певної частки прибутку (ди­відендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст. 167 ГКУ).

Володіння корпоративними правами не вважається підприєм­ництвом. Законом можуть бути встановлені обмеження певним особам щодо володіння корпоративними правами та/або їх здійс­нення.

Відповідно до ст. 168 ГКУ корпоративні права держави здійс­нюються визначеними законом центральними органами виконавчої влади та уповноваженими особами в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Функції центральних органів виконавчої влади та уповноваже­них осіб:

• здійснюють правомочності щодо участі в управлінні господар­ською організацією відповідно до частки (акцій, паїв) держа­ви у статутному фонді цієї організації;

• ведуть реєстр державних корпоративних прав;

• здійснюють оцінку державних корпоративних прав;

• здійснюють контроль за ефективністю діяльності господарсь­кої організації щодо реалізації належних державі корпоратив­них прав.

Правомочності з управління корпоративними правами держа­ви здійснюються безпосередньо відповідними органами виконав­чої влади, якщо:

• держава має сто відсотків часток (акцій) у статутному фонді господарської організації;

• суб'єкт господарювання, щодо якого здійснюються корпора­тивні права держави, бере участь у державних та регіональ­них програмах, що фінансуються з Державного бюджету Ук­раїни;

• не відбувся конкурс з призначення уповноваженої особи через відсутність претендентів або якщо пропозиції конкурсантів не відповідають умовам конкурсу;• в інших випадках, передбачених законом.

У решті випадків управління корпоративними правами дер­жави здійснюється із залученням уповноваженої особи.

Умови передання повноважень та завдання з управління кор­поративними правами держави, у тому числі щодо юридичної відповідальності уповноважених осіб, є обов'язковою частиною відповідного рішення Кабінету Міністрів України та договору з уповноваженою особою.

Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється відповідно до положень ст. 168 ГКУ, якщо інше не встановлено законом.

Корпоративні права держави та активи суб'єктів господарю­вання, у статутному фонді яких визначено частку держави, під­лягають оцінці за методикою, що затверджується Кабінетом Мі­ністрів України, відповідно до вимог закону.

Уповноваженою особою з управління корпоративними пра­вами держави може бути громадянин або юридична особа, що визначена за результатами конкурсу, з якою відповідний цент­ральний орган виконавчої влади укладає договір доручення з управління корпоративними правами держави.

Порядок проведення конкурсу з визначення уповноваженої особи на виконання функцій з управління корпоративними пра­вами держави встановлюється Кабінетом Міністрів України (ст. 170 ГКУ).

Відповідно ст. 171 ГКУ центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України для здійснення не­обхідних заходів з управління корпоративними правами держа­ви, координації діяльності органів виконавчої влади в цій сфері та надання необхідних відомостей іншим органам державної влади, відповідно до законодавства формує і веде реєстр корпоративних прав держави.

Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Державне регулювання ринку цінних паперів | Особливості управління господарською діяльністю в державному секторі економіки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 229; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.021 сек.