Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності


Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Держава здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 384 ГКУ). Митне регулювання зовнішньоеконо­мічної діяльності здійснюється відповідно до Митного кодексу України, закону про зовнішньоекономічну діяльність, інших за­конів України, Єдиного митного тарифу та чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Ра­дою України.

Митний контроль на території спеціальних (вільних) еконо­мічних зон регулюється окремими законами та чинними міжна­родними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Вер­ховною Радою України, що встановлюють спеціальний правовий режим зазначених зон відповідно до розд. VIII "Спеціальні режи­ми господарювання" ГКУ.

Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими принципами:

• встановлення рівня оподаткування виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності та забезпечення бездефіцитності пла­тіжного балансу України;

• гарантування стабільності видів і розміру податків;

• встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів), а також статусу іноземних валют на території України виключ­но законом;

• рівності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при вста­новленні ставок податків;

• заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва. Податкові пільги надаються виключно за законом, як прави­ло, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які стабільно експортують наукову, наукомістку продукцію, обсяги експорту яких перевищують обсяги імпорту за фінансовий рік і становлять не менше 5 % обсягу реалізованих за фінансовий рік товарів (ст. 385 ГКУ).

Ставки податків встановлюються та скасовуються відповідно до законів про оподаткування.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право від­кривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в бан­ківських установах, розташованих на території інших держав.Порядок відкриття валютних рахунків у банківських устано­вах на території інших держав регулюється законодавством відпо­відної держави. У разі відкриття валютного рахунка в банківсь­кій установі за межами України суб'єкт зовнішньоекономічної ді­яльності зобов'язаний повідомити про це Національний банк Укра­їни не пізніше як у триденний строк. Порушення цієї вимоги зумовлює адміністративно-господарську відповідальність у поряд­ку, встановленому законом. Відкриття валютного рахунка в уста­нові банку за межами України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді якого є частка державного майна, здійснюється за погодженням з Фондом державного майна Украї­ни. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані нада­вати відомості про використання своїх валютних рахунків подат­ковим органам у порядку, встановленому законодавством. Поря­док здійснення розрахунків в іноземній валюті суб'єктами зовні­шньоекономічної діяльності встановлюється законом (ст. 386 ГКУ).

Відповідно до ст. 387 ГКУ суб'єкти зовнішньоекономічної ді­яльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від здійснених ними операцій, крім випадків, визначе­них законом відповідно до ГКУ. Законом може бути запровадже­но режим обов'язкового розподілу виручки від зовнішньоеконо­мічних операцій в іноземній валюті між суб'єктами зовнішньо­економічної діяльності та уповноваженими державними валют­ними фондами, а також порядок і розміри відрахувань іноземної валюти. Інформація про запровадження вказаного режиму має бути опублікована в офіційному друкованому органі Кабінету Міністрів України не пізніше як за два місяці до запровадження цього режиму.

Відповідно до ст. 388 ГКУ суб'єкти зовнішньоекономічної ді­яльності можуть одержувати в іноземних фінансових установах валютні кредити на договірній основі. При цьому умови кредит­ного договору не можуть суперечити законодавству України.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фо­нді яких є частка державного майна, можуть укладати кредитні договори з іноземними фінансовими установами лише за згодою Фонду державного майна України.

Види майна, що не може бути предметом застави в разі одер­жання валютного кредиту в іноземній фінансовій установі, ви­значаються законом.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій | Види іноземних інвестицій

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 394; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.