Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Валютні рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності


Принципи оподаткування при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Держава здійснює митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ст. 384 ГКУ). Митне регулювання зовнішньоеконо­мічної діяльності здійснюється відповідно до Митного кодексу України, закону про зовнішньоекономічну діяльність, інших за­конів України, Єдиного митного тарифу та чинних міжнародних договорів, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Ра­дою України.

Митний контроль на території спеціальних (вільних) еконо­мічних зон регулюється окремими законами та чинними міжна­родними договорами, згоду на обов'язковість яких надано Вер­ховною Радою України, що встановлюють спеціальний правовий режим зазначених зон відповідно до розд. VIII "Спеціальні режи­ми господарювання" ГКУ.

Оподаткування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності має здійснюватися за такими принципами:

• встановлення рівня оподаткування виходячи з необхідності досягнення та підтримання самоокупності суб'єктів зовніш­ньоекономічної діяльності та забезпечення бездефіцитності пла­тіжного балансу України;

• гарантування стабільності видів і розміру податків;

• встановлення податків і зборів (обов'язкових платежів), а також статусу іноземних валют на території України виключ­но законом;

• рівності суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності при вста­новленні ставок податків;

• заохочення експорту продукції вітчизняного виробництва. Податкові пільги надаються виключно за законом, як прави­ло, суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які стабільно експортують наукову, наукомістку продукцію, обсяги експорту яких перевищують обсяги імпорту за фінансовий рік і становлять не менше 5 % обсягу реалізованих за фінансовий рік товарів (ст. 385 ГКУ).

Ставки податків встановлюються та скасовуються відповідно до законів про оподаткування.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право від­кривати будь-які не заборонені законом валютні рахунки в бан­ківських установах, розташованих на території інших держав.Порядок відкриття валютних рахунків у банківських устано­вах на території інших держав регулюється законодавством відпо­відної держави. У разі відкриття валютного рахунка в банківсь­кій установі за межами України суб'єкт зовнішньоекономічної ді­яльності зобов'язаний повідомити про це Національний банк Укра­їни не пізніше як у триденний строк. Порушення цієї вимоги зумовлює адміністративно-господарську відповідальність у поряд­ку, встановленому законом. Відкриття валютного рахунка в уста­нові банку за межами України суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фонді якого є частка державного майна, здійснюється за погодженням з Фондом державного майна Украї­ни. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності зобов'язані нада­вати відомості про використання своїх валютних рахунків подат­ковим органам у порядку, встановленому законодавством. Поря­док здійснення розрахунків в іноземній валюті суб'єктами зовні­шньоекономічної діяльності встановлюється законом (ст. 386 ГКУ).

Відповідно до ст. 387 ГКУ суб'єкти зовнішньоекономічної ді­яльності після сплати передбачених законом податків та зборів (обов'язкових платежів) самостійно розпоряджаються валютною виручкою від здійснених ними операцій, крім випадків, визначе­них законом відповідно до ГКУ. Законом може бути запровадже­но режим обов'язкового розподілу виручки від зовнішньоеконо­мічних операцій в іноземній валюті між суб'єктами зовнішньо­економічної діяльності та уповноваженими державними валют­ними фондами, а також порядок і розміри відрахувань іноземної валюти. Інформація про запровадження вказаного режиму має бути опублікована в офіційному друкованому органі Кабінету Міністрів України не пізніше як за два місяці до запровадження цього режиму.

Відповідно до ст. 388 ГКУ суб'єкти зовнішньоекономічної ді­яльності можуть одержувати в іноземних фінансових установах валютні кредити на договірній основі. При цьому умови кредит­ного договору не можуть суперечити законодавству України.

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, у статутному фо­нді яких є частка державного майна, можуть укладати кредитні договори з іноземними фінансовими установами лише за згодою Фонду державного майна України.

Види майна, що не може бути предметом застави в разі одер­жання валютного кредиту в іноземній фінансовій установі, ви­значаються законом.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операцій | Види іноземних інвестицій

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 465; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.