Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Загальне діагностування трансмісії і діагностування щеплення

Читайте также:
 1. Анаеробне розщеплення вуглеводів
 2. Аналіз та узагальнення соціологічної інформації
 3. Діагностування амортизаторів
 4. Діагностування газорозподільно-механізму
 5. Діагностування гальмівних систем автомобілів
 6. Діагностування генераторів
 7. Діагностування двигуна за витратою палива
 8. Діагностування двигуна за вмістом шкідливих речовин у відпрацьованих газах
 9. Діагностування двигуна за зовнішніми ознаками
 10. Діагностування двигуна за максимальною потужністю
 11. Діагностування електронних блоків керування в автомобілі
 12. Діагностування коробки передач і розданої коробки,карданної передачі і механізмів ведучих мостів

Тема 4.1 Діагностування трансмісії автомобілів

РОЗДІЛ 4. ДІАГНОСТУВАННЯ ШАСІ АВТОМОБІЛІВ

Контрольні запитання

1. Основні несправності стартерів і їх причини.

2. Основні несправності приладів освітлення і сигналізацій і їх причини.

3. Як продіагностувати і відрегулювати світло фар?

 

4.1.1 Загальне діагностування трансмісії і діагностування щеплення

4.1.2 Діагностування коробки передач і розданої коробки і механізмів ведучих мостів

ЗМІСТ ТЕМИ

Трансмісія автомобіляпрацює в умовах високих знакозмінних динамічних наван­тажень. Основні її робочі деталі багато ча­су перебувають під високими питомими навантаженнями і напруженням, тому важ­ко досягти потрібної надійності і довго­вічності трансмісії в період експлуатації ав­томобілів.

Проводячи загальне діагностування транс­місії, визначають механічні втрати під час руху автомобіля накатом, шуми і перегрі­вання агрегатів, самовмикання передач або наскільки важко вмикати їх при ходо­вих і стендових випробуваннях автомобі­ля. Водночас беруть до уваги дані, отрима­ні в процесі діагностування автомобіля в цілому, про механічні втрати у трансмісії, а також результати зовнішнього огляду (чи немає підтікань, деформацій тощо).

Виконуючи поелементне діагностування трансмісії, визначають технічний стан зчеплення, карданної передачі, коробки пе­редач, роздавальної коробки, ведучих мос­тів.

Несправності зчеплення характеризу­ються такими основними ознаками: не­повним вимкненням (зчеплення «веде»);

неповним увімкненням (пробуксовуван­ня); різким увімкненням; шумом шесте­рень у момент перемикання передач; над­мірним нагріванням деталей зчеплення: стукотом, шумами, вібраціями і ривками під час вмикання зчеплення.

Неповне вимкнення зчеплення може бути наслідком недостатнього ходу натискно­го диска, спрацювання шліців первинно­го вала коробки передач, деформації ве­деного диска, перекосу важільців. У разі неповного вимкнення зчеплення неможли­во безшумно ввімкнути передачу під час рушання з місця.

Неповне ввімкнення зчеплення може бу­ти наслідком того, що немає вільного хо­ду, ослаблені натискні пружини, замаслені або спрацьовані фрикційні накладки. Ко­ли зчеплення пробуксовує, з’являється за­пах гару, автомобіль занадто повільно роз­ганяється, незважаючи на інтенсивне збіль­шення частоти обертання колінчастого вала.

Різке ввімкнення зчеплення є наслідком заїдання вимикальної муфти, поломки демпферних пружин, спрацювання і зади­рок робочих поверхонь натискного диска або маховика, спрацювання (до заклепок) фрикційних накладок веденого диска або ослаблення самих заклепок.

Шуми, нагрівання, стукіт, вібрація і рив­ки виникають унаслідок руйнування під­шипника муфти вмикання, ослаблення



заклепок накладок диска, порушення по­ложення вимикальних важільців. Спрацю­вання і руйнування підшипника — на­слідок недостатнього його мащення, ма­лого вільного ходу педалі, неправильної експлуатації автомобіля (коли зчеплення тривалий час вимкнено). Несправність підшипника виявляють за появою шипля­чого звуку високого тону («писк») під час часткового вимкнення зчеплення.

Технічний стан зчеплення наближено можна визначити найпростішим методом, який ґрунтується на випробуванні зче­плення при затягнутому ручному гальмі й увімкненій передачі. Для цього після пус­ку двигуна з вимкненим зчепленням по­вільно відпускають педаль зчеплення і до­водять частоту обертання вала двигуна до 1200 хв-1. Якщо після ввімкнення зчеплен­ня двигун зупиниться, то можна вважати, що зчеплення працює нормально, без про­буксовування.

Досить точно оцінити технічний стан зчеплення можна за величиною вільного ходу педалі та повнотою вимкнення зчеп­лення, що визначають за легкістю ввімк­нення передач, а також за ознаками про­буксовування.

Вільний хід педалі зчеплення найзручніше перевіряти спеціальною лінійкою або за до­помогою спеціальних пристроїв. Для біль­шості автомобілів він дорівнює 20...50 мм. Вільний хід педалі зчеплення регулюють, змінюючи зазор (1,5...4,0 мм) між кінцями важільців і підшипників муфти вмикання зчеплення, для чого обертають гайку або вилку тяги педалі. У зчепленнях з централь­ною пружиною регулюванню вільного хо­ду педалі передує регулювання сили стис­кання пружини. В автомобілях із гідрав­лічним приводом зчеплення додатково ре­гулюють зазор між штовхачем і поршнем.

Пробуксовування зчеплення можна вия­вити на динамометричному стенді, освіт­люючи стробоскопічною лампою кардан­ний вал автомобіля, колеса якого пригальмовуються барабанами стенда за допомо­гою навантажувального пристрою. Лам­пу вмикають в електричне коло системи запалювання. Якщо зчеплення не пробук­совує, то карданний вал, освітлений спа­лахами лампи, здається нерухомим, бо він працює з колінчастим валом як одне ціле.

Обслуговуючи зчеплення, особливу ува­гу приділяють затягуванню болтів кріп­лення картера зчеплення до блока двигу­на. Болти мають бути затягнуті рівномір­но, без перекосів.

Особливості технічного обслуговування зчеплень базового автомобіля КамАЗ-5320. Зчеплення цього автомобіля є найменш надійним агрегатом трансмісії. Через ньо­го трапляється близько 40 % усіх відмов трансмісії автомобіля. Основна частка від­мов зчеплення припадає на деталі пневмо-гідравлічного підсилювача, на муфту ви­микання в складеному вигляді, ведений, ведучий і натискний диски.

Критичні щодо надійності деталі меха­нізму регулювання положення середнього диска. Ресурс їх становить 30...40 тис. км. Тому під час ТО зчеплень автомобілів КамАЗ треба звертати увагу передусім на них. У чому ж причини зниження надій­ності цих деталей? Передусім у тому, що в експлуатаційників немає змоги продіагностувати технічний стан деталей та заміни­ти їх. Крім цього, виникають великі сили тертя і тиснення в місці контакту втулки розтискного важеля з кріпильним болтом. Вони є наслідком дії сили інерції серед­нього диска і відцентрової сили на важіль. Рівнодійна цих сил у 1400 разів перевищує масу відтискного важеля, внаслідок чого відмови деталей проявляються у вигляді руйнування втулки цього важеля, підви­щеного спрацьовування його робочих по­верхонь, обривання (зминання) болта кріп­лення. Щоб знизити ймовірність виник­нення відмов, треба в процесі ЩО переві­ряти якість вимикання зчеплення.

Якщо автомобіль рушає з місця різко з плавно відпущеною педаллю, то це також свідчить про несправність механізму регу­лювання положення середнього диска. Та­ка несправність може також супроводжу­ватися глухим ударом у момент вмикання зчеплення. Ознакою ослаблення кріпиль­ного болта є металічний скрегіт у ділянці зчеплення. Такі несправності треба усува­ти до виїзду з ВАТ АТП.

Перелічені відмови мають серйозні на­слідки, оскільки знижують роботоздатність деталей зчеплення.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Діагностування електронних блоків керування в автомобілі | Діагностування коробки передач і розданої коробки,карданної передачі і механізмів ведучих мостів

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 3717; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



ПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.