Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища

Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.

В Україні видається Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці (НПАОП), якій постійно оновлюється і поповнюється. Остання його редакція станом на квітень 2012 року – це переглянутий ДНАОП – містить біля 800 документів з охорони праці. До Державного реєстру НПАОП включено нормативні акти з охорони праці, затверджені відповідними органами нагляду протягом останніх років, внесено офіційні зміни і доповнення, що містяться в інформа­ційних покажчиках, враховано зауваження міністерств і відомств щодо уточнення назв нормативних актів, дат їх затверджен­ня тощо. ССБТ, ДСТУ, ДСанПіН, інструкції до НПАОП не включено – за них відпові­дають Держспоживстандарт України та відповідні галузеві міністерства.

Види НПАОП (в уніфікованій формі для однакового застосування) мають таке цифрове позначення: правила – 1, переліки – 2, норми – 3, положення – 4, інструкції – 5, порядки – 6, інші – 7.

Реєстр НПАОП є офіційним виданням, що підлягає викори­станню власни­ками (уповноваженими ними органами) та посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форм влас­ності; посадовими особами і спеціалістами міністерств, відомств, асо­ціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, органів державного наг­ляду за охороною праці, місцевих органів державної виконавчої вла­ди.

Питання з виробничої санітарії на сьогодні містять не тільки ГОСТи ССБТ, але і державні санітарні норми, в яких регламентовано вимоги до наступних виробничих факторів – шум, вібрація, мікроклімат виробничих приміщень.

 

Перелік заходів з охорони праці установлюється з метою своєчасного планування й цільового фінансування заходів на державному, регіональному галузевому рівнях, які спрямовані на розв'язання найважливіших загальнодержавних, галузевих та регіональних проблем з охорони праці, попередження нещасних випадків та професійних захворювань.

Правовою основою розроблення переліку заходів з профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань, що входять до загальнодержавної, регіональних, галузевих програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, є Концепція Загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки , закони України “Про охорону праці”та “Про державні цільові програми”.

Крім нижченаведених заходів з безпеки та гігієни праці, державні, галузеві та регіональні програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища програми можуть містити інші актуальні для держави, галузі, регіону заходи, які спрямовані на профілактику виробничого травматизму та професійної захворюваності відповідно до завдань страхування від нещасних випадків.

 

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Законодавство України в галузі охорони праці та промислової безпеки | ТЕМА 3. Система управління охороною праці в організації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 477; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.016 сек.