Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Облік нематеріальних активів
Облік нематеріальних активів здійснюють згідно Інструкції з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64

Нематеріальні активи являють собою активи, що не мають фізичної або матеріальної форми й використовуються в процесі господарської та адміністративної діяльності установи більш як один рік.

· До складу цих активів належать авторські та суміжні права:

· - права на літературні твори;

· - права на музичні твори;

· - програми для електронно-обчислювальних машин;

· - бази даних тощо;

· - інші нематеріальні активи.

В умовах ринкових відносин у бюджетних установах, як і у підприємствах виробничого (матеріального) сектора економіки України, виникає специфічний об'єкт бухгалтерського обліку — нематеріальні активи.

У загальному вигляді під нематеріальними активами розумі­ють умовну вартість об'єктів промислової та інтелектуальної влас­ності, а також інших аналогічних майнових прав, визнаних об'єк­том власності даної установи (підприємства).

Основні характерні особливості нематеріальних активів:

- відсутність матеріальної (фізичної, речової) структури;

- використання протягом тривалого часу (більше одного року);

- здатність приносити користь підприємству;

- високий ступінь невизначеності щодо можливого у май­бутньому прибутку від їх застосування й терміну ефективного використання.

Тобто нематеріальні активи це затрати установи у захо­ди, що не створюють матеріальних об'єктів, але тривалий час повинні приносити певну користь від їх використання.

Для обліку нематеріальних активів у плані рахунків бюджет­них установ передбачено активний синтетичний рахунок 12 «Не­матеріальні активи», до якого відкривають два субрахунки пер­шого порядку.

На субрахунку 121 «Авторські та суміжні з ними права» об­ліковуються права установи на літературні та музичні твори, про­грами для ЕОМ, бази даних тощо.

На субрахунку 122 «Інші нематеріальні активи» облікову­ють всі інші нематеріальні активи, що належать установі, за та­кими групами:

1) права користування природними ресурсами;

2) права користування майном;

3) права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, тор­гові марки, фірмові назви тощо);

4) права на об'єкти промислової власності;

5) гудвіл;

6) інші нематеріальні активи.

Оприбуткування придбаних нематеріальних активів оформ­ляється відповідними супровідними документами: актами, уго­дами, рахунками-фактурами тощо. На їх підставі в бухгалтерії оформляються відповідні бухгалтерські проведення за дебетом субрахунків рахунка 12 і кредитом відповідних субрахунків класу З «Кошти, розрахунки та інші активи» або 6 «Поточні зобов'я­зання». Одночасно робиться запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 «Витрати» і кредит субрахунку 401 «Фонд у необо­ротних активах за їх видами».Оприбуткування безоплатно одержаних нематеріальних ак­тивів відображається за дебетом субрахунків рахунка 12 «Нема­теріальні активи» і кредитом субрахунку 401 «Фонд у необорот­них активах за їх видами».

Знос нематеріальних активів у бюджетних установах нара­ховується один раз на рік, перед складанням річного звіту, тобто в останній день грудня, і відображається за дебетом субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» і кредитом суб­рахунку 133 «Знос нематеріальних активів»Вибуття нематеріальних активів відображається за креди­том субрахунків рахунка 12 та дебетом субрахунку 401 і субра­хунку 133 (на суму їх зносу).

Основні господарські операції з обліку нематеріальних активів

Зміст господарської операції Кореспондуючі субрахунки
    Дт Кт
1. 1.Одержано програмне забезпечення ЕОМ: на купівельну вартість без ПДВ на суму ПДВ о одночасно другий запис на суму без ПДВ   801, 802 801, 802   364, 675 364, 675 401
2. Зараховано на баланс майно придбаного підприємства (з гудвілом): на облікову вартість на суму зносу необоротних активів на суму гудвілу одночасно другий запис на облікову вартість необоротних активів (разом з гудвілом) 103 104,105, 103,104,105 122   801, 802 364, 675   364, 675  
3. Нараховано знос нематеріальних активів
4. Списано нематеріальні активи, непридатні для подальшого використання: на суму нарахованого зносу на залишкову вартість       121, 122   121, 122

 

 

Контрольні питання:

1. Дайте поняття основних засобів та охарактеризуйте способи їх оцінки в бюджетних установах.

2. Наведіть класифікацію основних засобів бюджетних установ.

3. Завдання обліку необоротних активів у бюджетних установах.

4. Назвіть первинні документи з обліку руху основних засобів та інших необоротних активів.

5. Дайте характеристику субрахунків для обліку основних
засобів та наведіть приклади їх кореспонденції.

6. Назвіть джерела надходження основних засобів у бюджетних установах та наведіть приклади відображення в обліку
операцій з надходження основних засобів.

7. Дайте характеристику організації інвентарного обліку ос­новних засобів.

8.Порядок нарахування зносу основних засобів та його відображення в обліку.

9.Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на ремонт і модернізацію основних засобів.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 81; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2017) год. Не является автором материалов, а предоставляет студентам возможность бесплатного обучения и использования! Последнее добавление ip: 54.225.20.73
Генерация страницы за: 0.01 сек.