Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 11 . Звітність бюджетних установ


 

1.Звітність установ, що знаходяться на бюджеті: річна і періодична.

2. Основні підходи до складання бухгалтерської звітності бюджетних установ, її особливості і склад.

3.Порядок подання і затвердження звітності. Особливості складання річної звітності.

 

1.Звітність установ, що знаходяться на бюджеті: річна і періодична

 

Заключним етапом бухгалтерської роботи є складання звітності. Згідно Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, від 16 липня 1999 року №966 всі підприємства, організації складають звітність.

Бухгалтерська звітність - звітність, що оформлюється на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. Вона включає як фінансову звітність, так і форми звітності, які підприємство складає тільки для своїх внутрішніх потреб та на вимогу різних користувачів.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище та дані про надходження и використання коштів бюджетної організації за звітний період.

Вона є одним з основних джерел інформації про результати виконання кошторисів доходів та витрат, виконання плану по штатах і контингентах, забезпечення контролю за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни. Показники звітності використовуються для управління і організації діяльності бюджетних установ, бюджетного планування і аналізу.

Бухгалтерська звітність залежно від змісту і періодичності її уявлення підрозділяється на періодичну (місячну, квартальну) і річну.

Періодична містить менше показників і складається в більш стислі терміни.

По охвату показників звітність підрозділяється на індивідуальну і зведену.

Індивідуальну звітність представляють бюджетні установи, що перебувають на самостійному балансі, а зведену - централізовані бухгалтерії і розпорядники засобів, що мають підвідомчі установи.

Зведена звітність складається на основі даних звітності нижчестоящих розпорядників засобів.

Види звітності бюджетних установ

 
  


2. Основні підходи до складання бухгалтерської звітності бюджетних установ, її особливості і склад

 

Бухгалтерські звіти установ складають на основі проведених бухгалтерських записів, підтверджених документами. До складання звітності в обов'язковому порядку проводиться звірка оборотів і залишків по аналітичних рахунках з оборотами і залишками по рахунках синтетичного обліку. Залишки грошових коштів на реєстраційних рахунках звіряють з виписками банків і відділень Держказначейства.

Кошторисні (планові) показники в бухгалтерських звітах повинні відповідати даним річних кошторисів з урахуванням внесених змін.

Бухгалтерські (фінансові) звіти складаються в національній валюті України.

Звіти складаються в гривнах та гривнах з копійками.

Форми звітності повинні заповнюватися за всіма передбаченими показниками (графами, рядками), за відсутності даних робляться прочерки або заповнюються нулями.

Складання місячної та квартальної фінансової звітності здійсняється згідно Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2008 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного Казначейства України №107 від 28.03.08р.

Інструкція визначає порядок заповнення і об'єми форм звітності, а також визначає установи і організації, яким необхідно представляти звітність.

Особливостямибухгалтерської звітності бюджетних установ є:

1) обов'язковістьі державна регламентація, які витікають з
характеру затвердження бюджету. Всі бюджетні установи повинні дотримуватись правил і термінів складання звітності і представляти її у встановленому об'ємі. Ніхто не має права складати і представляти не передбачені Держказначейством звіти;

2) єдність форми і змісту, що дає можливість
групування і узагальнення її показників;

3) методологічна єдність показників,яка передбачає єдині
методи розрахунків однакових звітних показників, їх обов'язкове узгодження з відповідними показниками, затвердженими кошторисом і штатним розкладом;

4) достовірність звітних показників,що означає, що звітність повинна давати вірне і повне уявлення про майновий і фінансовий стан
установи, а також результати їх діяльності;

5) простота, ясність, доступність і прозорістьзвітності, які
необхідні для широкого використання всіма працівниками управління;

6) цілісність - вимога пов'язана з необхідністю включення в
бухгалтерську звітність даних про всі господарські операції;

7) послідовність,яка закріплює на практиці поетапність процесу
складання звітності, тобто необхідність постійного змісту і форми від
одного звітного періоду до іншого.

Відповідно до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2008 році установами та організаціями, які отримають кошти державного або місцевих бюджетів, затверджено наказом Держказначейства України від 28.03.2008року №107, місячні фінансові звіти про виконання кошторисів доходів і витрат складаються з наступних форм звітності:

- «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма 7д, 7м);

- «Звіт про заборгованість за окремими програмами» (форма 7д 1, 7м 1).

Розпорядники бюджетних коштів за бюджетними програмами, призначення за якими встановлюються Законом про Державний бюджет України за загальнодержавними видатками або місцевого бюджету, складають «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду » (форма 2д, 2м) або «О надходження і використання надходжень спеціального фонду»(форма 4-3д, 4-3м);

Квартальні фінансові звіти бюджетні уста­нови, які утримуються за рахунок коштів держав­ного або місцевих бюджетів, складають за такими формами:

- «Баланс» (форма 1);

- «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма 2д, 2м);

- «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бю­джетними установами» (форма 4-1д, 4-1м);

- «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надхо­джень бюджетних установ» (форма 4-2д. 4-2м);

- «Звіт про надходження і використання інших над­ходжень спеціального фонду» (форма 4-3д, 4-3м);

- «Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» (форма 4-4д);

«Звіт про надходження і використання інших над­ходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)» (форма 4-Зд.1, 4-Зм.1);

- «Звіт про заборгованість за бюджетними кошта­ми» (форма 7д, 7м);

- «Звіт про заборгованість за окремими програма­ми» (форма 7д.1, 7м.1).

До форм квартальної фінансової звітності дода­ється пояснювальна записка, яка включає текст та додатки, передбачені цим Порядком.

Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи, які мають підвідомчі установи, зведені квартальні фінансові звіти про виконання кошторисів складають у такому самому обсязі.

До звіту додається пояснювальна записка з відповідними додатками до неї, в якій приводяться основні чинники, що вплинули на виконання кошторису, на виконання плану по штатах і контингентах, дані про проведену інвентаризацію, про зміну фінансового стану установи.

Фінансова звітність повинна бути достовірною, не містити помилок та перекручень. Форми фінансової звітності розпорядники і форми зведеної звітності головні розпорядники складають у гривнях з копійками. Форми звітності заповнюються за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками, незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.

 

3.Порядок подання і затвердження звітності. Особливості складання річної звітності.

Форми фінансової звітності підписуються керівниками установ і головними бухгалтерами, без підписів звіти вважаються недійсними. Форми звітності подаються до органів Держказначейства України перевіряються і візуються з проставленням підпису, печатки або штампа на кожній сторінці всіх форм звіту.

Розпорядники бюджетних коштів подають фінансові звіти:

- органу Держказначейства України;- установі вищого рівня;

- фінансовим органам.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади зведену звітність подають:

- Державному казначейства України;

- Рахунковій палаті.

Завершальним операціям складання річної звітності, повинна передувати річна інвентаризація, всі первинні документи підлягають обробці, господарські операції відбиваються на субрахунках в облікових регістрах, а також виводяться обороти по книзі «Журнал головна» за грудень і залишки по субрахунках на кінець грудня. Складається баланс на 31 грудня, до заключних обертів. На підставі цього балансу роблять бухгалтерські проводки по закриттю рахунків та визначенню результату виконання кошторисів.

Самі обґрунтовані узагальнення відносно фінансового стану і ефективності використання бюджетних коштів дозволяє здійснити річна фінансова звітність.

Фінансова звітність, яку складають бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, за 2008 рік містить:

"Баланс" (форма 1);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма 2д, 2м);

"Звіт про виконання загального фонду кошторису установи" (форма 2-валюта);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма 4-1д, 4-1м);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма 4-2д, 4-2м);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду" (форма 4-Зд, 4-Зм);

"Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма 4-4д);

"Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)" (форма 4-3д.1, 4-Зм.1);

"Звіт про рух необоротних активів" (форма 5);

"Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма 6);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма7д, 7м);

"Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами" (форма 7д.1. 7м.1);

"Звіт про результати фінансової діяльності" (форма 9);

"Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах" (форма 15);

Пояснювальну записку до річного звіту, що включає текст та додатки. Головні розпорядники бюджетних коштів та бюджетні установи, які мають підвідомчі установи, зведені річні фінансові звіти про виконання кошторисів складають у такому самому обсязі.

Контрольні питання:

1. Наведіть класифікацію звітності бюджетних установ.

2. Охарактеризуйте склад бухгалтерської звітності бюджетних установ та основні вимоги до її складання і подання.

3. Назвіть основні форми податкової та соціальної звітності бюджетних установ і терміни її подання.

4. Назвіть основні форми статистичної звітності бюджетних установ та охарактеризуйте їх призначення.

5. У чому полягає закриття рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та визначення результатів виконання кош­торису?

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Облік результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондами | Виникнення, еволюція і предмет економічної теорії як науки

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 773; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. IV Методы установленных цен в маркетинге
 2. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами)
 3. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами).
 4. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенностям, признаки (обозначены буквами).
 5. IV. Установите соответствие между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенностям, признаки (обозначены буквами).
 6. IV. Установите соотношение между основными понятиями (обозначены цифрами) и понятиями, выражающими их детали, особенности, признаки (обозначены буквами).
 7. V. Звітність з питань праці.
 8. VI.Установление окончательной цены.
 9. VII. Газорегуляторные пункты (ГРП) и установки (ГРУ).
 10. Абсолютная монархия в России начала склады­ваться в XVII в., после установления самодержавия и пе­рехода от феодальной к капиталистической системе.
 11. Автоматические установки тушения пожаров
 12. Бланк по оценке поведенческих установок Инженерная компетенция

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.037 сек.