Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Динамічні методи оцінювання проекту


Засновані на дисконтуванні грошових потоків і одержали широке поширення у світі економічного аналізу.

Дисконт- процентна ставка, знижка з оголо­шеної прейскурантної ціни товару або послуги, надавана продав­цем споживачеві.

Дисконтування— це приведення всіх грошових потоків (по­токів платежів) до єдиного моменту часу. Дисконтування є базою для розрахунків вартості грошей з урахуванням фактора часу.

Як відомо, у будь-якій найпростішій фінансовій угоді завжди присутні три величини, дві з яких задані, а одна обчислюється. Про­цес, у якому задані вихідна сума й процентна ставка, у фінансових обчисленнях називається процесом нарощення. Процес, у якому за­дані очікувана в майбутньому до одержання (що повертається) сума й коефіцієнт дисконтування, називається процесом дисконтування. У першому випадку мова йде про рух грошового потоку від сьогодення до майбутнього, у другому - про рух від майбутнього до сьогодення (рис. 2.1).

 

Рис. 2.1. Логіка фінансових операцій

Чистий дисконтований дохід(чиста поточна вартість проекту, NРV )

 

NРV = - IC, (2.7)

де: ІС - первісні інвестиції;

Рк - грошові потоки відповідного року;

к - кількість періодів (к = 1,2,... n), у яких визначені грошові по­токи;

r - ставка дисконту.

Якщо NРV > 0 - проект можна приймати; NРV = 0 - проект не спричинить ні прибутків, ні збитків; NРV < 0 - проект збитко­вий і його варто відхилити.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвес­тування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для роз­рахунку NРV модифікується в такий спосіб:

 

NРV = - , (2.8)

де і - прогнозований середній рівень інфляції.

Необхідно відзначити, що показник NРV відображає прогнозну оцінку зміни економічного потенціалу організації у випадку при­йняття розглянутого проекту. NРV різних проектів можна підсуму­вати, що є дуже важливою властивістю, яка виділяє цей критерій зі всіх інших і яка дозволяє використовувати його в якості основного при аналізі оптимальності інвестиційного портфеля. Основним недо­ліком NРV є те, що її розрахунок вимагає детального прогнозу гро­шових потоків на термін життя проекту. Часто робиться припущення про постійність ставки дисконту.Індекс прибутковості(РІ) - відношення по­точної вартості грошових потоків до вкладених інвестицій.

PI = / IC, (2.9)

При оцінці проектів по методу РІ застосовують такі критерії: проект відхиляється, якщо РI < 1; приймається, якщо РІ > 1; а у випадку РІ = 1, проект є ні прибутковим, ні збитковим.

В умовах обмеженості інвестиційних ресурсів проект із більшим значенням РІ кращий, ніж з меншим. При взаємовиключних проек­тах приймається той, у якого показник РІ найбільший.

Індекс рентабельності є відносним показником: він характеризує рівень доходів на одиницю затрат, тобто ефективність інвестицій - чим більше значення цього показника, тим більша віддача від кожної гривні, яка інвестована в даний проект. Завдяки цьому критерій РІ дуже зручний при виборі одного проекту з низки альтернативних, які мають приблизно однакові значення NРV.

Якщо 2 проекти мають однакові значення NРV, але різні обсяги інвестицій, то вигідніший з них той, що забезпечує більшу ефективність вкладень.

Показник внутрішньої норми прибутковості(ІRR).

ІRR чисельно дорівнює ставці дисконту, при якій величина NРV проекту дорівнює нулю.

ІRR = r, при якому NРV = f(r) = 0.

Якщо позначити ІС = СF0, то ІRR знаходять із рівняння:

 

= 0.

Відбір проектів проводиться за таким критерієм: організація може приймати будь-які рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності яких (ІRR) є не нижчим поточного показника ціни капіталу (СС).

Якщо ІRR < СС, то такий проект відхиляється, якщо ІRR > СС, то приймається. У випадку обмеженості інвестиційних ре­сурсів вибирають проект із більшим ІRR.

СС є пороговою величиною, тому за інших рівних умов зазвичай обирається проект з більшим її значенням.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Рентабельність інвестицій(RОІ) | Дисконтований термін окупності інвестицій (DРР)

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 449; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Абстрактні класи. Абстрактні методи
 2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 3. Адміністративно-правові методи забезпечення економічного механізму управління охороною довкілля
 4. Альтернативні методи рішення екологічних проблем
 5. Анализ методических подходов к оценке состояния земельных ресурсов.
 6. Аналіз та оцінювання ефективності фінансових інвестицій
 7. Аналітико-розрахункові методи кількісної оцінки ризиків, їх характеристика
 8. Банківське право: предмет та методи правового регулювання
 9. Вертифікація -статичні, напівстатичні і динамічні структури. Класифікація структур даних.
 10. Види цін на продукцію та методи їх встановлення
 11. Вимірювання та оцінюваннявигід і витрат.
 12. Вопрос №7. Методика расчета моющего насадка.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.