Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фінансова участь персоналу в санації підприємства 10 страница


§ надання цільових податкових пільг підприємствам, які потребують санації;

§ фіскальні поступки головним кредиторам підприємств, які потребують санації, з метою активізації участі кредиторів у санаційних процесах.

Прикладом використання форми фінансового сприяння підприємствам є прийняті Закони України “Про списання і реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - цукрових:заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року і сільськогосподарських підприємств за станом на 1 січня 1999 року” від 5 лютого 1999 року, “ Про списання та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств” від 16 березня 2000 року, “Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків - підприємств тракторобудування та комбайнобудування “ від 20 квітня 2000 року та інші. Законами частково списано і реструктуризовано податкову заборгованість певних платників податків. На думку багатьох експертів, такого роду перманентна підтримка фіскального характеру є не що інше ,як приховане субсидіювання підприємств, оскільки на суму списаної заборгованості чи наданих податкових пільг зменшуються бюджетні доходи. Ефективність такого роду заходів, спрямованих на фінансову підтримку підприємств, є надзвичайно низькою.

Одним із непрямих методів державної санаційної підтримки підприємств є наданяя їм дозволу на тимчасове недотримання антимонопольного законодавства, зокрема під час санаційної реорганізації злиттям чи приєднанням. У світовій практиці проведення санації цей метод використовується у виняткових випадках, оскільки надання дозволу на монопольні утворення тягне за собою негативні мікро- та макроекономічні наслідки. Застосування цього методу може справити антиринковий ефект стратегічного характеру. Отже, використовувати його можна лише тоді, коли підприємства доведуть, що в результаті їх злиття буде найбільш повно використано ефект масштабу, значно знизиться собівартість продукції та істотно поліпшиться її якість.

В Україні широко використовуються форми державної підтримки підприємств,як порука та надання урядових гарантій. Використання поруки як інструменту державної фінансової підтримки боржника регламентується Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, згідно якого у разі неприйняття комітетом кредиторів рішення щодо санації підприємства-боржника таке рішення може бути прийняте за клопотанням органів місцевого самоврядування або відповідного центрального органу виконавчої влади.Головнок умовою прийняття рішення щодо санації є укладання між відповідними державними органами та кредиторами договорі поруки за зобов'язаннями боржника. Поручитель несе солідарну відповідальність з позичальником перед кредиторами за виконання зобов'язань, включених в реєстр вимог. У разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором у визначені строки поручитель повинен погасити заборгованість позичальника за першою вимогою кредиторів. За клопотанням відповідних державних органів у разі укладання договору поруки процедура санації, а отже відстрочка платежів щодо погашення вимог кредиторів, може бути продовжена арбітражним судом на один рік, а в окремих випадках (якщо йдеться про містоутворююче підприємство ) зазначений термін може бути продовжений до десяти років. У цьому разі боржник і його поручитель зобов'язані розрахуватися з кредиторами протягом трьох років.Обрана санаційна стратегія визначає конкретний комплекс заходів щодо залучення фінансового капіталу із внутрішніх та зовнішніх джерел. Умовою отримання фінансової підтримки від держави є використання всіх можливостей отримання фінансових ресурсів із децентралізованих джерел.

 

Ключові слова до теми 1:

 • Добровільна ліквідація підприємства-боржника,
 • досудова санація,
 • захисна стратегія підприємства як реакція на фінансову кризу
 • екзогенні фактори кризи на підприємстві
 • ендогенні фактори кризи на підприємстві
 • криза ліквідності
 • криза прибутковості
 • криза стратегічна
 • наступальна стратегія підприємства як реакція на фінансову кризу
 • облік векселів
 • примусова ліквідація підприємства
 • програма санації
 • реструктуризація суб'єкта господарювання
 • рефінансування дебіторської заборгованості
 • санація
 • санаційна стратегія
 • стратегія
 • факторинг
 • фінансова криза на підприємстві
 • форфейтинг

Ключові слова до теми 2:

 • АВС – аналіз;
 • аналіз портфеля продукції (послуг) підприємства
 • аналіз точки беззбитковості
 • аналіз портфелю цінних паперів
 • бенчмаркінг.
 • вартісний аналіз
 • дисконтування
 • додаткова вартість, створена в результаті санації
 • додатковий прибуток підприємства в результаті проведення санаційних заходів
 • зона безпеки
 • маржинальний прибуток
 • нуль-базис бюджетування
 • опитування (анкетування)
 • портфельний аналіз
 • система раннього попередження та реагування
 • СОФТ- аналіз
 • сума покриття
 • технічний підхід прогнозування банкрутства
 • факторний аналіз відхилень
 • фундаментальний підхід до моделей прогнозування банкрутства
 • XYZ – аналіз

Ключові слова до теми 3:

 • Аудит
 • АВС – аналіз
 • аналіз портфеля продукції (послуг) підприємства
 • аналіз точки беззбитковості;
 • аналіз портфелю цінних паперів
 • бенчмаркінг
 • вартісний аналіз
 • ліквідність
 • нуль-базис бюджетування
 • облік векселів
 • опитування (анкетування)
 • платоспроможність підприємства
 • портфельний аналіз
 • рефінансування дебіторської заборгованості
 • санаційна спроможність
 • санаційний аудит
 • СОФТ- аналіз
 • факторний аналіз відхилень
 • фінансова рівновага
 • XYZ – аналіз

Ключові слова до теми 4:

 • Балансовий (розрахунковий) курс корпоративних прав
 • безповоротна фінансова допомога
 • власний капітал
 • деномінація акцій
 • дизажіо
 • додатковий капітал
 • збитки
 • емісійний дохід
 • емісія акцій або облігацій підприємств
 • корпоративні права
 • конверсія, консолідація акцій
 • номінальна вартість корпоративних прав
 • номінальний капітал.
 • прибуток
 • санаційний прибуток
 • санація балансу (чиста санація , формальна санація)
 • статутний капітал
 • статутний фонд

Ключові слова до теми 5:

 • Ажіо
 • андеррайтери
 • банківські консорціуми
 • балансова (залишкова) вартість основних фондів
 • безнадійна заборгованість
 • безповоротна фінансова допомога
 • двоступінчаста санація
 • деномінація акцій
 • дисконт за векселем
 • емісійний дохід
 • емісія акцій або облігацій підприємств
 • зворотний лізинг
 • консолідація акцій
 • корпоративні права
 • коефіцієнт конверсії
 • курс емісії акцій
 • лізинг
 • облігації конверсійної позики (конвертовані облігації)
 • облік векселів
 • приховані резерви
 • пролонговані (відстрочені) кредити
 • реінвестиція прибутку
 • реструктуризація активів
 • рефінансування дебіторської заборгованості
 • санаційні банківські консорціуми
 • санація альтернативна
 • списання заборгованості
 • трансформація (конверсія) боргу у власність
 • факторинг
 • форфейтинг .

Ключові слова до теми 6:

 • вертикальне злиття
 • виділення(виокремлення) підприємств
 • горизонтальне злиття
 • злиття
 • концентрація суб'єктів господарювання
 • монополізація
 • монопольне (домінуюче) становище на ринку товару
 • передавальний баланс
 • перетворення.
 • поглинання
 • поділ
 • приєднання
 • реорганізація підприємства
 • реструктуризація. підприємства
 • розподільний баланс
 • синергізм

Ключові слова до теми 7:

 • Арбітражний керуючий
 • банкрутство
 • банкрутство приховане
 • банкрутство технічне
 • банкрутство умисне (доведення до банкрутства)
 • банкрутство фіктивне
 • безнадійна заборгованість
 • безспірні вимоги кредиторів
 • боржник
 • кредитор
 • комітет кредиторів
 • ліквідатор
 • ліквідаційна вартість майна
 • ліквідаційна маса
 • ліквідаційна процедура
 • ліквідаційний баланс
 • ліквідація
 • мирова угода
 • мораторій на задоволення вимог кредиторів
 • неплатоспроможність
 • неплатоспроможності критичної ознаки
 • неплатоспроможності надкритичної ознаки
 • поточна неплатоспроможність
 • початкова ціна майна
 • примусова ліквідація підприємства
 • реєстр вимог кредиторів
 • розпорядження майном боржника
 • розпорядник майна
 • санатор
 • санація підприємств
 • фінансова санація
 • цілісний майновий комплекс

Ключові слова до теми 8:

 • договір поруки за зобов'язаннями боржника
 • містоутворююче підприємство
 • особливо небезпечне підприємство
 • план погашення боргів суб'єкта підприємницької діяльності - громадянина
 • режим фінансового оздоровлення комерційного банку
 • сільськогосподарське підприємство
 • стабілізаційна позика
 • тимчасова адміністрація для управління комерційним банком

Ключові слова до теми 9:

 • базова модель рівняння фінансової рівноваги
 • базової моделі рівняння фінансової рівноваги модифікація перша
 • базової моделі рівняння фінансової рівноваги модифікація друга
 • ефект фінансового важеля
 • ефект фінансового лівериджу
 • золоте правило балансу
 • золоте правило фінансування
 • капітал інвестиційний
 • капітал оборотний
 • капітал сукупний
 • капітал фінансовий
 • капітальні витрати
 • поточні витрати
 • потреба в капіталі
 • потужність виробнича (технологічна)
 • потужність економічна
 • потужність фінансова
 • правило вертикальної структури капіталу
 • санація автономна
 • санація альтернативна
 • санація двоступінчаста
 • санація зовнішня
 • тактичний механізм фінансової стабілізації
 • фінансова рівновага

Ключові слова до теми 10:

 • Аудит
 • вартість бізнесу (вартість корпоративних прав)
 • вартість власного капіталу
 • вартість одного корпоративного права
 • відновна вартість
 • гудвіл
 • залишкова вартість
 • інвентаризація
 • експертне оцінювання майна
 • масове оцінювання майна
 • метод аналогів (метод порівняння продажів)
 • метод балансової вартості
 • метод капіталізованої вартості
 • метод майбутнього чистого грошового потоку
 • метод оцінювання за відновною вартістю метод витрат
 • метод оцінювання за ринковою вартістю корпоративних прав
 • метод прибутковості
 • метод ринкової вартості
 • метод середньої оцінки
 • нематеріальні активи
 • оцінювання бізнесу за ринковою ціною акцій
 • оцінювання за відновною вартістю активів
 • первісна вартість основних засобів
 • реальна вартість матеріальних та нематеріальних активів
 • цілісний майновий комплекс

Ключові слова до теми 11:

 • Бюджетні позики
 • державне фінансування підприємств на безповоротних засадах
 • державне фінансування підприємств на поворотних засадах
 • надання державних гарантій (поручительств)
 • надання дозволу на порушення антимонопольного законодавства.
 • надання податкових пільг
 • придбання державою корпоративних прав підприємств
 • реструктуризація податкової заборгованості
 • санаційна підтримка підприємств фіскального характеру
 • субсидії
 • форми непрямої державної фінансової підтримки санації підприємств
 • форми прямого державного фінансування підприємств

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Фінансова участь персоналу в санації підприємства 9 страница | Тема 1: Облікова політика як елемент системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 132; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.