Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в обґрунтуванні облікової політики.

Методологічні засади облікової політики підприємства

ПЛАН

ЛЕКЦІЯ №12

Тема 5: Методологічні засади облікової політики

Запитання для самоперевірки.

1. Яку постійну інформацію має фінансова звітність ?

2. Назвіть перелік заходів, які необхідно вжити для скорочення строків подання Звітів.

3. Як виправляються помилки в бухгалтерській фінансовій звітності ?

Мета:Визначити методологічні аспекти ведення облікової політики. Необхідність використання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в обліковій політиці.

12.1 Методологічні засади облікової політики підприємства

12.2 Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в обґрунтуванні облікової політики.

Час: 2 год.

Література: [1], [3], [20 с.41-46], [22 с.112-124], [24].

Методологічні засади облікової політики підприємства формуються на основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом МФ України (далі - П(С)БО). До методологічних складових облікової політики слід відносити обрані підприємством методи та процедури організації та ведення бухгалтерського обліку на окремих його ділянках.

Облік основних засобів:

• визначається гранична межа вартості активів, що мають відноситись до основних засобів;

• обираються методи нарахування амортизації для окремих об’єктів;

• визначається термін корисного використання основних засобів.

Облік інших необоротних матеріальних активів:

• визначається гранична вартісна межа та об’єкти;

• обирається метод нарахування амортизації.

Облік нематеріальних активів:

• визначаються методи нарахування амортизації нематеріальних активів;

• визначається необхідність проведення переоцінки нематеріальних активів до справедливої вартості на дату балансу;

• визначається термін корисного використання нематеріальних активів. Облік розрахунків:

• визначається метод створення резерв;. сумнівних боргів.

Облік запасів:

• визначається склад запасів;

• визначаються методи оцінки руху запасів

Облік витрат:

• визначаються об’єкти обліку витрат, методи обліку витрат, статті витрат;• порядок розподілу загальновиробничі. витрат;

• створення резервів за рахунок витрат виробництва;

• порядок організації обліку витрат, доходів фінансових результатів діяльності та їх використання.

Інформація про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи в бухгалтерському обліку, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби.

Цей стандарт застосовується підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами всіх форм власності (крім бюджетних установ). Його дія не поширюється на відтворювані природні ресурси та операції з основними засобами, особливості обліку яких визначаються іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Підприємство самостійно обирає один із п’яти (+ один) методів нарахування амортизації основних засобів. Цим "+ один", тобто шостим методом можуть бути норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством (старий метод). Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом МФ України від 18.10.99 р. №242 і зареєстроване в Мін’юсті України 02.11.99 р. за №750/4043 (далі - П(С)БО 8).

Підприємство визначає групи нематеріальних активів для відображення їх у бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 8.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання (експлуатації), який встановлюється підприємством на свій розсуд при визнанні цього об’єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не більше 20 років (у два рази більше порівняно з тим, що було раніше).

Розрахунок амортизації при застосуванні відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7.

Щодо дооцінки основних засобів та нематеріальних активів, то така процедура, передбачена пунктами 16 - 21 П(С)БО 7 і 19 - 24 П(С)БО 8.

З точки зору оподаткування доцільність її проведення тепер відпала, оскільки на практиці вона вже не впливає на оподатковування і лише збільшує обсяг бухгалтерської роботи, не приносячи відчутної (моментальної) матеріальної вигоди.

Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) регулюється П(С)БО 7. Основним критерієм для віднесення цінностей до складу малоцінних необоротних матеріальних активів є строк корисного використання (експлуатації) такого предмета.

Критерій віднесення матеріальних активів до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів (далі - МШП) установлює Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом МФ України від 20.10.99 р. №246, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 02.11.99 р. за №751/4044 із змінами й доповненнями, внесеними наказами МФ України від 28.01.2000 р. №15, від 14.06.2000 р. №131 (далі - П(С)БО 9).

Отже, пункт 6 П(С)БО 9 відносить до МШП малоцінні та швидкозношувані предмети, що використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року.

Згідно з пунктом 23 П(С)БО 9, вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, переданих в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) із подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання (такої вимоги в старому законодавстві не було).

Таке формулювання свідчить про те, що первісна (балансова) вартість МШП списується на витрати повністю в момент передачі їх в експлуатацію. Крім того, в новому Плані рахунків не передбачено субрахунку, на якому б МШП обліковувались як такі, що є в експлуатації, але стосується це тільки вартісного обліку активів.Пункт 16 П(С)БО 9 визначає порядок відпуску запасів у виробництво, при продажі та іншому вибутті.

У всіх перерахованих випадках їх оцінка здійснюється за одним із таких методів: ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); собівартості останніх за часом надходження запасів (ЛІФО); нормативних затрат; ціни продажу.

Стандарт 9 при формуванні первісної вартості запасів, придбаних за плату, передбачає різні варіанти віднесення до собівартості запасів транспортно-заготівельних витрат, а також порядок визначення "інших" витрат. Доцільно встановити придатний для підприємства варіант обліку та відобразити його у наказі.

Облік доходів регулюється Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженим наказом МФ України від 29.11.99 р. №290, зареєстрованим у Мінюсті України 14.12.99 р. за №860/4153 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2000 р. №131 (далі - П(С)БО 15).

Критерії визнання доходу наведені в розділі "Визнання та класифікація доходу" П(С)БО 15.

Порядок обліку доходу - у розділі "Оцінка доходу" цього ж стандарту. Згідно з ним, дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Цей пункт потрібен тільки підприємствам, що одержують доходи від надання послуг. Специфіка визначення доходу при наданні послуг наведена в П(С)БО 15.

Згідно з цією методикою, дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом МФ України від 31.12.99 р. №318, зареєстрованого в Мінюсті України 19.01.2000 р. за №27/4248 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МФ України від 14.06.2000 р. №131 (далі - П(С)БО 16). Склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) визначає пункт 11 П(С)БО 16.

Згідно з ним, собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.

Розшифрування статей виробничої собівартості (досить докладне) наведене в пунктах12 - 16 П(С)БО 16. Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством самостійно.

Перелік і склад змінних і постійно розподілених загальновиробничих витрат наведений у пункті 16 П(С)БО 16. Приклад розподілу загальновиробничих витрат - у додатку 1 до П(С)БО 16.

До витрат майбутніх періодів Інструкція з використання Плану рахунків відносить витрати, пов’язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості; з освоєнням нових виробництв та агрегатів; сплачені авансом орендні платежі; оплату страхового поліса; передплату газет, журналів, періодичних та довідкових видань тощо.

Особливістю таких витрат є те, що вони виникають в одному періоді, а стосуються інших (наступних) періодів. У багатьох випадках такі витрати є досить значними, й одномоментне віднесення їх на собівартість поточного звітного періоду може спричинити різкі коливання продажних цін на готові вироби, виконані роботи (надані послуги). Тому такі витрати накопичуються на спеціальному рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів" і надалі списуються на собівартість рівномірними сумами.

Відповідно до пунктів 8 - 10 Положення (стандарту) 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мінфіну України від 08.10.99 р. №237 і зареєстрованого Мін’юстом 25.10.99 р. за №725/4018, із врахуванням змін, внесених наказом Мінфіну від 30.11.2000 р. №304 (далі - П(С)БО 10), підприємствам дозволено створювати резерв сумнівних боргів, за рахунок якого списується з балансу безнадійна дебіторська заборгованість, що стосується розрахунків із покупцями продукції, товарів, робіт (послуг).

За власним рішенням підприємство може створювати інші резервні фонди для забезпечення інших майбутніх витрат і платежів.

Підприємство може створювати такі резерви: на забезпечення виплати відпусток, на додаткове пенсійне забезпечення, на забезпечення гарантованих зобов’язань, на забезпечення інших витрат та платежів. У стандартах часто використовується термін "операційний цикл", під яким мається на увазі проміжок часу між придбанням запасів і одержанням коштів від реалізації виготовлених з них продукції, товарів, послуг.

Як правило, на звичайному підприємстві операційний цикл не перевищує року. Доцільно орієнтуватися насамперед на те, чи погашається це зобов’язання (чи споживається цей актив) протягом року з дати балансу.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 461; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.004 сек.