Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

До другого виду адміністративно-територіальних одини­ць належать регіони — Автономна Республіка Крим, області, райони

У свою чергу територія міста, селища, села може поділя­тися на окремі мікрорайони та інші мікроструктури (вулиці, квартали, дільниці, житлові масиви та ін.), що є відповідно до Конституції та законів України територіальною основою для створення органів самоорганізації населення.

Наприклад, у містах з кількістю населення не менш як 300 тисяч жителів можуть утворюватися адміністративно-те­риторіальні одиниці — райони в містах.

У Законі визначено адміністративно-територіальний ста­тус районів, районів у містах, інші складові частини населених пунктів.

Межами населених пунктів є межа їхніх земель, що відо­кремлює територію населених пунктів від земель іншого при­значення. Межі населених пунктів визначаються на підставі проекту планування та забудови населених пунктів, земле­впорядкування або техніко-економічного обґрунтування їх розвитку.

Територія населених пунктів складається з місць про­живання (територія, що забудована, включаючи присадиб­ні ділянки), частин природного ландшафту, в тому числі зон відпочинку (територія парків, скверів, лісів, озер, річок тощо), промислової зони (територія, забудована виробни­чими об'єктами, зони очисних споруд, сміттєзвалищ тощо), об'єктів інфраструктури (шляхів, інших комунікацій тощо).

До категорії міст республіканського (Автономної Республі­ки Крим), обласного значення згідно із Законом відносять міста з кількістю населення понад 50 тисяч жителів, які є економіч­ними і культурними центрами, мають розвинуту промисловість, комунальне господарство, житловий фонд.

До категорії міст республіканського (Автономної Рес­публіки Крим), обласного значення належать також населені пункти з кількістю населення менш як 50 тисяч жителів, якщо вони мають важливе промислове, соціально-культурне, істо­ричне, оборонне значення, перспективу економічного розвит­ку, або населені пункти, які включено до курортних зон і на їх території розташовані санаторії, стаціонарні лікувальні та оздоровчі заклади, туристичні бази, інші заклади відпочинку. Містами, що мають спеціальний статус, відповідно до Конституції України, є Київ і Севастополь. Особливості їх статусу визначено в законі України "Про столицю України — місто-герой Київ" від 15 січня 1999 р., а також в проекті зако­ну "Про місто-герой Севастополь".

Офіційне тлумачення термінів "район", "район у місті", а також повноважень міських рад щодо самостійного утворення і ліквідації районів у місті дав Конституційний Суд України.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
У Законі визначено також адміністративно-територіаль­ний статус міст районною значеним, міст республіканського, обласного значення та міст, що мають спеціальний статус | Питання адміністративно-територіального устрою ре­гулюються також Конституцією та іншими законодавчими актами України

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 267; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. АВТОНОМНАЯ ГРУППОВАЯ
 2. В автономних утвореннях формуються такі самі органи, як у звичайних адміністративно-територіальних одиницях.
 3. Вегетативная (автономная) нервная система
 4. Дефлятор ВВП - ценовой индекс, который показывает ценовые изменения одного года относительно другого и таким образом помогает сравнить реальный и номинальный ВВП.
 5. До системи місцевого самоврядування належать органи самоорганізації населення, будинкові, квартальні та інші органи самоорганізації населення.
 6. Західноукраїнська Народна республіка
 7. Использование работы другого аудитора
 8. Квалификация менее тяжкого телесного повреждения, причиненного умышленно в процессе совершения другого преступления.
 9. Конус другого порядку.
 10. Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та адміністративно-територіальних об’єктів у надзвичайних ситуаціях
 11. Правосуддя в Автономній Республіці Крим здійснюється судами, що належать до єдиної системи судів України.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.