Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Виключною компетенцією цих рад є питання, то розгля­даються лише на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад (ст. 26 Закону)


У межах загальної компетенції сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати й вирішувати питання, віднесені Конституцією і Законом України «Про місцеве самоврядуван­ня в Україні» та іншими законами до їхнього відання (ст. 25 Закону).

Районних і обласних рад (статті 43—44).

Повноваження місцевого самоврядування — це визначені і закріплені в Конституції, законах України та інших нормативно-правових актах права та обов'язки суб'єктів системи місцевого самоврядування, необхідні для реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування на відповідній територій

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів не­відповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

У межах повноважень, визначених законом, органи місце­вого самоврядування приймають рішення, які с обов'язковими до виконання на відповідній території.

Повноваження органів місцевого самоврядування за­кріплені у розділі 2 "Організаційно-правова основа місцево­го самоврядування" Закону "Про місцеве самоврядування в Україні", який включає повноваження:

• сільських, селищних та міських рад (статті 25-26);

• виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (статті 27-41);

• сільського, селищного, міського голови (ст. 42);

Крім перелічених повноважень, у згаданому розділі, у главі 5 "Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування", визначаються: порядок формування рад (ст. 45); порядок підготовки і проведення сесій рад (ст. 46); організація роботи постій­них комісій (ст. 47); тимчасових контрольних комісій рал (ст. 48); депутатів (ст. 49); секретаря сільської, селищної, міської ради (ст. 50); виконавчого комітету ради, його пов­новаження та організація роботи (статті 51—54); організа­ція роботи відділі», управлінь та інших виконавчих органів рад (ст. 55); організація роботи голови відповідної ради (ст. 55), його заступника (ст. 56) та їх виконавчих апаратів (ст. 58), президії (колегії) районної, обласної ради (ст. 57); форми і зміст актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 59 Закону).Щодо змісту повноважень сільських, селищних, міських рал, то вони можуть бути загальної і виключної компетенції.

До кола цих питань, зокрема, належать: утворення і ліквідація постійних та інших комісій, виконавчого комі­тету, інших виконавчих органів рад; затвердження плану роботи ради; заслуховування звітів голови, постійних ко­місій, керівників виконавчих органів рал: розгляд запитів депутатів, прийняття рішення про проведення місцевого ре­ферендуму; затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого само­врядування, затвердження місцевого бюджету та звіту про виконання бюджету тощо.

Повноваження виконавчих органів сільських і селищ­них рал поділяються на власні та делеговані повноважен­ня у таких сферах: соціально-економічного та культурного розвитку, планування та обліку (ст. 27); в галузі бюджету, фінансів і цін (ст. 28); в сфері управління комунальною власністю (ст. 29); в галузі житлово-комунального госпо­дарства, побутового, торговельного обслуговування, гро­мадського харчування (ст. ЗО); в галузі будівництва (ст. 31); у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32); у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (ст. 33); у сфері соціального захисту населення (ст. 31); у галузі обо­ронної роботи (ст. 36); щодо вирішення питань адміністра­тивно-територіального устрою (ст. 37); щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст. 38); інші повноваження виконавчих органів рад.

Стаття 42 Закону визначає коло повноважень сільсько­го, селищного, міського голови. До них, зокрема, належать: забезпечення здійснення у межах, наданих законом, повнова­жень органів виконавчої влади на відповідній території, до­держання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади, організація роботи рад та її виконавчого комітету; формуван­ня виконавчого комітету; скликання сесій рад.

Повноваження районних і обласних рад складаються та­кож із двох груп: з питань, які вирішуються цими радами виключно на їх пленарних засіданнях (ст. 43) (багато в чому аналогічні питанням, що вирішуються на пленарних засідан­нях сільських, селищних і міських рад), та з повноважень, які делегуються районними та обласними радами відповідним місцевими державним адміністраціям (ст. 44 Закону).

До них, зокрема, належать: підготовка і внесення на роз­гляд проектів програм соціально-економічного та культурно­го розвитку районів і областей; забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку відповідної території; підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Держав­ного бюджету України; сприяння інвестиційній діяльності на території району, області; залучення у порядку, встанов­леному законом, підприємств, що належать до комунальної власності, до участі в обслуговуванні населення відповідної території тощо.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади | Гарантією місцевого самоврядування в Україні є обов'язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 416; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.