Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Умови патентоспроможності

Теоретичні запитання

Припинення дії патенту та визнання його недійсним

Права та обов'язки, що випливають з патенту

Порядок одержання патенту

Право на одержання патенту

Умови патентоспроможності

ТЕМА 4: ПРАВОВА ОХОРОНА ВИНАХОДІВ І КОРИСНИХ МОДЕЛЕЙ

Теоретичні запитання

1. Об’єкти права промислової власності.

2. Сутність та об’єкти винаходу.

3. Корисна модель, як об’єкт права промислової власності.

4. Сутність промислового зразка, його об’єкти.

5. Раціоналізаторська пропозиція.

6. Знак для товарів і послуг: сутність, види.

7. Фірмове найменування.

8. Зазначення походження товару, особливості застосування.

9. Недобросовісна конкуренція та боротьба з нею.

10. Топологія (топографія) інтегральних мікросхем.

11. Науково-технічна інформація та документація.

12. Суб’єкти права промислової влансості.

 

 

Визнання об'єктів промислової власності об'єктами право­вої охорони засвідчується виданими на них установленим за­конодавством порядком охоронними документами, якими в Україні є патенти на винаходи, деклараційні патенти на вина­ходи, деклараційні патенти на корисні моделі, патенти на про­мислові зразки, патенти на сорти рослин, а також свідоцтва на знаки для товарів і послуг та свідоцтва на топографії ІМС.

Патент - це охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на об'єкт промислової власності.

Пріоритет – це першість у поданні заявки на видачу охоронного документа

Саме право власності забезпечує можливість патентовласнику в межах строку дії патенту виготовляти й реалізовувати запатентовану продукцію на монопольній основі. Тим самим виключають довільний доступ конкурентів до запатентова­ного технічного рішення й забезпечують умови для одержан­ня додаткового прибутку, поки це рішення після закінчення строку дії патенту не стане доступним для будь-якої особи.

Створюваний технічний об'єкт, який розглядають як товар, має подвійний характер: індивідуальний під час створення і суспільний під час його використання. Індивідуальний характер об'єкта зумовлено тим, що під час його створення витрачаються як розумові, так і фізичні ресурси, які відволікаються від іншої діяльності, пов'язаної з виробництвом і споживанням. Але, якщо інформація про об'єкт стає доступною, він втрачає свій індивіду­альний характер. Проте виникає запитання: «Якщо кожна осо­ба може вільно використати новий об'єкт, хто ж відповідатиме за витрати, пов'язані з його розробленням?» Одним з головних за­вдань системи патентування технічних розробок є забезпечення стимулів для створення й використання нових об'єктів. Це до­сягається за рахунок того, що патентовласник дістає виключні права на комерційне використання запатентованих технічних рішень на обмежений період часу в обмін на публічне розкрит­тя суті цих рішень. При цьому виключні права, забезпечувані патентом, стосуються лише комерційного використання запа­тентованого об'єкта, але в цьому разі залишається можливість іншим особам без відома патентовласника використовувати технічну інформацію, розкриту, наприклад, в описі винаходу або корисної моделі. Отже, зазначену інформацію можна віль­но використовувати, наприклад, для удосконалення існуючого об'єкта чи створення на його основі нового.В Україні діють декілька видів патентів на винаходи й ко­рисні моделі.

Патент на винахід — це різновид патенту, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід.

Деклараційний патент на винахід - це різновид патен­ту, що видається за результатами формальної експертизи та експертизи на локальну новизну заявки на винахід.

Деклараційний патент на корисну модель — це різновид патенту, що видається за результатами формальної експер­тизи заявки на корисну модель.

Крім того, розрізняють патент і деклараційний патент на секретний винахід і деклараційний патент на секрет­ну корисну модель. У цьому разі і винахід, і корисна модель належать до державної таємниці (відомості, що становлять державну таємницю, регламентує Закон України «Про дер­жавну таємницю» та інші нормативно-правові акти).

Строк дії патенту України на винахід становить 20 років від дати подання заявки до Державного департаменту інте­лектуальної власності Міністерства освіти і науки України (далі - Установа).

Строк дії деклараційного патенту на винахід становить 6 років від дати подання заявки до Установи, а строк дії де­клараційного патенту на корисну модель - 10 років від дати подання заявки до Установи*.

*Строки дії патенту на секретний винахід та деклараційних патентів на секретний винахід і секретну корисну модель дорівнюють строку за­секречення винаходу або корисної моделі, але не можуть бути довшими від зазначених строків охорони винаходу або корисної моделі.

Згідно із Законом України «Про охорону прав на вина­ходи і корисні моделі»* винахід відповідає умовам патенто­спроможності, якщо він новий, має винахідницький рівень і промислово придатний, а корисна модель, якщо вона нова і промислово придатна.

Є й інші вимоги щодо надання винаходу або корисній моде­лі правової охорони. Так, винахід і корисна модель, крім відповідності умо­вам патентоспроможності, мають не суперечити суспільним інтересам, а також принципам гуманності й моралі.

Об'єктом винаходу може бути продукт (пристрій, речо­вина, штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тва­рин тощо), спосіб і застосування раніше відомого продукту чи способу за новим призначенням (при цьому дія патенту або деклараційного патенту, виданого на спосіб одержання продукту, поширюється і на продукт, безпосередньо одер­жаний цим способом). Об'єктом корисної моделі може бути конструктивне виконання пристрою.

Винахід (корисну модель) визнають новим, якщо він не є частиною рівня техніки. Рівень техніки включає всі відо­мості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету. При цьому на визнання винаходу (корисної мо­делі) патентоспроможним не впливає розкриття інформації про нього винахідником або особою, яка одержала від вина­хідника прямо чи опосередковано таку інформацію, протя­гом 12 місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не очевидний, тобто не випливає явно з рівня техніки. Іншими словами, відповідність технічного рішення винахід­ницькому рівню означає, що воно має бути продуктом творчості. Продукт творчості не тільки завжди відрізняється від відомих результатів творчості, що були раніше, але й навіть якщо його створено на основі відомих об'єктів, сам результат має бути несподіваним.

Винахід (корисна модель) визнається промислово при­датним, якщо його можна використати у промисловості або в іншій сфері діяльності.

Право на одержання патенту має передусім винахідник або винахідники, які спільно створили винахід (корисну мо­дель). При цьому зазначені винахідники мають однакові пра­ва на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою між ними.

Винахіднику також належить право авторства, яке є невід'ємним особистим правом і охороняється безстроково. Винахідник при цьому має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі).

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 289; Нарушение авторских прав?


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2020) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.