Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності


Загальні відомості про патентну документацію та інформацію

Теоретичні запитання

Джерела патентної інформації

Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності

Загальні відомості про патентну документацію та інформацію

ТЕМА 6. ПАТЕНТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Теоретичні запитання

1. Актульність захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

2. Порушення права інтелектуальної власності.

3. Права власника патенту.

4. Майнові, немайнові права автора.

5. Майнові, немайнові суміжні права.

6. Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на ОІВ.

7. Кримінальна відповідальність за порушення прав на ОІВ.

8. Відповідальність згідно Митного кодексу за порушення прав на ОІВ.

9. Інтелектуальна власність та Інтернет.

10. Правопорушення щодо ОІВ в мережі Інтернет.

 

Створення нових конкурентоспроможних зразків техніки, технології та матеріалів можливе лише на основі всебічного аналізу науково-технічної інформації, яку в найбільш концен­трованому вигляді подано передусім у патентній документації.

Науково-технічна інформація (документовані або публіч­но оголошені відомості про вітчизняні й зарубіжні досягнення науки, техніки та виробництва, одержані в процесі науково-дослідної, дослідно-конструкторської, виробничої та громад­ської діяльності) сьогодні стає одним із найважливіших дже­рел відомостей про процес матеріалізації нових знань. Тому інформаційна підготовка сучасного фахівця - один з потріб­них компонентів у його продуктивній і ефективній роботі.

Вільне орієнтування у величезному обсязі найрізнома­нітнішої інформації потребує наявності у фахівця певних знань у галузі науково-технічної, патентної документації та патентних класифікацій.

Патентні документи містять величезний обсяг інформації. Вони містять майже всі дані про досягнення людства в галу­зі техніки й технології, тому надзвичайно важливо, щоб ця інформація була доступна всім, кому вона потрібна. Для цьо­го потрібні системи, які певним чином ідентифікували б па­тентні документи, що належать до тієї чи тієї галузі техніки, і, отже, які дозволили б знайти потрібну інформацію.Натепер створено й широко застосовуються спеціальні інструменти для вирішення цієї проблеми - міжнародні класифікації об'єктів промислової власності, а саме: між­народна патентна класифікація (МПК), міжнародна класи­фікація товарів і послуг для реєстрації знаків (МКТП), між­народна класифікація зображальних елементів знаків (КЗЕ) і міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ).

У багатьох державах історично склалися національні (вну­трішні) патентні класифікації (НПК): США, Великій Брита­нії, Японії та інших, проте міжнародна співпраця патентних відомств багатьох держав сприяла створенню міжнародної патентної класифікації. (Раніше цю систему часто називали міжнародною класифікацією винаходів - МКВ.) Вона базу­ється на Страсбурзькій угоді 1971 р., підготовленій Міжнарод­ним бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Основне призначення МПК - бути інструментом для по­
шуку патентної та науково-технічної інформації щодо кон-
кретного технічного рішення.

Міжнародну класифікацію патенту періодично перегля-дають з метою вдосконалення системи з урахуванням роз-витку техніки і кожні п'ять років затверджують її нову редакцію.

Перша редакція МПК діяла з 01.09.68 до 30.06.74, друга -з 01.07.74 до 31.12.79, третя - з 01.01.80 до 31.12.84, четверта - з 01.01.85 до 31.12.89, п'ята - з 01.01.90 до 31.12.94, шоста - з 01.01.95 до 31.12.99. Сьома редакція МПК набрала чинності з 01.01.2000. При цьому рекомендується, щоб патентні документи, які пу­блікують і класифікують згідно з певною редакцією МПК, містили посилання на номер цієї редакції за допомогою відпо­відної арабської цифри (крім цифри 1): МПК, МПК2, МПКЗ, МПК4, МПК5, МПК6, МПК7 або МПК, МПК2, МПК3, МПК4, МПК5, МПК6, МПК7. Використовують також скорочення ан­глійської назви «Іте.СІ» (від Іnternational Рatent Сlassification).

Міжнародна патентна класифікація охоплює такі аспек­ти науки, техніки й технології, які можуть бути об'єктом па­тентного захисту. її поділено на вісім розділів, кожен з яких позначено великою літерою латинського алфавіту від А до Н. Наголовки розділів лише наближено відображають їх зміст:

А - Задоволення життєвих потреб людини;

В - Різні технологічні процеси, транспортування;

С - Хімія, металургія;

Б - Текстиль, папір;

Е - Будівництво, гірнича справа;

Е - Механіка, освітлення, опалення, двигуни й насоси, зброя, боєприпаси, вибухові роботи;

С - Фізика;

Н - Електрика.

Розділи поділяють на класи, індекс кожного з яких скла­дають з індексу розділу та двозначного числа, наприклад В 01, Е 28. Заголовок класу відображає зміст класу, наприклад:

В 01 Способи й пристрої загального призначення для ви­конання різних фізичних і хімічних процесів;

Е 28 Теплообмін.

Кожний клас містить один або більше підкласів. Індекс підкласу складають з індексу класу й великої літери латин­ського алфавіту, наприклад, В 01 Е Заголовок підкласу з мак­симальною точністю визначає зміст підкласу, наприклад:

В 01 Е Змішування, наприклад розчинення, емульгу­вання, диспергування.

Кожний підклас складають з окремих рубрик, які назива­ють «дробовими рубриками». Дробові рубрики поділяють на ' основні групи та підгрупи.

Індекс дробової рубрики складають з індексу підкласу, за яким розміщено два числа, відокремлені одне від одного на­вскісною рискою.

Індекс основної групи складають з індексу підкласу, за яким розміщено одно-, дво- або тризначне число, навскісна риска та два нулі, наприклад В 01 Е 9/00. Текст основної гру­пи визначає галузь техніки, яку вважають доцільною для проведення пошуку, наприклад:

В 01 Е 9/00 Змішувачі з обертовими резервуарами.

Підгрупи утворюють рубрики, підпорядковані основній ірупі. Індекс підгрупи аналогічний індексу основної групи,

проте після навскісної риски розміщено щонайменше дві цифри, крім 00, наприклад В 01 F 9/10.Кожну третю або четверту цифру після навскісної риски слід розуміти як подальше додаткове ділення попередньої цифри. Отже, підгрупу з індексом 3/426 треба поставити піс­ля підгрупи 3/42, але перед підгрупою 3/43.

Текст підгрупи завжди розглядають у межах обсягу її основної групи і визначає тематичну галузь, у якій вважа­ють найбільш доцільним проведення пошуку. Перед текстом підгрупи ставлять одну або більше крапок, які визначають ступінь її підпорядкованості, тобто вказують на те, що під­група є рубрикою, підпорядкованою найближчій розміщеній вище рубриці, надрукованій з меншим відступом, тобто та­кій, що має на одну крапку менше (рис. 4.1).

15/00Т 15/02. ТІ 15/04..Т2 15/06.. ТЗ 15/08. Т4 15/10.. Т5 15/12... Т6 15/14.... Т7

 

 

Рис. 6.1. Приклад ієрархічної структури основної групи В 29 В 15/00: Т-Т7 - охоплення тематики різних груп

У будь-якому разі текст підгрупи слід розглядати в ме­жах змісту розміщеної вище рубрики, якій підпорядковано цю групу, наприклад:

В 01 F 9/00 Змішувачі з обертовими резервуарами; 9/10 . навкруги вертикальної осі.

Текст підгрупи В 01 F 9/10 треба розуміти так: «Змішувачі з резервуарами, які обертаються навкруги вертикальної осі».

Або, наприклад:

В 01 F 7/00 Змішувачі з обертовими перемішувальними пристроями в нерухомих резервуарах;

7/16 . з мішалками, які обертаються навкруги вертикаль­ної осі;

7/18 .. з пропелерами.

Текст підгрупи В 01 F 7/18 слід розуміти так: «Змішувачі з обертовими перемішувальними пристроями у вигляді мі­шалок, які споряджено пропелерами та які обертаються нав­круги вертикальної осі в нерухомих резервуарах».

Отже, повний класифікаційний індекс складають з комбі­нації символів, які використовують для позначення розділу, класу, підкласу та основної групи або підгрупи (рис. 6.2).

 

в F 9/00 основна група
Розділ     або
  Клас   9/10
    Підклас підгрупа

Рис. 6.2. Приклад повного класифікаційного індексу згідно з МПК

 

Часто за заголовком класу, підкласу або за рубрикою слідує фраза в дужках, яка містить посилання на іншу рубрику МПК. Така фраза вказує на те, що тематика, яку визначають поси­ланням, охоплюється іншою рубрикою (або рубриками) МПК.

Посилання може мати одне з таких значень:

- обмеження обсягу (звуження меж рубрики, яку роз­глядають);

- вказівку про перевагу (іншої рубрики над тією, яку розглядають);

- інформативну вказівку (інша рубрика «має перевагу» порівняно з рубрикою, яку розглядають).

Технічна суть винаходу стосується або створення (вдо­сконалення) будь-якого об'єкта, або вказує на те, як цей об'єкт використовується. Цей факт знаходить своє відображення в побудові МПК, яка поєднує в собі два підходи до оцінки класи­фікованого об'єкта: функціонально-орієнтований і галузевий.

Винаходи, суть яких полягає в природі або функції об'єкта, називають функціонально-орієнтованими. їх класи­фікують у функціонально-орієнтованих підрозділах МПК, наприклад:

В 01 D Розділення;

С 01 Неорганічна хімія;

С 07 Органічна хімія.

Винаходи, суть яких полягає в застосуванні або використай-|
ні об'єкта в певній галузі, називають галузевими винаходами i
класифікують у галузевих підрозділах МПК, наприклад:

С 01 В Неметалічні елементи; їх сполучення;

С 07 С Ациклічні й карбоциклічні сполуки.

При цьому слід зазначити, що не завжди підрозділи МПК можна розглядати як повністю функціонально-орієнтовані або повністю галузеві.

Часто єдиною інформацією, що розкриває суть певного технічного рішення, є інформація про галузь його використання. У цьому разі винахід буде повністю класифіковано в галузевому підрозділі МПК. Якщо ж конструктивні або функціональні особливості об'єкта винаходу належать до кількох галузей застосування та якщо застосування об'єкта в певній галузі не є технічно суттєвим, винахід буде класифіковано у функціонально-орієнтованому підрозділі МПК.

Правильне класифікування технічної суті можна виконати, отримуючись таких послідовних дій: вибрати найбільш; відповідний розділ, потім клас, підклас і, нарешті, основну групу або в її межах найбільш відповідну підгрупу з найбільшою кількістю крапок, обсяг якої буде достатнім, щоб охопити всі найважливіші особливості технічної суті розглядуваного об'єкта.

Як альтернативу групу можна знайти за допомогою алфа­вітно-предметного покажчика до МПК.

Основні елементи довідково-пошукового апарату (ДПА) до МПК такі: покажчики класів до МПК відповідних редак­цій класифікації, алфавітно-предметні покажчики (АПП), у яких усі технічні поняття, що містяться в МПК, розміщено в алфавітному порядку; покажчики відповідності між техніч­ним змістом рубрик різних редакцій МПК.

Покажчики відповідності доцільно використовувати як на стадії визначення області пошуку, так і безпосередньо під час пошуку для постійного коректування та уточнення по­шукової області. Особливо це стосується, наприклад, класу В 29 «Оброблення пластиків; оброблення речовин у пластич­ному стані взагалі», зміст якого значно змінився, починаючи з четвертої редакції МПК.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Інтелектуальна власність та Інтернет | Джерела патентної інформації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 829; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.