Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


Розв’язання

Робота, виконана проти сил міжмолекулярного тяжіння,

 

 

де- внутрішній тиск, зумовлений силами взаємодії молекул. Таким чином,

 

Звідси

 

 

Перевіримо одиниці виміру а.

Підставивши числові значення й обчислюючи, одержимо

=0,136(Нм4/моль2)

Відповідь a=0,136Нм4/моль2.

 

 

1. По якій з формул можна підрахувати загальну кількість молекул газу в посудині?

1. 2. 3. 4.

 

2. Якими ефектами в газі потрібно знехтувати, щоб газ вважати ідеаль-ним?

1. Розмірами молекул.

2. Взаємодією молекул при зіткненні.

3. Взаємодією молекул на відстані.

4. Зіткненнями молекул.

 

3. Які величини є параметрами стану макросистеми?

1. Температура.

2. Тиск.

3. Число ступенів вільності молекули.

4. Ентропія.

 

4. Яка з приведених формул являє собою рівняння стану ідеального газу?

1. 2. 3. 4.

 

5. Яка з приведених формул виражає основне рівняння кінетичної теорії газів (рівняння Клаузіуса)?

1. 2. 3. 4.

 

6. Яка з приведених формул описує розподіл молекул газу за швид-костями?

1. 2. 3. 4.

 

7. Яке співвідношення температур газу, графік розподілу молекул за швидкостями для якого має вид:

 

1. T1 < T2 < T3

2. T1 > T2 > T3

3. T1 > T3 > T2

4. T2 > T1 > T3

 

 

8. Які з формул виражають залежність тиску газу від висоти в полі тяжіння Землі?

(m - маса молекули, M - молярна маса, - густина газу)

1. 2. 3. 4.

 

9. Яка з приведених формул описує розподіл молекул газу по висоті в полі тяжіння Землі?

1. 2. 3. 4.

 

10. На рисунку приведені графіки залежності концентрації молекул газу в полі тяжіння від висоти при різних температурах. Яке співвідношення темпе-ратур газу?

1. T3 < T2 < T1

2. T1 < T2 < T3

3. T3 > T1 > T2

4. T3 < T1 < T2

 

 

11. Які з перерахованих видів енергії входять до складу внутрішньої енергії системи?1. Кінетична енергія руху системи як цілого.

2. Потенціальна енергія взаємодії молекул і атомів системи.

3. Потенціальна енергія системи в зовнішніх полях.

4. Кінетична енергія хаотичного руху молекул і атомів системи.

 

 

12. Як залежить внутрішня енергія ідеального газу від температури?

1. U~T 2. 3. 4.

 

13. Які з перерахованих величин є функцією стану системи?

1. Виконана робота.

2. Ентропія.

3. Внутрішня енергія.

4. Кількість тепла.

 

14. Що називається кількістю тепла?

1. Міра енергії, переданої тілу при теплопередачі.

2. Енергія тіла за винятком кінетичної енергії тіла як цілого і потен- ціальної енергії тіла в зовнішньому силовому полі.

3. Ступінь нагріву тіла.

4. Кількість енергії, передана одним тілом іншому.

 

15. Яка з формул є математичним виразом першого закону термодинаміки?

1. 2. 3. 4.

16. Чому дорівнює молярна теплоємність ідеального газу при сталому об'ємі ?

1. 2. 3. 4.

17. Чому дорівнює молярна теплоємність ідеального газу при сталому тиску?

1. 2. 3. 4.

 

18. Яке з приведених співвідношень називають рівнянням Роберта Майєра?

1. 2. 3. 4.

 

19.Яка з приведених формул зв'язує ентропію з термодинамічною ймо-вірністю?

1. 2. 3. 4.

 

20. Для якого з процесів при m = const виконується рівність ?

1. Ізобаричного 2. Адіабатичного 3. Ізотермічного 4. Ізохоричного

 

21. Для якого з процесів при m = const виконується рівність ?

1. Ізотермічного 2. Адіабатичного 3. Ізохоричного 4. Ізобаричного

 

22. Для якого з процесів при m = const виконується рівність ?

 

1. Ізотермічного 2. Адіабатичного 3. Ізохоричного 4. Ізобаричного

 

23. Для якого з процесів при m = const виконується рівність ?

1. Ізотермічного 2. Адіабатичного 3. Ізохоричного 4. Ізобаричного

 

24. Чому дорівнює робота, виконана газом при ізобаричному процесі?

1. 2. 3. 4.

25. Чому дорівнює робота, виконана газом при ізохоричному процесі?

1. 2. 3. 4.

 

26. Чому дорівнює робота, виконана газом при ізотермічному процесі?

1. 2. 3. 4.

 

27. Чому дорівнює робота, виконана газом при адіабатичному процесі?

1. 1. 2. 3. 4.

28. Який процес називають адіабатичним?

1. Процес, що відбувається при сталому об’ємі.

2. Процес, що відбувається при сталому тиску.

3. Процес, що відбувається при сталій температурі.

4. Процес, що відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем.

 

 

29. Яке з приведених тверджень є одним з формулювань другого закону термодинаміки?

1. Кількість тепла, що надана системі, йде на зміну її внутрішньої енергії і здійсненню нею роботи над зовнішніми тілами.

2. Неможливий процес, єдиним кінцевим результатом якого була б передача тепла від менш нагрітого тіла до більш нагрітого.

3. Середня кінетична енергія, що приходиться на один ступінь волі, не залежить від виду ступеня волі.

4. Неможливий процес, єдиним кінцевим результатом якого була б передача тепла від більш нагрітого тіла до менш нагрітого.

 

30. Яка формула визначає ККД будь-якої теплової машини? (у тому числі з необоротним циклом)

1. 2. 3. 4.

 

31. Від чого залежить ККД оборотної теплової машини?

1. Від хімічної природи робочої речовини.

2. Від конструкції машини.

3. Від температури нагрівача й холодильника.

 

32. Яка фізична величина "переноситься" при теплопровідності?

1. Кінетична енергія молекул.

2. Маса.

3. Імпульс хаотичного руху молекул.

4. Імпульс упорядкованого руху молекул.

 

33. Яка фізична величина "переноситься" при внутрішньому терті?

1. Кінетична енергія молекул.

2. Маса.

3. Імпульс хаотичного руху молекул.

4. Імпульс упорядкованого руху молекул.

 

43. Яка фізична величина "переноситься" при дифузії?

1. Кінетична енергія молекул.

2. Маса.3. Імпульс хаотичного руху молекул.

4. Імпульс упорядкованого руху молекул.

 

35. Вкажіть основне рівняння, що описує процес теплопровідності. 2.

3. 4.

 

36. Вкажіть основне рівняння, що описує процес дифузії.

1. 2.

3. 4.

37. Вкажіть основне рівняння, що описує процес внутрішнього тертя.

1. 2.

3. 4.

38. Що є причиною, що викликає процес дифузії?

1. Градієнт густини.

2. Градієнт температури.

3. Градієнт швидкості упорядкованого руху молекул.

4. Градієнт швидкості хаотичного руху молекул.

 

39. Що є причиною, що викликає процес теплопровідності?

1. Градієнт густини.

2. Градієнт температури.

3. Градієнт швидкості упорядкованого руху молекул.

4. Градієнт швидкості хаотичного руху молекул.

 

40. Що є причиною, що викликає процес внутрішнього тертя?

1. Градієнт температури.

2. Градієнт швидкості упорядкованого руху молекул.

3. Градієнт швидкості хаотичного руху молекул.

4. Градієнт густини.

 

Таблиця відповідей на завдання для самостійного контролю знань

номер питання номер відповіді номер питання номер відповіді номер питання номер відповіді номер питання номер відповіді
2,4
1,3
1,2 2,3
3,4
1,4

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Розв’язання. де Q = РdV при ізотермічному процесі | ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ. 2.1.Середня квадратична швидкість молекул деякого газу за нормальних

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 646; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.