Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Фактори, що спричиняють необхідність організаційних змін і заважають їх проведенню


Управління організаційними змінами

У процесі функціонування організації виникають відхилення реальної організаційної структури від тої, що замислили. У більшості випадків відхилення виникають завдяки різним комбінаціям факторів зовнішнього середовища і різній інтенсивності їхнього впливу. Організаційні невідповідності в цих випадках стають сферою управління організаційними змінами.

Під організаційними змінами розуміється будь-яка зміна в одному або декількох елементах організації. Зміна може торкатися будь-якого елемента процесу організації: рівня спеціалізації, способів групування, діапазону контролю, розподілу повноважень, механізмів координації. При цьому необхідно мати на увазі, що зміни у будь-якому одному підрозділі організації, як правило, впливають на інші підрозділи і на організацію в цілому. Причини, які викликають необхідність змін, розділяють на дві групи: зовнішні, внутрішні.

Зовнішні– пов’язані з загальним і специфічним середовищем функціонування організації, а точніше – зі змінами в компонентах цього середовища: економічній ситуації; державному регулюванні; технологічній складовій; міжнародних аспектах;соціально-культурних компонентах тощо.

Більш сильний вплив на проведення організаційних змін здійснюють фактори специфічного середовища: конкуренти; споживачі; постачальники.

Внутрішні чинники також можуть бути причинами організаційних змін. При цьому: частина з них може бути наслідком прямого і побічного врахування

 

зміни зовнішніх факторів; друга частина може бути результатом розвитку самої організації.

Необхідно звернути увагу на фактори, що спричиняють необхідність організаційних змін, а також фактори які заважають їх проведенню (див. табл.3.2).

Таблиця 3.2

 

Сприяють Заважають
1. Усвідомлення необхідності змін. 1. Бюрократична жорсткість організації.
2. Організаційна криза. 2. Невдачі у проведенні попередніх перетворень.
3. Старість продукту (технології). 3. Опір і побоювання змін.
4. Зміна законів та інших регуляторів. 4. Суперечність цілей.
5. Зміна системи цінностей і норм у працівників.  
6. Зниження якості продукції.  

 Визначають такі сфери організаційних змін: сфера структурних змін; сфера технологічних змін; сфера змін людських ресурсів організації.

Сферами структурних змін виступають: а)зміни структурних компонентів (ступеню централізації, діапазону контролю, методів координації, в проектуванні і графіках робіт); б)зміна типу організаційної структури; в) інші структурні зміни (зміни в системі винагородження, в оцінці діяльності, контролю).

Сферами технологічних змін виступають: а)обладнання (об’єднання функцій в одній машині); б) робочі процеси (зміни в сировині і матеріалах, що використовуються); в) послідовність робіт; інформаційні системи.

Сфера змін людських ресурсів охоплює: а)переміщення працівників на інші робочі місця; б) підбір кадрів; в)навчання і тренінг працівників; г) “організаційний розвиток”.

Опір змінам.У процесі планування змін менеджер повинен приймати до уваги, що завдяки багатьом причинам люди опираються проведенню організаційних змін, хоча вони й здаються необхідними. Основні причини опору змінам такі:

1.Невизначеність (найбільш важлива, тому що робітник хвилюється відносно своєї здатності виконувати нову роботу, можливості звільнення).

2.Самостійні (особисті) інтереси окремих менеджерів або груп робітників(такі інтереси часто вступають у суперечність із цілями організаційних змін).

3.Різне сприйняття (робітники можуть опиратися тому, що вони не згодні саме з такою оцінкою ситуації, яку пропонує менеджер, або просто сприймають її інакше).

4.Почуття втрати (порушуються встановлені соціальні зв’язки, в результаті чого руйнуються міжособистісні стосунки працівників, перший елемент почуття втрати – це загроза небезпеки, втрата влади, зміни статусу).

Подолання опору змінам.Існує декілька стратегій, які застосовуються для подолання опору:

1. Стратегія участі – залучення працівників до планування і реалізації змін.

2. Стратегія навчання і комунікації – навчання працівників скорочує невизначеність, а відкриті канали комунікації – різко зменшують опір.

3. Стратегія сприяння – ознайомлення зі змінами поступово, завчасне сповіщення про них.

4. Стратегія переговорів – “покупка” згоди тих, хто чинить опір, шляхом матеріальних стимулів (більш висока плата, зобов’язання не звільняти тощо).

5. Кооптація – надання особистості, що чинить опір, ведучої ролі в прийнятті рішень відносно впровадження нововведень і їхнього здійснення (включення до складу комісії з проведення організаційних змін).

6. Маніпулювання – використання свідомо неповної, неточної або неправильної інформації для отримання підтримки у здійсненні змін.

7. Примушення – застосування загрози санкцій за незгоду зі здійсненням організаційних змін.

8. Аналіз “поля сил – баланс між силами “за” та “проти” необхідно скласти так, щоб перші переважали. При цьому важливим є поступова нейтралізація або мінімізація сил, які є "проти" змін.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Типи організаційних структур | Поняття і сутність мотивації

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 683; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
 2. Валютний курс та фактори, що впливають на його рівень
 3. Види порушень імунітету. Фактори, що послаблюють та зміцнюють імунітет.
 4. Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами.
 5. Законигідродинаміки. Фактори, що впливають на рух крові
 6. Необхідність і значення розрахунків перспективної чисельності населення
 7. Необхідність і методи антимонопольного регулювання
 8. Необхідність і сутність фінансового аналізу
 9. Необхідність регулювання міжнародних економічних відносин на міжнародному рівні.
 10. Необхідність ризику - невід'ємна риса підприємницької діяльності
 11. Необхідність та ознаки класифікації підприємницьких ризиків
 12. Необхідність, сутність та основні принципи управління підприємством

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.