Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контрольні запитання


1. Що таке організація та які загальні риси мають всі органі­зації як об'єкти управління?

2. Які фактори обумовлюють необхідність управління органі­зацією?

3. Що таке зовнішнє і внутрішнє середовище організації? З яких компонент вони складаються?

4. За яким критерієм зовнішнє середовище організації поді­ляють на середовище прямого і непрямого впливу?

5. Дайте визначення категорії „менеджмент” у широкому та вузь­кому розумінні.

6. Поясніть сутність менеджменту як процесу реалізації функ­цій управління.

7. У чому полягають особливості управлінської діяльності по­рівняно з іншими видами діяльності? Які ознаки діяльності мене­джера?

8. Які рівні та які сфери діяльності менеджменту виділилися в
процесі поділу управлінського праці? Охарактеризуйте відмінності
в діяльності менеджерів вищого, середнього і нижчого рівнів управління.

9. Які ролі виконують менеджери в організації? Як ви їх ро­зумієте? Наведіть приклади.

10. Які специфічні особисті якості необхідні менеджерам? Під
впливом яких факторів і як формується перспективна модель ме­неджера.

11. Охарактеризуйте основні передумови виникнення науки управління.

12. У чому полягає сутність ідеї представників школи науково­го управління?

13. Охарактеризуйте роль Ф. Тейлора у розвитку науки управління.

14. Що нового в науку управління внесла адміністративна школа?

15. Як ви розумієте сутність планування як функції управління?

16. Сутність «школи людських відносин».

17. Підходи у менеджменті.

18. У якій послідовності здійснюється процес планування?

19. Які типи планів в організації ви знаєте?

20. За якими критеріями та як класифікують організаційні цілі?

21. Які вимоги потрібно враховувати при визначенні цілей ор­ганізації.

22. Що ви розумієте під терміном «стратегія»?

23. Чому необхідно визначати стратегію? З яких елементів складається стратегія?

24. Дайте порівняльну характеристику рівнів стратегії.

25. В якій послідовності здійснюється процес формулювання стратегії?

26. Що таке місія організації? Як її визначають? Наведіть при­клади місії організації.27. З якою метою в процесі стратегічного планування здійсню­ється аналіз зовнішнього середовища та внутрішніх можливостей організації?

28. Як можна класифікувати загальнокорпоративні стратегії?

29. У чому полягає сутність моделі життєвого циклу; нової матриці ВСG як методів вибору загальнокорпоративної стратегії?

30. У чому полягають особливості організації як функції управ­ління? Чим обумовлюється складність реалізації функції органі­зації?

 

31. Які ситуаційні фактори впливають на формування організаційної структури управління?

32. Що таке департаменталізація? За якими напрямками та у які способи може здійснюватися групування організаційних оди­ниць?

33. Поясніть зміст процесу делегування повноважень. Дайте загальну характеристику лінійних, функціональних та штабних повноважень.

34. Дайте порівняльну характеристику лінійної та функціональ­ної організаційних структур (принципи побудови, основні пере­ваги і недоліки, сфери застосування).

35. Який принцип покладено в основу дивізіональної організаційної структури? У чому її переваги і недоліки?

36. Охарактеризуйте сутність матричної організаційної структури. У чому її переваги і недоліки?

37. Як ви розумієте поняття «потреби» і «спонукання»? Чим вони відрізняються?

38. Що таке внутрішнє і зовнішнє винагородження?

39. Дайте визначення категорії «мотивація».

40. У чому ви бачите відмінність між категоріями «стимулювання» і «мотивування»?

41. Які ідеї покладено в основу теорії ієрархії потреб А. Маслоу?

42. Які нові ідеї щодо теоретичних засад мотивації запропону­вав Д. МакКлелланд в теорії набутих потреб?

43. У чому полягає внесок Ф. Герцберґа у розвиток теорії мотивації?

44. На дослідження яких аспектів мотивації спрямовані теорії процесу мотивації? За якою логікою здійснюється процес мотивації людини згі­дно з теорією сподівань В. Врума?

45. На яких елементах мотивації концентрує увагу модель Портера—Лоулера? Як вони взаємопов'язані між собою?

46. Що таке контроль? Яке його місце в процесі управління?

47. Як контроль пов'язаний з функціями планування, організа­ції та керування?

48. З яких етапів складається процес контролю? У чому зміст кожного етапу?

49. Охарактеризуйте модель процесу контролю.

50. Які існують методи подолання опору контролю?

51. Дайте визначення поняття «комунікація» та поясніть, чому вона є важливою для менеджера.

52. Назвіть основні елементи комунікації.

53. Як відбувається процес комунікації? Охарактеризуйте зміст основних етапів процесу комунікації.

54. Чим відрізняються поняття «міжособові комунікації» та «організаційні комунікації»?

55. Які ви знаєте методи комунікації? У чому переваги та недо­ліки кожного з них?

56. Охарактеризуйте основні форми невербальної комунікації.

57. Що таке формальні та неформальні комунікації? Яку роль відіграють неформальні комунікації в управлінні організацією?

58. У чому ви бачите специфіку низхідних, висхідних і горизонтальних комунікацій? Які типи повідомлень передаються в їх межах?

59. Що таке комунікаційна мережа? Як можна класифікувати комунікаційні мережі в групах?

60. Які фактори перешкоджають ефективній комунікації? По­ясніть механізми їх впливу на комунікаційний процес.

61. За допомогою яких методів можна подолати перешкоди ефективній комунікації та удосконалити комунікаційні процеси в організації?

62. Що розуміють під процесом прийняття рішень в теорії управління?

63. На яких припущеннях побудована класична модель прийняття рішень?

64. Чим відрізняються між собою поведінкова та класична моделі прийняття рішень?

65. Що є характерною рисою ірраціональної моделі прийняття рішень?

66. З яких етапів складається раціональна технологія прийняття рішення?

67. Моделі прийняття рішень.

68. Які методи творчого пошуку альтернативних варіантів ви знаєте?

69. До таке «вплив», «влада», «залежність», «повноваження»? Як ці категорії співвідносяться між собою?70. Які ви знаєте джерела влади? Дайте класифікацію джерел влади залежно від основи їх походження. Як ви розумієте концепцію влади?

71. Дайте визначення категорії «лідерство». Чим лідерство відрізняється від власне управлінської діяльності?

72. Як можна класифікувати підходи до вивчення лідерства?

73. Яку ідею покладено в основу підходу до вивчення лідерства з позиції особистих якостей лідера? Які результати отримані в процесі дослідження особистих якостей лідера і які висновки можна зробити на їх основі?

74. У чому сутність поведінкового підходу до вивчення лідерс­тва? Що таке стиль керування?

75. Охарактеризуйте принцип, за яким побудована таблиця (решітка) Р. Блейка і Дж. Моутон. Які основні стилі лідерства ви­ділені в таблиці? Як ви розумієте сутність патерналізму, опорту­нізму і фасадизму як лідерських стилів?

76. У чому полягає основна ідея моделі ситуаційного лідерства Ф. Фідлера? Хто такий «найменш привабливий співробітник» (НПС) і як цей інструмент використовується для оцінки поведінкової орієнтації лідера? Опишіть запропонований в моделі меха­нізм вибору адекватного до ситуації стилю лідерства.

77. Охарактеризуйте основні положення моделі лідерства П. Херсі і К. Бланшарда (ідея моделі, поняття «ступінь зрілості виконавця», виділені стилі лідерства, механізм вибору відповід­ного стилю).

78. Розкрийте зміст моделі «шлях-мета» Р. Хауса і Т, Мітчелла (ідея моделі, типи поведінки лідера, ситуаційні фактори, меха­нізм впливу на підлеглого).

79. Які практичні висновки дозволяють зробити результати досліджень у рамках ситуаційного підходу до вивчення лідерства?

80. У чому полягає сутність концепції атрибутивного, харизматичного і

 

81. перетворюючого лідерства? Що нового у розвиток теорії лідерства внесли ці концепції?

82. Який зв'язок існує між ефективністю й результативністю функціонування організації, з одного боку, та рівнем управління і діями конкретних менеджерів, з другого?

83. Які типові чинники спричиняють низьку ефективність діяль­ності організацій?

84. Які концепції визначення ефективності ви знаєте? У чому їх сутність?

85. У чому полягають особливості різних підходів до оцінки ефективності управлінської діяльності?

86. Чим відрізняються підходи до оцінки організаційної ефек­тивності? Які з них, на вашу думку, більш реалістичніші?

87. Які фактори впливають на організаційну ефективність відповідності до рівневим підходом до її оцінки.

88. У чому полягає відмінність змісту категорій «результативність управління», «ефект управління» та ефективність управ­ління»?

89. Дайте загальну характеристику напрямків підвищення ефек­тивності управлінської діяльності.

90. Назвіть основні критерії ефективності діяльності організації.

91. Якісні та кількісні паказники ефективності системи менеджменту організації.

Термінологічний словник

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Кількісні показники ефективності системи менеджменту організації | Тема 1. Адміністративна школа управління — сукупність концепцій менеджменту, які опрацьовували підходи до вдосконалення управ­ління організацією в цілому і

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 342; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.007 сек.