Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Скелет вільної верхньої кінцівки


Кістки та з’єднання грудного пояса

Кістки верхньої кінцівки (osmembrisuperioris) склада­ються з

пояса верхньої кінцівки (cingulummembrisuperioris)

кісток (скелета) вільної верхньої кінцівки (parsliberamembrisuperioris).

Скелет плечового пояса утворюють дві парні кістки: клю­чиця та лопатка.

Ключиця(clavicula)

Єдина кістка, яка з'єднує вільну верхню кінцівку зі скелетом тулуба.

Вона має тіло та два кін­ці — груднинний і акроміальний. Стовщений присередній, або груднинний, кінецьмає сідлоподібну суглобову поверхню для з'єднання з грудниною,

а бічний, або акроміальний, плоску суглобову поверхню -це місце зчленування з акроміоном лопат­ки.

Бічна частина ключиці випуклістю спрямована назад, а присередня — вперед.

Лопатка (scapula)

має трикутну форму. У ній розрізняють три краї: верхній, бічний та присередній, три кути: верхній, нижній і бічний, дві поверхні — передню (реброву) і задню (дорзальну). На середині верхнього краю лопатки є вирізка лопатки, латеральніше — дзьобоподібний відросток (processuscoracoideus). Присередній край лопатки обернений до хребто­вого стовпа, а бічний край — до пахвової ямки.

Верхній кут лопатки обернений догори та медіально, ниж­ній — вниз, бічний — значно стовщений. Цей кут відокремле­ний шийкою лопатки. У ділянці бічного кута є суглобова за­падина для з'єднання з головкою плечової кістки. Над верх­нім краєм суглобової западини визначається надсуглобовий горбик, а нижче від западини — підсуглобовий горбик. Задня поверхня лопатки поділена остю лопатки на дві ямки: надос-тьову і підостьову. Ость лопатки закінчується виступом — плечовим відростком (акроміоном), на якому знаходиться су­глобова поверхня для зчленування з ключицею. Передня пове­рхня утворює підлопаткову ямку. У вищезгаданих ямках міс­тяться однойменні м'язи.

Скелет вільної верхньої кінцівки включа

плечову кістку (плече),

кістки передпліччя

кістки кисті.

Плечова кістка(humerus)

довга трубчаста кістка, в якій виділяють тіло (діафіз) та два кінці (епіфізи) — верхній та нижній. Тіло плечової кістки у верхньому відділі має круглу форму, а в дистальному — тригранну, де виділяють три поверх­ні: передню присередню, передню бічну і задню. На бічній по­верхні тіла плечової кістки знаходиться дельтоподібна горбистість, до якої прикріплюється дельтоподібний м'яз і позаду від якої, на задній поверхні тіла, помітна борозна променевого нерва. Вигинаючись, ця борозна йде зверху донизу і зсередини назовні. На проксимальному (верхньому) епіфізі знаходиться головка, яка відділяється від тіла кістки анатомічною шийкою, нижче від якої на передньобічній поверхні плечової кіст­ки розташовані два підвищення: великий та малий горбики, між якими визначається міжгорбикова борозна. Від кожного горбика вниз тягнуться гребені великого і малого горбиків. Ниж­че від горбиків на тілі плечової кістки знаходиться хірургічна шийка.Нижній кінець кістки стовщений і закінчується вирост­ком плечової кістки; у ньому розрізняють головку та блок. Ви­ще від блоку на передній поверхні знаходиться вінцева ямка, а над головкою — променева ямка. На задній поверхні плечо­вої кістки в дистальному відділі знаходиться ямка ліктьового відростка. У ділянці нижнього епіфіза виділяють також два виступи — бічний і присередній надвиростки. На задній поверх­ні присереднього надвиростка є борозна ліктьового нерва.

До складу кісток передпліччя входять променева і ліктьо­ва кістки, які також відносяться до трубчастих кісток.

Променева кістка(radius)

розташована з боку великого па­льця, а відносно ліктьової кістки знаходиться назовні, трохи допереду. У цій кістці визначають тіло і два епіфізи. На тілі розрізняють три краї: передній, задній та міжкістковий, &та­кож три поверхні: передню (долонну), задню (дорзальну) та біч­ну (зовнішню). На передній поверхні є живильний отвір, який у товщі кістки переходить у живильний канал.

На проксимальному епіфізі знаходиться головка, на верх­ній поверхні якої є суглобова ямка. Бічна поверхня її гладень­ка, вона утворює суглобовий обвід променевої кістки. Нижче від головки знаходиться шийка променевої кістки, а під нею добре виражена горбистість, місце прикріплення двоголового м'яза плеча. У нижньому відділі променевої кістки помітний шилоподібний відросток. На присередній поверхні дистально­го епіфіза визначається ліктьова вирізка і зап'ясткова сугло­бова поверхня.

Ліктьова кістка (ulna)

має три краї: передній, зад­ній, міжкістковий — і три поверхні: задню, передню і присередню. На межі між тілом і верхнім епіфізом є горбистість лік­тьової кістки — місце прикріплення плечового м'яза. На верх­ньому епіфізі визначається ліктьовий відросток (olecranon), на передній поверхні якого є півмісяцева вирізка, а нижче — вінцевий відросток. На бічній поверхні вінцевого відростка роз­міщується променева вирізка. Дистальний епіфіз ліктьової кіст­ки утворює головку, від якої з присереднього боку відходить шилоподібний відросток. Головка має суглобовий обвід для з'єднання з вирізкою променевої кістки.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 651; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.