Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Порядок проведення сертифікації системи якості

Читайте также:
 1. III. Форми і системи заробітної плати
 2. IV. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
 3. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури
 4. Административная ответственность, виды и порядок назначения наказаний
 5. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (гл.20)
 6. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
 7. Анатомія та фізіологія ендокринної системи. Гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз.
 8. Анатомо-фізіологічна характеристика ендокринної системи. Залози змішаної секреції
 9. Анатомо-фізіологічна характеристика серцево-судинної системи. Серце. Робота серця
 10. Анатомо-фізіологічна характеристика статевої системи: статевий член, яєчко, передміхурова залова
 11. Анатомо-фізіологічна характеристика травної системи. Стравохід,шлунок.
 12. Архітектура інформаційної системи

Сертифікації систем якості в системі УкрСЕПРО.

Порядок проведення сертифікації системи якості регламентується ДСТУ 3419. Згідно цього нормативного документу сертифікацію систем якості в Системі проводять органи з сертифікації систем якості (далі – органи з сертифікації), акредитовані на право проведення цих робіт, а в разі їх відсутності – організації, яким доручено виконання функцій органу сертифікації за рішенням Національного органу з сертифікації. Сертифікація систем якості проводиться за ініціативою виробника продукції, або за рішенням органу з сертифікації продукції, якщо це передбачено схемою сертифікації, або за вимогою інших незалежних організацій чи відомств, яким надано державою повноваження на оцінку систем управління якістю.

Сертифікація систем якості щодо виробництва певної продукції проводиться з метою засвідчення відповідності системи якості вимогам стандартів ДСТУ ISO серії 9000 і забезпечення впевненості в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, яка відповідає вимогам нормативних документів, продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а виробник вживає заходів щодо запобігання вироблення такої продукції на постійній основі.

Під час проведення сертифікації системи якості потрібно забезпечити конфіденційність інформації про результати сертифікації, що є комерційною таємницею. Але це не повинно перешкоджати поданню в установленому порядку інформації про результати сертифікації систем якості.

Об'єктами оцінок під час сертифікації систем якості та технічного нагляду за сертифікованими системами є:

· діяльність з управління і забезпечення якості відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO серії 9000 та іншої додаткової інформації щодо оцінки системи якості;

· стан виробництва з позицій можливості забезпечення стабільної якості продукції, яка підлягає сертифікації;

· якість продукції (на підставі аналізу інформації з різних джерел).

Одержання виробником сертифікату на систему якості не означає, що відповідальність за забезпечення якості відповідної продукції перекладається з виробника на орган, який проводив сертифікацію.

Виробник, який претендує на сертифікацію системи якості в Системі, подає до акредитованого в ній органу з сертифікації (при його відсутності – Національному органу з сертифікації) заявку. Коли є декілька органів з сертифікації систем якості, виробник має право подати її в будь-який з них, якщо інше не зазначено органом з сертифікації продукції.

Орган з сертифікації систем якості розглядає заявку і надсилає підприємству-заявнику:

· опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи якості підприємства-заявника;· перелік вихідних матеріалів, які має подати підприємство до органу з сертифікації для проведення попередньої (заочної) оцінки системи якості і стану виробництва.

Підприємство-заявник заповнює опитувальну анкету, готує всі необхідні вихідні матеріали і подає їх до органу з сертифікації. Процес сертифікації систем якості складається з таких етапів:

· попереднє (заочне) оцінювання системи якості;

· остаточна перевірка і оцінювання системи якості;

· оформлення результатів перевірки;

· технічний нагляд за сертифікованою системою якості.

Попереднє оцінювання системи якості здійснюється з метою визначення доцільності продовження робіт з сертифікації системи якості підприємства, і в разі встановлення такої доцільності, розробки програми перевірки.

Попередня оцінювання здійснюється комісією органу з сертифікації.

До складу комісії має бути включений принаймні один аудитор з сертифікації. Орган з сертифікації призначає Головного аудитора, який формує комісію з компетентних фахівців для проведення аналізу одержаних матеріалів і підготовки попередніх висновків. Головний аудитор призначається навіть тоді коли аналіз проводиться однією особою.

До складу комісії не включають співробітників підприємства-заявника, а також представників інших підприємств, зацікавлених у результатах сертифікації системи якості підприємства-заявника.

Склад комісії затверджується керівником органу з сертифікації.

Комісія здійснює аналіз усіх матеріалів, одержаних від підприємства для попереднього оцінювання його готовності до сертифікації системи якості.

У разі необхідності комісія може направити свого представника для неофіційного відвідування підприємства з метою проведення робіт з попереднього оцінювання системи якості підприємства безпосередньо на місці або запросити у підприємства додаткові відомості і матеріали, потрібні для проведення оцінювання.

Паралельно з аналізом матеріалів, одержаних від підприємства-заявника, комісія організує збирання та аналіз додаткових відомостей про якість продукції, стосовно якої проводяться роботи з сертифікації системи якості, від незалежних джерел (територіальних центрів стандартизації, метрології та сертифікації, товариств споживачів, відомості від окремих споживачів тощо).

Попереднє оцінювання системи якості завершується підготовкою письмового висновку щодо доцільності (недоцільності) проведення остаточної перевірки і оцінювання системи якості. Висновок готується у двох примірниках: один залишається в органі з сертифікації, другий передається підприємству-заявнику.

У разі позитивного рішення орган з сертифікації надсилає заявнику висновок і проект господарчого договору на проведення остаточної перевірки і оцінювання системи якості.

У разі негативного рішення за результатами оцінювання у висновку наводять причини такого рішення та всі невідповідності системи якості, що перевіряється, вимогам відповідних нормативних документів і які мають бути усунені до відвідання виробника комісією, після чого підприємство може подавати свою систему якості на повторне попереднє оцінювання.

Остаточна перевірка і оцінювання системи якості здійснюється комісією, що проводила попереднє оцінювання, або іншою комісією, до складу якої обов'язково входять експерти, що виконували попереднє оцінювання та експерт-фахівець з розробки та технології виробництва відповідної продукції.

Склад комісії затверджується керівником органу з сертифікації, з ним ознайомлюється підприємство-замовник, яке може його відхилити, якщо вважає, що здійснення перевірки цим складом може спричинити конфліктні ситуації.

На підставі результатів аналізу матеріалів, що надійшли від підприємства-замовника на етапі попереднього оцінювання, комісія розробляє програму остаточної перевірки системи якості з урахуванням специфіки підприємства, продукції, що випускається, вимог споживачів тощо, програму і методики перевірки і оцінювання стану виробництва та підготовлює необхідні робочі документи.

Програма перевірки в загальному випадку має містити:

· мету і галузь перевірки;

· склад комісії з перевірки;

· дату і місце проведення перевірки;

· перелік документів, на відповідність яким здійснюється перевірка;

· перелік структурних підрозділів підприємства, що перевіряється;

· назву елементів системи якості та виробництва, які підлягають перевірці;

· розподіл обов'язків між членами комісії щодо перевірки елементів системи якості і стану виробництва;

· джерела інформації про якість продукції;

· орієнтовні терміни проведення кожного з основних заходів програми;

· вимоги щодо забезпечення конфіденційності інформації, яка є комерційною таємницею;

· перелік організацій та осіб, яким надається звіт про перевірку.

З програмою перевірки до початку остаточної перевірки ознайомлюють керівника підприємства-заявника. Спірні питання щодо змісту програми в цілому або деяких її пунктів мають бути вирішені між Головним аудитором і уповноваженим представником підприємства.

Для реалізації програми перевірки і відображення її результатів щодо конкретних розділів програми у разі необхідності використовують форми таких робочих документів:

· перелік контрольних питань, які використовуються для оцінювання елементів системи якості;

· форми для реалізації спостережень під час перевірки;

· форми для документування допоміжних даних, які підтверджують висновки аудиторів;

Робочі документи розробляють аудитори під керівництвом головного аудитора. Вони повинні бути такими, щоб не обмежувати проведення додаткових заходів з перевірки, необхідність в яких може бути виявлена на підставі інформації, одержаної під час перевірки.

Перевірка включає такі процедури:

· проведення попередньої наради;

· проведення обстеження;

· проведення заключної наради;

· підготовку звіту про перевірку.

Попередню нараду організовують та проводять підприємство і Головний аудитор. У нараді беруть участь члени комісії і персонал підприємства-заявника, який призначено для участі у проведенні перевірки.

Під час попередньої наради:

· рекомендують членів комісії керівництву підприємства-заявника;

· інформують учасників наради про мету та завдання перевірки, програму, методи і процедуру перевірки;

· установлюють офіційні способи спілкування між аудиторами та персоналом підприємства;

· узгоджують дату проведення заключної наради та проміжних нарад (у разі виникнення потреби в їх проведенні);

· складають графік перевірки підрозділів та виробництв підприємства ;

· з'ясовують усі незрозумілі питання програми перевірки.

Під час обстеження збирають потрібні дані про систему якості шляхом опитувань, вивчення документів і здійснення спостережень на ділянках, що перевіряються. Ознаки, які вказують на можливість виникнення невідповідностей, мають фіксуватися і окремо обстежуватися. Інформація, одержана в ході обстеження, має перевірятися шляхом порівняння з інформацією, одержаною з інших джерел.

Обстеження вимагає роботи з оцінки стану виробництва, аналізу фактичного матеріалу та підготовки попередніх висновків для заключної наради.

Оцінювання здатності виробництва забезпечувати стабільний випуск продукції необхідного рівня якості здійснюється на підставі аналізу відповідної інформації про якість продукції та спостережень за станом виробництва згідно з програмою та методикою, що розроблені комісією для даного підприємства або що діють на підприємстві та погодженні з органом з сертифікації продукції чи систем якості.

У разі наявності на підприємстві атестованого в установленому порядку виробництва оцінка його стану за рішенням комісії може не проводитись.

На підставі результатів аналізу фактичного матеріалу підготовлюють попередні висновки про відповідність (невідповідність):

· системи якості в цілому вимогам нормативних документів на систему якості;

· виробництва вимогам стабільного забезпечення потрібного рівня якості продукції.

Після обстеження комісія має провести заключну нараду з керівництвом підприємства та особами, які є відповідальними за об'єкти перевірки. Мета її – надати керівництву підприємства зауваження, складені за результатами перевірки і оцінювання, а також зробити попередні висновки щодо можливості (неможливості) видачі сертифікату відповідності на систему якості.

В результаті заключної наради, комісія під керівництвом Головного аудитора складає звіт про перевірку, який повинен містити:

· загальні відомості про підприємство-заявника (назву, адресу, банківські реквізити) та про орган з сертифікації (назву, адресу, банківські реквізити, реєстраційний номер атестату акредитації органу);

· відомості про підстави для проведення перевірки, мету, завдання та масштаби перевірки експертів;

· перелік основних документів, на відповідність яким здійснювались перевірки;

· відомості про програму перевірки;

· результати попередньої перевірки та висновки за ними;

· характеристику фактичного стану об'єктів перевірки;

· зауваження щодо невідповідностей;

· висновки комісії щодо відповідностей (невідповідностей) системи якості вимогам нормативних документів;

· вказівку про конфіденційність інформації, яку використано у звіті;

· висновки про можливість (неможливість) видачі сертифікату;

· відомості щодо організацій та осіб, яким надається звіт.

Оформлення результатів перевірки. В результаті перевірки і оцінювання систем якості можливі три варіанти висновків:

1. Система повністю відповідає нормативним документам на системи якості, на відповідність яким здійснюється перевірка;

2. Система в цілому відповідає нормативним документам на систему якості, на відповідність яким здійснювалась перевірка, але виявлено деякі незначні невідповідності стосовно окремих елементів системи, які можуть бути усунені досить швидко (до шести місяців);

3. Система має серйозні невідповідності, які можна усунути лише в результаті доопрацювання протягом тривалого часу.

При першому варіанті орган з сертифікації оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в Реєстрі Системи, видає підприємству-заявнику, та в копії надсилає органу з сертифікації продукції.

Термін дії сертифікату визначає орган з сертифікації, але він не може перевищувати три роки.

При другому варіанті, якщо підприємство в термін, встановлений органом з сертифікації, усуне зауваження і звернеться з повторною заявкою на сертифікацію, роботи з сертифікації можуть здійснюватись за повною або скороченою схемою, коли перевіряють лише ті елементи системи якості, стосовно яких були зроблені зауваження. У разі позитивного рішення за результатами цієї роботи виробнику видається сертифікат

При третьому варіанті оцінювання системи якості підприємства здійснюється повторно в повному обсязі.

Термін дії сертифікату на систему якості не продовжується. Для отримання сертифікату підприємство не пізніше як за три місяці до закінчення терміну його дії надсилає до органу з сертифікації систем якості нову заявку.

Порядок повторної перевірки і оцінювання системи якості визначає орган з сертифікації в кожному окремому випадку з урахуванням результатів технічного нагляду за сертифікованою системою якості.

Технічний нагляд за сертифікованими системами якості. Здійснює протягом усього терміну дії сертифікату орган з сертифікації або за його пропозицією на підставі відповідних угод територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації.

Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюється органом з сертифікації під час проведення сертифікації системи якості.

За результатами технічного нагляду орган з сертифікації може зупинити або скасувати дію сертифікату у випадках:

· виявлення невідповідності системи якості вимогам стандартів на систему якості;

· наявності обґрунтованих претензій споживачів даної продукції;

· виявлення порушень правил або процедур, встановлених органом з сертифікації;

· виявлення неправильного використання сертифікату.

Рішення про тимчасове зупинення дії сертифікату на систему якості приймається у випадку, якщо протягом установленого терміну вжиттям коригувальних дій, погоджених з органом з сертифікації, підприємство може усунути виявлені причини невідповідності та підтвердити це без повторного проведення технічного нагляду.

Орган з сертифікації має повідомити підприємство-заявника про тимчасове зупинення дії сертифікату і одночасно зазначити умови, за яких можливе зняття тимчасового зупинення дії сертифікату і подає її для публікації у відповідному інформаційному виданні.

У разі виконання підприємством зазначених вище умов в установлений термін орган з сертифікації відміняє рішення про тимчасове зупинення дії сертифікату і повідомляє про це виробника. У протилежному випадку сертифікат анулюється.

Орган з сертифікації анулює сертифікат відповідності на систему якості у випадку:

· якщо результати технічного нагляду свідчать про принципову невідповідність системи якості чинним вимогам;

· якщо у разі зміни правил системи сертифікації виробник не може забезпечити відповідності новим вимогам;

· якщо виробник протягом тривалого часу не поставляє виробів;

· якщо виробник не виконав фінансові зобов'язання перед органом з сертифікації;

· наявності офіційного прохання виробника.

Про факт анулювання сертифікату відповідності орган з сертифікації офіційно повідомляє підприємство-заявника рекомендованим листом або аналогічним повідомленням. Орган з сертифікації подає також інформацію про анулювання сертифікату до Реєстру Системи та для публікації у відповідному інформаційному виданні.

При необхідності внесення змін до системи якості та правил і порядку оцінювання системи, виробник зобов'язаний:

· оперативно інформувати орган з сертифікації про будь-які передбачувані зміни системи якості або про інші зміни, які можуть негативно впливати на її відповідність чинним вимогам;

· погодитися з рішенням органу з сертифікації про необхідність переоцінки системи якості у зв'язку з включенням передбачених змін або здійснення додаткового аналізу цих змін.

Після одержання повідомлення про внесення змін до системи якості орган з сертифікації має оперативно прийняти рішення про необхідність відповідної переоцінки системи якості і довести це рішення до виробника.

У разі необхідності внесення змін до правил та порядку оцінювання системи якості орган сертифікації має:

· повідомити зацікавлені підприємства-виробники про необхідні зміни;

· визначити реальні терміни, потрібні виробнику для внесення відповідних змін до системи якості;

· офіційно повідомити усіх виробників про нові вимоги і про необхідність здійснення належних заходів щодо їх урахування, та про те, що в разі, якщо ці заходи не будуть здійснені в установлений термін, дія сертифікату може бути тимчасово зупинена або сертифікат буде анульовано.

Виробник не має права на використання сертифікату на систему якості у випадках :

· закінчення терміну дії, тимчасового зупинення дії або анулювання сертифікату;

· змінення виробником власної системи якості, яке не було прийнято органом з сертифікації і яке може негативно вплинути на відповідність чинним вимогам системи якості;

· внесення органом сертифікації певних змін до правил системи, які виробник не зуміє впровадити на своєму виробництві;

· виникнення інших обставин, які можуть негативно вплинути на систему якості виробника.

Інформація про результати сертифікації систем якості поступає від органу з сертифікації в Реєстр Системи, а Держстандарт України видає довідники, які містять інформацію щодо сертифікованих систем якості.

Зберігання документації. Зберіганню підлягають:

· заявки підприємств та комплект документів, поданих ними на сертифікацію системи якості;

· звіт за результатами перевірок;

· робочі документи;

· книги обліку виданих сертифікатів;

· договори на проведення робіт з сертифікації систем якості.

Зберігаються документи як в органі з сертифікації так і у заявника. Термін зберігання має бути не меншим ніж два терміни дії сертифікату на систему якості.

Апеляція. Якщо заявник бажає опротестувати рішення щодо його заявки на сертифікацію системи якості чи про визнання сертифікату, він має подати письмово апеляцію до органу сертифікації не пізніше місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не змінює дії прийнятого рішення.

Для розгляду кожної апеляції створюється апеляційна комісія яка розглядає апеляцію не пізніше місяця після її одержання. Ця комісія повинна мати такі документи:

· апеляцію;

· заявку;

· листування щодо спірного питання між заявником та органом з сертифікації.

Документація подається членам спеціальної комісії органом з сертифікації не пізніше ніж за два тижні до засідання комісії.

Заявник має право бути заслуханим на засіданні комісії, але потім комісія розглядає питання конфіденційно. Під час прийняття рішення мають бути присутні тільки члени комісії у повному складі.

Апеляційна комісія, як правило, приймає одне з таких рішень:

· видати сертифікат;

· відмовити у видачі сертифікату;

· анулювати виданий сертифікат.

Рішення комісії письмово доводиться до відома заявника та органу з сертифікації.

У разі незгоди з рішенням апеляційної комісії заявник має право звернутися до Комісії з апеляції Національного органу з сертифікації.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
| Порядок проведення сертифікації системи якості

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 263; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. III. Форми і системи заробітної плати
 2. IV. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин
 3. Автоматизовані системи та задачі органів прокуратури
 4. Административная ответственность, виды и порядок назначения наказаний
 5. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность (гл.20)
 6. Аналітичні системи багатовимірного аналізу даних
 7. Анатомія та фізіологія ендокринної системи. Гіпоталамус, гіпофіз, епіфіз.
 8. Анатомо-фізіологічна характеристика ендокринної системи. Залози змішаної секреції
 9. Анатомо-фізіологічна характеристика серцево-судинної системи. Серце. Робота серця
 10. Анатомо-фізіологічна характеристика статевої системи: статевий член, яєчко, передміхурова залова
 11. Анатомо-фізіологічна характеристика травної системи. Стравохід,шлунок.
 12. Архітектура інформаційної системи
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.81.195.140
Генерация страницы за: 0.012 сек.