Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Лекція: Соціологія праці і управління


ПЛАН

УЯВА. ВИДИ УЯВИ. ЗНАЧЕННЯ УЯВИ.

ЛЕКЦІЯ № 17

Побудуємо к-простір.

.

Звідси відповідні компоненти хвильового вектора

.

Теорія Дебая. Теплоємність рівноважний параметр термодинамічної системи. Це означає, що в системі відсутні будь-які потоки. А тому в твердому тілі можуть існувати лише стоячі хвилі, збуджені гармонічними коливаннями атомів в кристалічній решітці.

Неважко переконатися, що у відповідності з теорією Ейнштейна теплоємність твердого тіла за високих температур наближається до значення 3R, а у випадку коли температура прямує до нуля . Проте, за низьких температур в експерименті було встановлено, що . З теорії Ейнштейна це не випливає.

Звідси .

.

Тепер можна визначити внутрішню енергію 1-го моля твердого тіла та його ізохоричну теплоємність.

.

Отримуємо

Запишемо умови існування стоячих хвиль в твердотільному паралепіпеді з габаритами a,b,c:

 

МЕТА:Розглянути особливості уяви як психічного процесу, його фізіологічні основи, види, індивідуальні відмінності. Пояснити сутність процесів створення образів уяви. Розвивати у студентів творчу уяву.

 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТЕМИ:уява, довільна уява, мимовільна уява, випереджальне відображення, репродуктивна уява, творча уява, мрія, дисоціація, аглютинація, акцентування, гіперболізація, схематизація, типізація.

 

1. Поняття про уяву та її фізіологічні основи.

2. Види уяви.

3. Процеси створення образів уяви.

4. Розвиток уяви у дітей та їх індивідуальні особливості.

 

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія. – Вінниця: «Нова книга», 2004. – Ст.298-310.

2. М’ясоїд П.А. Загальна психологія. - Київ: «Вища школа», 2000. Ст. 278 – 296.

3. Нємов Р.С. Психологія. – Рівне: «Вертекс», 2002. Ст. 180-139.

4. Павелків Р.В. Загальна психологія. – К., 2002. Ст.195-223.

5. Скрипченко О.В. Загальна психологія. – К.: «Либідь», 2005. Ст. 175-204.

6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. –К.: Академвидав, 2003. Ст. 136-147.1. Поняття про уяву та її фізіологічні основи.

Уяву відносять до психічних процесів. Наша уява безпосередньо викликається потребами життя. Ми не можемо досягти кінцевого результату нашої діяльності, не уявивши його .

Уява – психічний процес створення людиною нових образів на основі її попереднього досвіду.

 

Функції уяви:

 

1. Моделювання кінцевого результату своєї діяльності.

2. Створення програми поведінки у проблемній ситуації.

3. Створення образів предметів з опорою на схему чи опис.

 

Характерні риси уяви:

1. Уява властива лише людині і є необхідною умовою діяльності.

2. Уява тісно пов’язана з мисленням, пам’яттю, відчуттями, сприйманнями та емоціями. Матеріали для уяви дають відчуття і сприймання, пам'ять і на його основі створюються нові образи предметів. Емоції «живлять» людську уяву.

3. Уява є завжди відходом від дійсності (н-д, Русалонька), але вбудь-якому випадку уява опирається на реальну дійсність (рибина + дівчина).

4. Уява – це складова творчості.

5. Уява нерозривно пов’язана з усіма ланками людської психіки. Особливо це проявляється у стані небезпеки.

6. Уяву можна стимулювати.

 

 

Фізіологічним підґрунтямуяви є створення нових сполучень тих нервових зв’язків, які виникали раніше у процесі відображення людиною об’єктивної дійсності.

 

2.Види уяви:

І. За участю волі:

1. Мимовільна уява виникає без вольових зусиль, сама по собі. Н-д, хмарки як коники.

2. Довільна уява виникає, коли ми ставимо за мету щось уявити.

ІІ. За характером діяльності людини:

1. Відтворююча уява – це відтворення способу діяльності за завданням вчителя, схемою чи описом. Н-д, намалювати квітку за заданим зразком.

2. Творча уява – створення чогось нового, оригінального, незвичного.

 

ІІІ. За активністю індивіда:

1. Активна уявазавжди спрямована на виконання творчого або логічного завдання; спрямована назовні, тобто людина більше зайнята оточенням ніж собою.

2. Пасивна уявапротікає без постановки мети, інколи як ілюзія життя, де людина діє уявно. Зумисне викликання образів уяви, які пов’язані з волею називають маренням.Одним із видів пасивної уяви є сни– це пасивний стан людини, прояв неусвідомлюваного. Сєченов: «Сновидіння – це небувала комбінація минулих вражень».

ІV. За змістом уяви:

1. Художня уява –в ній переважають чуттєві образи (зорові, слухові), надзвичайні, детальні та яскраві.

2. Технічна уява- це процес створення нових технічних конструкцій, креслень, схем і т.д.

3. Наукова уявапов’язаназплануванням і проведенням експериментальних досліджень, вмінням побудувати гіпотезу, знайти нові факти.

Особливими видами уяви є мрія ( це образ бажаного майбутнього) та антиципуюча уява (передбачення, угадування наперед, дежавю).

3. Процеси створення образів уяви:

1. Аглютинація – це процес створення образів уяви шляхом поєднання елементів тих предметів, які сприймалися раніше. Н-д, Змій-Горинич, Русалонька.

2. Гіперболізація– перебільшення якості чи властивості об’єкта. предмета. Н-д, Гулівер.

3. Літота– процес зменшення якості чи властивості об’єкта. Н-д, Дюймовочка, хлопик-Мізинчик.

4. Підкреслення – акцентування або виділення якоїсь частини образу. Н-д, ніс у Буратіно, Карлик-ніс.

5. Схематизація – образ уяви, в якому розбіжності зменшуються, а риси схожості виступають на перший план. Н-д, орнамент.

6. Типізація– виділення істотних ознак в предметах і поєднання їх у новий тип. Н-д, Галатея, Маргарита, Кіт Бегемот.

4. Розвиток уяви у дітей та їх індивідуальні особливості.

 

Уява – це вільне, творче відображення дійсності, її розвиток вимагає досвіду і вироблення вміння подумки сполучати образи в нові поєднання. Такі вміння своєму формуванні проходять кілька етапів.

Уява дитини дошкільного віку обмежена можливостями безпосередньої пам’яті. Вона має «відтворюючий» характер, тому істинна творча уява виникає на досить пізньому етапі розвитку.Перші прояви уяви спостерігається в дитини наприкінці другого на початку третього року життя. Характеризується зв’язком з сприйманням, має відтворюючий, мимовільний нестійкий характер.

Уява дитини середнього і старшого дошкільного віку більш стійка. Образи уяви нечисленні, але досить яскраві. Часто дитина не відрізняє дійсність від образів уяви (казки).

Відтворююча уява розвивається під час слухання казок, творча – під час гри.

У дошкільнят уява є важливою умовою засвоєння суспільного досвіду, а наприкінці дошкільного віку за допомогою уяви зароджуються певні ідеї і виникають плани їх реалізації.

 

Функції уяви у дітей:

- пізнавально – інтелектуальна (формується у 4-5 років);

- емоційно – захисна. Виникає, коли дитина усвідомлює своє «Я» - дитина може знімати емоційне напруження через механізм проекції (негативні емоції та моральні якості приписуються іншим. Розвивається у 6-7 років).

 

Чим багатший досвід, тим більшим матеріалом володіє уява.

Паустовський: « Сила уяви збільшується в міру збільшення знань».

Умови розвитку уяви:

 

1. Залучення дитини до різнобічної діяльності.

2. Участь дитини в гуртках художньої творчості.

3. Складання казок.

4. Систематизоване навчання.

 

 

Індивідуальні особливості уяви дітей:

 

· Степінь легкості перетворення в уяві змісту навчальних завдань.

· Контролювання уяви свідомістю (корисна чи шкідлива уява).

· Ступінь розвитку творчої уяви (складання твору з підказками чи без).

· Швидкість, легкість, чи , навпаки, складнощі у перетворені наявних уявлень та вражень у нові образи.

· Залежить від індивідуальних особливостей.

 

К.Д.Ушинський: «Сильна, стрімка і яскрава уява, з якою людина в змозі боротися, створює безумців. Та сама уява, але покірна волі людини, створює не тільки поетів, а й великих мислителів та вчених. Уява слабка, в’яла, бліда не доведе людину до безумства, але і не створить генія».

 

 

Питання для бесіди:

1. У чому полягає специфічність відображення дійсності в процесах уяви?

2. Чим зумовлена діяльність людської уяви?

3. Від чого залежить багатство створюваних людиною образів уяви?

4. У чому полягають особливості мрії як різновиду уяви?

5. Як пов’язана уява з емоційно-вольовою сферою особистості?

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Визначимо у квантовому варіанті - | МВС УКРАЇНИ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 244; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.