Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Критерії оцінювання усних відповідей

Основні терміни і поняття

Реферативні повідомлення

План семінарського заняття

Критерії оцінювання усних відповідей

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Соціологія як наука
2. Історія соціологічних учень
3. Соціологічні дослідження: класифікація, організація та проведення
4. Соціальна структура суспільства і теорія соціальної стратифікації
5. Соціальні інститути
6. Соціальна організація, соціологія управління, соціологія особистості
  Разом

“Відмінно” – теоретично правильна і вичерпна вiдповiдь на поставлене питання, у якiй студент показав всебiчне системне знання програмного матерiалу; засвоєння основної та додаткової лiтератури; чiтке володіння понятiйним апаратом, методами, методиками та iнструментами, вивчення яких передбачене програмою дисциплiни; уміння використовувати знання для аналізу соціального життя суспільства та аргументувати своє ставлення до вiдповiдних категорiй, закономiрностей, випадковостей, суспiльних явищ i процесів;

“Добре” – теоретично правильна, але не вичерпна відповідь на поставлене запитання, в цілому повне знання програмного матеріалу, успішне виконання запропонованого завдання і засвоєння матеріалу основної літератури;

“Задовільно” – у цiлому правильна вiдповiдь на поставлене питання, в якiй студент показав достатнiй piвень знань з основного програмного матеріалу дисциплiни, але не зміг переконливо аргументувати свою вiдповiдь, помилився у використаннi понятiйного апарату, показав недостатнi знання рекомендованої лiтератури;

“Незадовільно” – неправильна або неповна вiдповiдь на запитання, у якiй студент продемонстрував значнi прогалини у знаннях з основного програмного матерiалу; ухилився вiд аргументувань; показав незадовiльнi знання понятiйного апарату i спецiальної лiтератури чи взагалі нічого не відповів.


 

Тема 1. соціологія як наука (4 год.) 

1. Соціально-економічні і науково-теоретичні передумови виникнення соціології.

2. Поняття соціології. Об’єкт і предмет соціології.

3. Закони і категорії соціології.

4. Структура соціології.

5. Методи та функції соціології.

6. Зв’язок соціології з іншими науками.

 

1. Наукові дискусії про предмет соціології.

2. Роль соціології у вирішенні проблем суспільного розвитку.

Соціологія Соціальне Об’єкт соціології Предмет соціології Закони соціології Макросоціологія Мікросоціолгія Функції соціології Теоретичний метод Емпіричний метод

 

У процесі вивчення теми обов’язково використовувати вказану у списку літературу. Розпочати вивчення теми слід, перш за все, із визначення походження самого терміна «соціологія». Соціологія — наука, яка вивчає людське суспільство і поведінку людей у соціальних обставинах. Специфіка об'єкта соціології полягає в тому, що він може вивчатися різними науками. Зокрема, суспільство вивчається історією, філософією, етнографією, політологією. Проте об'єктом соціологічного пізнання виступають соціальні зв'язки і соціальні відносини. Предмет чітко окреслює сферу і мету дослідження. Відтак, предметом соціології є діяльність особи, соціальних спільнот та різноманітних верств людей у суспільному житті.

Нині існує більше 100 дефініцій соціології. Це пов'язано з різним підходом до трактування предмета соціології. З'ясовуючи структуру соціології, слід відштовхуватись від того, що соціологія — це система знань, а відтак, наявність стійких зв'язків між елементами, що утворюють цілісність, є найважливішою властивістю системи. Структура соціології, як і будь-якої науки, завжди зумовлена тими завданнями, що їх ставить наука, і тими функціями, що їх здійснює і відіграє наука у суспільстві. Соціологічні знання — це єдність теорії та практики. Тому структура соціології представлена загальнотеоретичною соціологією, соціологічними теоріями середнього рівня (спеціальні теорії), емпіричною соціологією. Готуючи відповіді на питання до семінарського заняття, слід звернути увагу на те, що категорії в соціологічній науці відображають властивості об'єктивної реальності, яка була виділена практикою людей і стала об'єктом даної науки. Найпоширенішими категоріями соціології є: соціальне, соціальне явище, соціальні відносини, соціальний закон, соціальний статус, соціальна роль.


Література

Основна:

1. Вербець В.В. Соціологія: навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів – Київ: Кондор, 2009. – 550 с.

2. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Альфа-М : ИНФРА-М, 2010. – 448 с.: ил.

3. Гідденс Е. Соціологія. Гл. 1, 3, 9, 10. – К., 1999.

4. Герасимчук А.А. та ін. Соціологія. Конспекти для сільськогосподарських вузів. – К., 1992.

5. Здравомыслов А.Г. Социология: теория, история, практика. – М: Наука, 2008. – 382 с.

6. Кравченко А.И. Социология. Предисловие; Глава 1, 4, 8-11. – М., 1997.

7. Нестуля О.О., Нестуля С.І. Соціологія: навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 272 с.

8. Осипов Г.В. Социология. Основы общей теории / Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев, А.В. Кабыща. – М.: Норма, 2009. – 912 с.

9. Павліченко П., Литвиненко Д. Соціологія: Навч. посібник. Розділ 1, 3, 4. – К., 2000.

10. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с.

11. Смелзер Н. Социология. – М, 1994.

12. Соціологія / під ред. Андрущенко В.П. Вступ, Розділ 2. – К.–Х., 1998.

13. Соціологія : Підруч. для вузів / За ред. В. Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб. та допов. – К. : Академія, 2008. – 544 c.

14. Соціологія. Навчальний посібник / за ред. Макєєва С.О. Розділ 1. – К., 2003.

15. Соціологія. Курс лекцій / за ред. Пічі В.М. – Львів, 2002. – Тема 1, 3, 4.

16. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Випуск 1: тема 1; Випуск 3: тема 6. – Львів, 1996.17. Черниш, Н.Й. Соціологія: Підручник за рейтингово-модульною системою навчання / 5-те вид., перероб. і доп./ Н.Й Черниш. – К.: Знання, 2009. – 486 с.

18. Харчева В. Основы социологии. – М., 1997.

Додаткова:

1. Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социс. – 2013. – №2. – С. 15–24.

2. Браун Дж. Гендерные различия и здоровье // Социс. – 2007. – № 6.

3. Бурлачук В. Ще раз стосовно питання «Що таке суспільство?» // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2006. - № 4.

4. Бороноев А., Смирнов П. О понятиях «общество» и «социальное» // Социс. – 2003. – №8.

5. Волков Ю. Социальные отношения и социальная сфера // Социс. – 2003. – №4.

6. Головаха Є., Паніна Н. Основні етапи і тенденції трансформації українського суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 3.

7. Городяненко В. Проблеми консолидации украинского общества // Социс. – 2007. – № 2.

8. Давидюк Г. Социологические закони // Социс. – 2001. – № 6.

9. Дридзе Т. Станет ли социология «наукой наук об обществе?» // Социс. – 2001. – № 3.

10.Ісакова В. Підприємці-жінки в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 2.

11.Куценко О. Україна у трансформаційних процесах // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. –№ 1.

12.Павленок О. О понятийно-категориальном аппарате социологии // Социс. – 2003. – № 4.

13.Тощенко Ж., Романовский Н. О тенденциях развития социологии // Социс. – 2007. – № 6.

14.Ушкин С.Г. Социология социальных сетей: ретроспективный анализ // Социологический журнал. – 2013. – №1. – С. 94–110.

15. Фетисов В. Социальная жизнь как предмет исследования социологии // Социс. – 2007. – № 6.

16. Штомпка П. Одна социология или много? // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2009, том XII. - №4. – С. 37–48.

17. Ядов В. Каким мне видится будущее социологии // Социс. – 2012. – №4. – С. 3–7.


Тема 2. історія соціологічних учень (6 год.)

 

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 254; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.