Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Теми курсових робіт, методичні поради до їх написання


Сайти Інтернету

http://www.glasnet.ru/~asch/sociology/

http://www.people.nnov.ru/jg/soc.htm

http://social.narod.ru/sociology/uchebnik/uchebnik.htm

http://www.magister.msk.ru/library/revolt/aksel001.htm

http://sociology.agava.ru/

http://www.nir.ru/Socio/scipubl/sj/34-saganenko.htm

 

 

Курсова робота з соціології є першою роботою такого роду, передбаченою навчальним планом для фахівців із спеціальності 6.040300 «Політологія». Її виконання впродовж другого семестру має на меті навчити студентів самостійно добирати та систематизовувати наукову літературу та джерела, формулювати та структурувати дослідницьку проблему, співставляти різні погляди та концепції стосовно такої проблеми, поглиблено опрацьовувати теоретичний та емпіричний матеріал, накопичений у дослідницькому полі проблеми, формулювати логічні результати та висновки своєї роботи. У ній студент вчиться не лише початкам наукового осмислення соціальних явищ, але й правилам та процедурам наукового викладу та оформлення дослідницького матеріалу. Отримані в результаті таких намагань навички та вміння є необхідною передумовою успішного виконання інших подібних робіт (як курсових так і підсумкових кваліфікаційних), написання наукових статей тощо.

За обсягом курсова робота має бути не менше 1 друкованого аркушу (22 – 24 сторінки друкованого тексту), враховуючи список використаної літератури та джерел не менше 25 позицій.

Структуру курсової роботи засвідчує її зміст, якій подається на наступній за титульною сторінці. Курсова робота починається із вступу (4-5 сторінок тексту), де формулюється актуальність теми, мета дослідження, конкретні пізнавальні завдання, дається загальна характеристика наукової літератури та використаних джерел, вказується практичне значення та сфери можливого використання результатів роботи. Наступна частина є основною і містить, як правило, 2 або 3 розділи. Кожен з викладених розділів завершується короткими висновками. Заключна частина роботи (4-5 сторінок) – це загальні висновки з теми дослідження, список використаної літератури та джерел, оформлені згідно вимог до наукового апарату. Курсова робота має супроводжуватися посиланнями на літературу та джерела, які розташовуються внизу кожної сторінки, або наприкінці розділів. При цьому використовуються такі прийоми: після цитованого матеріалу у дужках вказується порядковий номер джерела у списку, а далі, через кому, сторінки, на яких міститься цитований фрагмент.Курсові роботи є окремими кредитними модулями, які оцінюються за 100 – бальною шкалою відповідно до критеріїв, розроблених кафедрою політології і соціології.

Рейтингова оцінка за курсові роботи має дві складові. Перша характеризує якість виконання роботи та дотримання графіку її виконання. Друга складова характеризує якість захисту курсової роботи (ступінь володіння матеріалом, аргументованість рішень, вміння логічно обґрунтовувати свою точку зору).

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Періодичні видання | Тематика курсових робіт

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 249; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.