Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Тема 10. Соціологія релігії

Тема 9. Соціологія політики.

Тема 8. Соціологія праці та управління.

Тема 7. Економічна соціологія.

Тема 6. Соціологія конфлікту.

1. Конфлікт як соціальне явище.

2. Становлення та розвиток соціології конфлікту.

3. Структура соціального конфлікту.

4. Функції соціального конфлікту, його позитивні і негативні наслідки.

5. Об’єктивні та суб’єктивні причини соціальних конфліктів.

6. Основні стадії розвитку соціального конфлікту і методи його розв’язання.

7. Типологія конфліктів.

8. Основні шляхи та механізми розв’язання конфліктів.

9. Причини підвищеного рівня конфліктності в сучасному українському суспільстві.

 

1. Об’єкт та предмет економічної соціології, її місце у загальній системі соціологічного знання.

2. Взаємозв’язок економічної та соціальної сфер суспільства. Соціальні функції економіки.

3. Соціологічне тлумачення таких категорій як “економічна поведінка”, “економічна культура”, “економічне мислення”, “економічний інтерес”.

4. Економіка як соціальний інститут, його функції.

5. Сутність соціального механізму економічного розвитку.

6. Соціологічні дослідження сучасного стану соціально-економічних процесів в Україні.

7. Соціальна структура сучасної постіндустріальної економіки України.

8. Підприємництво в Україні: соціологічний аспект.

9. Соціологічний аспект проблеми зайнятості та безробіття в ринкових умовах.

1. Предмет соціології праці та управління, його складові.

2. Особливості соціально-трудових відносин, їх класифікація.

3. Соціологічна сутність категорій “зміст праці” та “характер праці”.

4. Основні види соціальних процесів у трудовій сфері.

5. Праця як соціальний процес, її види.

6. Соціальні функції праці.

7. Ставлення до праці, його об’єктивні та суб’єктивні чинники та показники.

8. Цінності праці. Види ціннісної орієнтації у сфері праці.

9. Механізм мотивації до праці.

10. Проблема відчуження праці.

11. Співвідношення понять “управління” та “керівництво”. Методи та стилі керівництва.12. Сутність соціальних технологій, їх роль в управлінні соціальними процесами.

13. Управління та самоуправління, їх співвідношення.

 

1. Предмет та структура соціології політики.

2. Політика – особливий вид регулювання суспільних відносин.

3. Політика як соціальний інститут, його функції.

4. Політичні рухи, їх типологія та соціальна сутність.

5. Політична культура, її соціальна сутність і роль у суспільстві.

6. Формування і управління громадською думкою як соціально-політичним феноменом.

7. Мотиви соціально-політичної поведінки.

 

1. Предмет соціології релігії, особливості соціологічного вивчення релігії.

2. Релігія як соціальний інститут, ефективність його функцій.

3. Основні елементи структури релігії, їх зміст.

4. Соціологічна оцінка сакралізації та секуляризації.

5. Сучасна релігійна ситуація в Україні. Соціальні причини і наслідки розколу православ’я в Україні.

 

Тема 11. Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень.

1. Організаційна структура соціологічної роботи в
Україні.

2. Поняття соціологічного дослідження, його завдання.

3. Поняття процедури, методології, методики і техніки соціологічного дослідження.

4. Види соціологічного дослідження, їх призначення.

5. Функції соціологічного дослідження.

6. Етапи організації соціологічного дослідження.

7. Програма соціологічного дослідження, її структура.

8. Поняття проблеми, значення її правильного формулювання і обґрунтування в організації соціологічного дослідження.

9. Мета і завдання соціологічного дослідження.

10. Роль гіпотез в організації соціологічного дослідження, їх види.

11. Сутність і призначення процедури “логічного аналізу понять”.

12. Генеральна і вибіркова сукупність, порядок їх визначення.

13. Методи аналізу соціологічних документів.

14. Соціологічне спостереження, його види.

15. Експеримент, його види. Призначення соціального експерименту.

16. Соціологічне опитування, його різновиди.

17. Запитання в анкетуванні, порядок їх формування і види.

18. Анкетування, структура анкети.

19. Вимоги до анкетера.

20. Інтерв’ю, його види.

21. Експертиза, її призначення.

22. Професійна атестація як різновид соціальної експертизи, її функції.

23. Тестування, його призначення. Види тестів.

24. Соціометрія, особливості її застосування.

25. Методи опрацювання і аналізу первинної соціологічної інформації.

26. Основна тематика сучасних досліджень інституту соціології АН України.

 

 

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 329; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.