Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Київ 2009

УХВАЛЕНО

Вченою радою університету

(від 28.05.2009, протокол № 9)

ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


1.1. Цей Порядок запроваджується з метою удосконалення чинної технології оцінювання знань студентів та адаптації її до загальноєвропейських вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (далі ECTS).

1.2. Порядок розкриває основні принципи організації поточного і підсумкового оцінювання знань студентів усіх форм навчання, а також методику переведення показників академічної успішності студентів КНЕУ в шкалу ECTS. Порядок спрямовано на ефективну реалізацію таких завдань:

- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи протягом усього періоду навчання, переорієнтацію їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь та навичок;

- систематизацію знань та активне їх засвоєння упродовж навчального року;

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль, та програмою дисципліни;

- забезпечення відкритості контролю через ознайомлення студентів на початку вивчення дисципліни з її навчальною програмою, формами контрольних заходів і критеріями оцінювання знань;

- подолання елементів суб'єктивізму під час оцінювання знань;

- забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і підготовки до контрольних заходів шляхом їх розмежування за змістом й у часі;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої діяльності викладацького складу.


ІІ. ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

2.1. Оцінювання знань студентів з навчальних дисципліни здійснюється на основі результатів поточної успішності, екзаменів та заліків.

Оцінювання знань студентів з нормативних дисциплін здійснюється, як правило, на основі результатів поточної успішності та екзаменів.

Оцінювання знань студентів з вибіркових дисциплін здійснюється, як правило, у формі заліку (або диференційованого заліку) на основі результатів поточного контролю.2.2. Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені.

2.2.1. Об’єктом поточного оцінювання є знання окремих складових робочої програми навчальної дисципліни:

- матеріалу, викладеного на лекціях;

- питань, розглянутих та обговорених на семінарських і практичних заняттях;

- матеріалу опрацьованого самостійно.

Поточне оцінювання здійснюється у формі підсумовування позитивних оцінок, отриманих студентом за виконання контрольних робіт, за роботу на семінарських та практичних заняттях, підготовку рефератів та інших завдань, передбачених робочою програмою дисципліни.

2.2.2. Об’єктом підсумкового оцінювання є знання програмного матеріалу дисципліни в повному обсязі.

На екзамені оцінюванню підлягають:

- володіння ключовими теоретичними знаннями про об’єкт дисципліни;

- здатність творчо мислити та синтезувати знання;

- уміння використовувати знання для розв’язання практичних завдань;

- точність виконання розрахунків тощо.

Підсумкова оцінка з нормативної дисципліни складається, як правило, з оцінки за поточну успішність та оцінки за екзамен.

2.3. Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу нормативної дисципліни дорівнює 100 балам.

За поточну успішність студент може отримати максимум 50 балів і за екзамен також 50 балів.

2.4. Знання програмного матеріалу вибіркових дисциплін, також оцінюються максимально в 100 балів.

2.5. Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі екзамену, то в підсумковій оцінці враховуються середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна, та результати екзамену. Поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. Результати поточної успішності студентів у кожному семестрі фіксуються у відомості обліку поточної і підсумкової успішності дисципліни, яка викладається протягом 2-х і більше семестрів (Додаток 1).

2.6. Якщо дисципліна вивчається протягом 2-х і більше семестрів з підсумковим контролем у формі заліку, то для визначення підсумкової оцінки розраховується середній бал за результатами поточної успішності в усіх семестрах, в яких вивчалася дисципліна (Додаток 2).

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦЯ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

3.1.Об'єктами поточного оцінювання знань студентів як правило є[1]:

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання модульних контрольних робіт.

3.1.1. Під час контролю виконання завдань та відповідей на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях оцінюванню підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських, практичних заняттях та колоквіумах; активність в обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту лабораторних робіт, експрес-контролю, участь у тренінгах, ділових іграх та інші форми роботи, розроблені кафедрою.

3.1.2. Під час контролю виконання завдань для самостійної роботи оцінюванню підлягають: самостійне опрацювання теми в цілому чи окремих питань; виконання розрахунків; підготовка рефератів, есе; конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іншомовних текстів, підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.

3.1.3. Під час виконання модульних контрольних робіт оцінюванню підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набув студент після опанування певного завершеного розділу навчального матеріалу. Контрольні роботи можуть проводитися у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або розв’язання практичних завдань, виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) тощо.

З однієї навчальної дисципліни не повинно бути більше 2-х модульних контрольних робіт за семестр[2].3.2. Кафедри розподіляють в робочій навчальній програмі загальну кількість балів за поточну успішність наступним чином:

ДЛЯ НОРМАТИВНИХ ДИСЦИПЛІН (поточна успішність — 50 балів):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях — не менше 30 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи — за рішенням кафедри;

в) виконання модульних контрольних робіт — за рішенням кафедри;

г) інші об’єкти контролю — за рішенням кафедри.

ДЛЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (поточна успішність — 100 балів):

а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях — не менше 60 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи — за рішенням кафедри;

в) виконання модульних контрольних робіт — за рішенням кафедри;

г) інші об’єкти контролю — за рішенням кафедри.

3.3. Шкала оцінювання завдань під час поточного контролю, критерії оцінювання знань та форми проведення контрольних заходів визначаються кафедрою з урахуванням вимог, викладених у п.3.2, включаються до робочих навчальних програм, методичних матеріалів щодо змісту та організації СРС, поточного і підсумкового контролю знань і доводяться до відома студентів на початку семестру.

3.4. За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності —в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів. При цьому загальна кількість балів за поточну роботу не може перевищувати 50 балів для нормативних дисциплін та 100 балів для вибіркових дисциплін.

3.5. Оцінки за різні види поточної роботи студентів на семінарських (лабораторних і практичних) заняттях, за виконання контрольних робіт та інших індивідуальних завдань фіксуються викладачами в журналах академічних груп відповідно до чинного порядку.

3.6. На останньому семінарському (практичному, лабораторному) занятті сумарна оцінка в балах за результатами всіх видів поточної успішності записується у відомість обліку поточної та підсумкової успішності (див. додатки).

ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

 

3.7. Об’єктами поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання можуть бути: домашні письмові роботи з дисциплін, різні індивідуальні завдання або контрольні роботи, що виконуються в аудиторії під контролем викладача, інші види завдань, відображені у робочій програмі дисципліни.

3.8. Запроваджується такий порядок видачі, підготовки до виконаннята контролю виконання індивідуальних завдань:

3.8.1. Індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання видаються під час установчої сесії (начитки лекцій). Такі завдання можуть включатися до навчально-методичних посібників для самостійного вивчення дисциплін, розміщуватись на сайті університету або видаватися безпосередньо студентам. Студент повинен мати можливість отримати індивідуальні завдання і по закінченні сесії.

3.8.2. У міжсесійний період проводяться групові чи індивідуальні консультації за графіком кафедри, доведеним до студентів під час начитки лекцій.

3.8.3. За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру виконані домашні роботи. Дата надходження робіт фіксуєтьсянакафедрі в спеціальному журналі.

3.8.4. Під час сесії студенти, як правило, захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

3.8.5. Виконання і перевірка аудиторних контрольних робіт проводиться в сесійний період згідно з розкладом.

Під час поточного контролю може бути проведена одна аудиторна контрольна робота, завдання якої охоплюють ключові теми курсу. Завдання для контрольної роботи затверджуються в установленому порядку.

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 176; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.005 сек.