Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Соціологічні ідеї Карла Маркса


Соціологічні ідеї Герберта Спенсера.

Рисами науки Спенсера є ідеї прогресу, еволюціонізму, і подальший розвиток позитивізму Конта. Основи соціології Спенсера:1. Еволюціонізм. У своїй праці «Основи біології» Спенсер розвиває ідеї дарвінізму в соціологічному сенсі. На його думку, у суспільстві виживає найсильніший, існування суперництва і боротьби - природно.2. Організмічна теорія. Суспільство подібно якомусь біологічному організму у своєму пристрої та функціонуванні.Еволюція по Спенсеру - це суцільний ріст науки від простої недиференційованої однорідності до комплексу диференційованої неоднорідності.Саме Спенсер ввів поняття диференціації та інтеграції.Диференціація - це поява з якоїсь однорідності різноманіття; розчленовування на форми і ступеня; виникнення в організмі в процесі розвитку морфологічних і функціональних відмінностей.Інтеграція - це виникнення цілісності, єдності в системі, заснованих на взаємодоповнюваності та взаємозалежності окремих елементів.Спенсер розділяє суспільства на:1. Прості.2. Складні (є ієрархія, структура поділу праці);Спенсер вважав очевидним схожість суспільства з біологічним організмом як будовою, так і функціонуванням. Подібність полягало в факторах:1. Ріст. І організм, і суспільство мають тенденцію до зростання і розвитку.2. Суспільство складається з індивідів як організм - з клітин.Однак існують і відмінності:1. На відміну від біологічного організму, що має конкретну форму, елементи суспільства розвіяні в просторі, мають значну автономію (свободою пересування як мінімум, можуть покинути одне суспільство і включитися в інше).2. В суспільстві немає єдиного органу, що концентрує здатність відчувати і мислити.

 

Серед фундаторів соціологічної науки, особливе місце належить Карлу Марксу (1818-1883). Хоча сам вчений ніколи не називав себе соціологом, його теоретичні надбання, справили великий вплив на розвиток світової соціологічної думки, як за часів життя Маркса, так і за сучасних умов.Соціальна теорія, з точки зору Маркса, повинна базуватися на „життєвій реальності людських індивідів”, які борються за своє існування. Основу Марксового підходу до аналізу суспільних процесів становить матеріалістичне розуміння історії, за яким головним її детермінантом є економічний розвиток. За Марксом, характер суспільних відносин визначає спосіб виробництва матеріального життя як певна єдність продуктивних сил та виробничих відносин. Теорія класів є наріжною у Марксовому розумінні історичного розвитку людства. Він вважав, що історія – це ні що інше, як історія класової боротьби.Маркс вважав, що кожне суспільство створює два антогоністичних класа, між якими не вщухає гостра боротьба. Тільки пролетаріат, за думкою вченого, подолає класові антагонізми та приведе людство до комунізму – асоціації індивідів, де вільний розвиток кожного буде передумовою вільного розвитку всіх.Для соціологічної теорії Маркса велике значення має його концепція відчуження під яким він розумів руйнування людської природи, зумовлене структурою буржуазного суспільства, капіталістичним ладом в цілому. Маркс доводив, що в умовах буржуазного суспільства особистість відчужена від результатів своєї праці, від процесу виробництва, від себе і своєї спільноти.Основні праці К. Маркса: "Німецька ідеологія" (1845), "Злиденність філософії" (1847), "Маніфест Комуністичної партії" (1848, у співавторстві з Ф. Єнгельсом), "Капітал" (1867), "Передмова до критики політичної економії" (1873).<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціологічні дослідження – інструмент пізнання соціальної реальності | Соціологічні ідеї Огюста Конта

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 1594; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.002 сек.