Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Становлення соціології права


Специфіка молодіжної субкультури.

Субкультура – це соціальне угрупування певної кіль кости людей, об'єднане тим, що кожен з його представників зараховує себе до нього,тобто ідентифікує.. Кожен представник чи носій субкультури приймає норми, цінності, картину світу, стиль життя та інше за зразок свого існування, не завжди піддаючи їх осмисленню, часто-густо керуючись сліпим бажанням нових відчуттів і вражень. Але паралельно з цими внутрішніми моментами існують і зовнішні атрибути, які свідчать про приналежність до певного угрупування, як наприклад: жаргон (сленґ), зачіска, одяг, зовнішній вигляд та ін. Зокрема для молодіжної субкультури „хіппі” було характерне довге волосся, а для „панків” – вистрижена голова зі смужкою волосся посередині, яка називається „ірокез”. Найчастіше субкультури виникають довкола певного центру чи ініціатора, які проповідують певні погляди у сфері музичних стилів, способі життя, ставленні до соціальних явищ. Їх учасниками є переважно молоді люди. Підлітків у субкультурах приваблює в основному можливість спілкуватися із собі подібними, а також зовнішня атрибутика, яка дає можливість демонструвати свою позицію у соціумі, власне самоствердження серед „світу дорослих” тощо. Головні характеристики молодіжних субкультур:1. Специфічний стиль життя і поведінки;2. Наявність власних норм, цінностей, картини світу, які відповідають вимогам певних соціальних категорій молоді;3. Нонконформізм, тобто протиставлення себе решті суспільства, вороже ставлення і війна з його принципами поведінки, міжлюдські стосунки тощо;4. Зовнішня атрибутика (тілесний вигляд, одяг, музика тощо), яка має символічне значення;5. Ініціативний центр чи ініціатор створення зародження певної субкультури. Сучасна наука виводить певну класифікацію молодіжних субкультур. Загалом розрізняють такі їх різновиди:- романтико - ескапітські субкультури (хіппі, толкієністи, байкери...); - гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери...); - кримінальні (гопники, скінхеди...); - анархо-нігілістичні (панки та інші). 

Соціологія права - одна з численних галузей соціологічної науки, покликана дослідити феномен права з позицій соціології.Становлення соціології права як науки зазвичай пов'язують з іменами французького філософа і соціолога Еміля Дюркгейма (1858-1917) та австрійського юриста Євгена Ерліха (1862-1922). У своїх вихідних посилках автори керувалися працями О. Конта, який вперше обгрунтував необхідність соціології (соціальної фізики) як самостійної науки про суспільство.О. Конт зіграв помітну роль у зародженні соціології права як науки. По-перше, він обгрунтував один з основних принципів цієї науки, згідно з яким закони повинні виводитися з досвіду соціального життя, а не з апріорно сформульованих законодавцем понять. По-друге, О. Конт справедливо зауважив, що соціальне наукове пізнання, в тому числі і пізнання права, слід здійснювати з використанням методології точних наук.Основи соціології права отримали подальший розвиток у роботах Е. Дюркгейма, який вніс значний внесок у розробку її основоположних ідей, систему понять і методів соціологічного дослідження.Е. Дюркгейм розглядав право як соціальний факт, тобто правило, вироблене колективом людей, що став для них звичною і спирається на державний примус. Організований характер санкцій автор вважав головною ознакою права, що відрізняє його від моралі і інших соціальних норм.Якщо суспільство занепадає, знаходиться в кризовому стані, то й особистість робить спроби вийти за межі соціальної солідарності, здійснювати протиправні діяння. Стан суспільства, в якому діють норми застаріли, а нові суспільством ще не створені, Е. Дюркгейм називав аномією. Одним з яскравих показників такого стану суспільства є зростання числа самогубств.

На відміну від більшості вчених-юристів та соціологів, Е. Дюркгейм не вважав злочин соціальним злом. Навпаки, він бачив у них «фактор суспільного здоров'я», оскільки функціонування суспільства без злочинів взагалі неможливо.

Поява соціології права як самостійної науки зазвичай пов'язують із ім'ям Є. Ерліха і його роботою «Основи соціології права», виданої в 1913р.Заслуга автора полягає в тому, що він вніс значний внесок у обгрунтування значущої для соціології права ідеї «живого права». «Живе право» знаходиться не в статтях закону, а в конкретних, фактичних відносинах.Соціологію права Є. Ерліх виводив за рамки правознавства, вважаючи, що створена ним наука являє собою частина, розділ прикладної соціології. На його думку, вся юридична наука не має права на самостійне існування. Вона повинна входити в соціологію, оскільки право як соціальне явище являє собою певний аспект, частина суспільного буття.

Полеміка про поняття і місце соціології права в системі соціальних і правових наук продовжується і сьогодні.

Французький юрист-соціолог Ж. Карбоньє на початку 70-х рр. XX ст. Зазначав, що поняттю «юридична соціологія» нерідко надають більш широке значення, ніж поняття «соціологія права». Остання обмежується тільки власне правом - нормами та інститутами, в той час як юридична соціологія охоплює всі явища, більш-менш пов'язані з правом. Між тим, на його думку, соціологія права і соціологічна юриспруденція є тотожними поняттями.Найбільших успіхів добилися юристи та соціологи у вивченні проблем соціології кримінального права, соціології сім'ї, законодавчої та судової соціології.

Серед досліджень, що проводяться в межах законодавчої соціології, викликали значний інтерес і отримали широке розповсюдження дослідження ефективності дії норм права.У середині і наприкінці XX ст. соціологія права найбільш інтенсивно розроблялася чотирма науковими школами: соціолого-інституційної, прагматичної, реалістичної і емпіричної.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціологічні ідеї Сен-Симона | Сутність еліти суспільства, її роль у суспільному житті

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 340; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.008 сек.