Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Структура Системи та функції її органів і осіб


Загальні відомості про систему

Основні положення національної системи сертифікації УкрСЕПРО

Перші шість нормативних документів системи сертифікації УкрСЕПРО (надалі — Система) розроблені у 1993 р. Українським науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації і Державним науково-дослідним інститутом «Система» Держстандарту України, затверджені та введені в дію Наказом Держстандарту України від 30.06.1993 р. N 94. До них відносять:

КНД 50-002-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Основні положення;

КНД 50-003-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до органів з сертифікації продукції та порядок їх акредитації;

КНД 50-004-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до випробувальних лабораторій та порядок їх акредитації;

КНД 50-005-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Порядок проведення сертифікації продукції;

КНД 50-006-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Атестація виробництва. Порядок здійснення;

КНД 50-007-93. Система сертифікації УкрСЕПРО. Реєстр системи.

Система встановлює основні принципи, структуру та правила Української державної системи сертифікації продукції процесів і послуг (надалі — продукції), призначена для проведення обов’язкової та добровільної сертифікації продукції й є відкритою для вступу до неї органів з сертифікації та випробувальних лабораторій інших держав і доступу до неї будь-яких підприємств і організацій. Система передбачає, що сертифікація на відповідність обов’язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинним законодавством України, проводять виключно в ній.

Система створена у відповідності до міжнародних нормативних документів ІSО/ІЕС і передбачає такі взаємопов’язані види діяльності:

Ø сертифікацію продукції (процесів, послуг);

Ø сертифікацію систем якості;

Ø атестацію виробництва;

Ø акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

Ø акредитацію органів з сертифікації продукції;

Ø акредитацію органів з сертифікації систем якості;Ø атестацію експертів-аудиторів за переліченими видами діяльності.

Загальне керівництво системи, організацію та координацію робіт з сертифікації здійснює Держспоживстандарт України — Національний орган з сертифікації, а його функції безпосередньо виконує Управління сертифікації Держспоживстандарту.

 

Організаційну структуру Системи утворюють:

Ø Національний орган з сертифікації — Держспоживстандарт України;

Ø науково-технічна комісія;

Ø органи з сертифікації продукції;

Ø органи з сертифікації систем якості;

Ø випробувальні лабораторії (центри);

Ø експерти-аудитори;

Ø науково-методичний і інформаційний центр;

Ø територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспоживстандарту України;

Ø Український науково-дослідний і навчальний центр з проблем стандартизації, сертифікації й якості.

Національний орган з сертифікації виконує такі основні функції:

Ø розробляє стратегію розвитку сертифікації в Україні;

Ø організує, веде та координує роботи щодо забезпечення функціонування Системи;

Ø взаємодіє з національними органами з сертифікації інших держав і міжнародними організаціями, що здійснюють діяльність з сертифікації;

Ø організує розробку й удосконалення організаційно-методичних документів Системи;

Ø приймає рішення щодо приєднання до міжнародних систем та угод з сертифікації;

Ø встановлює основні принципи, правила та структуру системи, а також знак відповідності та правила його застосування;

Ø встановлює правові та економічні основи функціонування Системи;

Ø формує та затверджує склад науково-технічної комісії;

Ø акредитує органи з сертифікації та випробувальні лабораторії (центри), атестує експертів-аудиторів, здійснює інспекційний контроль за діяльністю цих органів та осіб;

Ø веде реєстр Системи;

Ø організує роботи з сертифікації продукції, в разі відсутності органу з сертифікації певного виду продукції;

Ø затверджує перелік продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

Ø розглядає апеляції щодо виконання правил Системи;

Ø організує інформаційне забезпечення діяльності з сертифікації в Системі;

Ø несе відповідальність від імені держави за дотримання правил і порядку сертифікації продукції, що встановлені в Системі.

Науково-технічну комісію формує та затверджує Національний орган з сертифікації та виконує такі функції:

Ø формує єдину політику з питань побудови, функціонування й удосконалення Системи;

Ø вносить пропозиції щодо взаємодії з національними органами інших держав і міжнародними організаціями з сертифікації.

Органи з сертифікації продукції призначає та акредитує Національний орган з сертифікації. Орган з сертифікації продукції виконує такі основні функції:

Ø здійснює управління системою сертифікації закріпленої за ним номенклатури продукції та несе відповідальність за її функціонування;

Ø розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації закріпленої продукції;

Ø проводить за дорученням Національного органу з сертифікації акредитацію випробувальних лабораторій (центрів);

Ø назначає схему та порядок проведення сертифікації закріпленої продукції;

Ø організує та проводить атестацію виробництв;

Ø здійснює технічний нагляд за сертифікованою продукцією та її виробництвом;

Ø видає сертифікати відповідності на продукцію та атестати виробництв.

Органи з сертифікації систем якості призначає та акредитує Національний орган з сертифікації. Орган з сертифікації систем якості виконує такі основніфункції:

Ø розробляє організаційно-методичні документи з сертифікації систем якості;

Ø організує та проводить сертифікацію систем якості;

Ø організує та проводить за пропозицією органу з сертифікації продукції атестацію виробництв;Ø здійснює технічний нагляд за сертифікованими системами якості й атестованими виробництвами;

Ø видає сертифікат на системи якості.

Випробувальні лабораторії (центри) акредитує Національний орган з сертифікації або за його дорученням — орган з сертифікації продукції та виконують такі основні функції:

Ø проводять випробування продукції, що сертифікують відповідно до галузі акредитації, та видають протоколи випробувань;

Ø беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в проведенні технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції, а за пропозицією Національного органу з сертифікації — в проведенні інспекційного контролю;

Ø беруть участь за пропозицією органу з сертифікації в атестації виробництва продукції, що сертифікують.

Експерти-аудитори, які атестовані в Системі та занесені до реєстру Системи, за дорученням Національного органу з сертифікації можуть виконувати окремі роботи, що пов’язані з сертифікацією продукції.

Науково-методичним та інформаційним центром в Системі є Український науково-дослідний і навчальний центр з проблем стандартизації, сертифікації й якості Держспоживстандарту України (УкрНДНЦ), виконує такі основні функції:

Ø здійснює розроблення й удосконалення організаційно-методичних документів Системи;

Ø підготовляє та подає в Національний орган з сертифікації пропозиції та проекти законодавчих актів у галузі сертифікації;

Ø підготовляє пропозиції з номенклатури продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації;

Ø проводить аналіз можливостей підприємств і організацій щодо призначення їх органами з сертифікації, виконання функцій випробувальних лабораторій, здійснює експертизу їх вихідних документів і готує пропозиції Національного органу з сертифікації щодо їх акредитації в Системі;

Ø приймає участь на договірній основі в підготовці органів з сертифікації та випробувальних лабораторій (центрів) до акредитації, а також у підготовці підприємств до сертифікації продукції та систем якості;

Ø бере участь в акредитації органів з сертифікації, випробувальних лабораторій, а також в інспекційному контролі за їх діяльністю за дорученням Національного органу з сертифікації.

Територіальні центри стандартизації, метрології та сертифікації Держспожив-стандарту України виконують у Системі такі основні функції:

Ø проводять за дорученням Національного органу з сертифікації інспекційний контроль за дотриманням правил Системи;

Ø проводять за пропозицією органу з сертифікації продукції технічний нагляд за сталістю показників сертифікованої продукції під час її виробництва;

Ø надають на договірній основі методичну допомогу підприємствам у підготовці до акредитації їх випробувальних лабораторій, сертифікації продукції, систем якості й атестації виробництва.

Український науково-дослідний і навчальний центр з проблем стандартизації, сертифікації і якості проводить навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі сертифікації.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Загальні відомості про розвиток і сучасний стан сертифікації | Загальні правила і схеми проведення сертифікації продукції

Дата добавления: 2014-01-03; Просмотров: 460; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.006 сек.