Студопедия

КАТЕГОРИИ:Мы поможем в написании ваших работ!

Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Мы поможем в написании ваших работ!

Підвищення кваліфікації й атестація педагогічних працівників. Інноваційні процеси в освіті


Характеристика окремих форм виховної роботи

Для задоволення інтересів і запитів школярів щодо розвитку їх творчих здібностей, формування практичних умінь і навичок у школах та закладах позашкільної освіти організовують гуртки. Гурток - самодіяльне об'єднання учнів, які займаються поглибленим вивченням питань науки, літератури, мистецтва, фізкультури. Найбільш поширені предметні гуртки, а також краєзнавчі, технічні, юних натуралістів, виразного читання і драматизації, хорові і музичні, фізкультурні, шахові та шашкові тощо. Гуртки створюються на основі самодіяльності учнів під керівництвом учителів або спеціалістів, запрошених до школи чи позашкільного закладу.

Педагогічна освіта вчителя не завершується в педагогічному вищому навчальному закладі, а лише розпочинається. З початком


[1] Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання,— Вибр.тв.: В 2-х т. — Т.1. - .205.

[2] Національна доктрина розвитку освіти.- К., 2002. — С. 2.

[3] Педагогика / Под ред. Ю.К.Бабанского. — М., 1983. — С.77.

[4] Подласый И.П. Педагогика. - М., 1996. - С. 187-188.

Див.: Вишневський О. Сучасне українське виховання: Система цінностей.- Львів, 1999 - С. 12-15.

[6] Концепція національного виховання // Рідна школа. — 1995. — №6. — С.19.

[7] Геллер Г.А. Формирование защищенности личности школьника как аспект педагогики ненасилия// Тезисы докладов Международной конференции по педагогике ненасилия „ Воспитание свободной, ответственной личности" .— Спб., 1994. —С .101.

[8] Національна доктрина розвитку освіти// Освіта України.— 2002 - 24 квітня- 1 травня.

[9] Макаренко A.C. Методика виховної роботи.— К.: Рад. школа, 1990.—С. 150.

' Див.: Касьяненко М. Д. Педагогіка співробітництва. — К.: Вища школа, 1993. — С.95-96.

[11] Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка: навчально-методичний посібник. —К., 1997. - С.166.

[12] Хуторской A.B. Методика личноспю-ориентироеанного обучения. Как обучать всех по-разному?: Пособие для учителя. М: Изд-eo ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005. — С. 152.[13] Викладено за посібником- Лозова В. І. та ін. Педагогіка. Розділ "Дидактика". - К., 1993. - С.38-43.

[14] Практикум з педагогіки / За ред. О.А.Дубасенюк та А.В.Іванченка. -К., 1996.- С. 103.

[15] Освіта України.- 2004,- № 5.

[16] Сільська школа.— 2004,— N° 9-10.

[17] Подласьж И.П. Педагогика. - М.: 1996. - С. 249-257.

[18] Там само. — С.256-257.

[19] Подласьій И.П. Педагогика. -М.: 1996. - С. 259.

[20] Дидактика современной школы -К., 1987. — С.83-91

\

[21] Див.: Белкин A.C. Ситуация успеха. Как ее создать: Кн. для учителя. - М., 1991. - С. 176.

[22] Див.: Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. — К.: Вища школа, 1993. - С. 191-192.

[23] Лозова В.І. Москаленко П.Г. Троцко Г.В. Педагогіка. Розділ "Дидактика". - К., 1993. - С. 58.

[24] Див.: Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва - К.: Вища школа, 1993. - С. 209.

[25] Поняття про закономірності та принципи навчання

1. В основі кожного процесу закладено певні закономірності — тобто ті зв'язки, які існують всередині самого процесу або пов'язують його з іншими процесами чи явищами, об'єктивно, постійно, які є суттєво необхідними. Процесу навчання також властиві певні закономірності (див. „Закономірності педагогічного процесу"). Принципи навчання витікають із його закономірнос­тей, обумовлюються ними.

' Щукина Г. И. Роль деятельности в учебном процессе. — М., 1986. — С. 135.

[26] Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический лгпект.-М., 1980. -С. 11.

[27] Сенсуалізм — філософська течія, яка визнає відчуття єдиним джерелом знань.

[28] Коменський Я.А. Велика дидактика. Гл.ХХ.

[29] Бабанский Ю.К. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. -М., 1980.- С. 26-27.

[30] Ващенко Г. Загальні методи навчання. — К., 1997. — С.187.

[31] Сухомлинський В.О. Павлиська середня школа//Вибр. тв, у 5-ти т. -Т.4.- К„ 1997.- С. 270.

' Алексюк A.M. Загальні методи навчання. — К.: Рад. школа, 1981. — С.56-196.

[33] Бабанский Ю.К. Методы обучения // Педагогика. — М.: Просвещение, 1983.-С.178-179.

[34] Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. - М.: Прометей, 1996.— С.412.

[35] Дидактика современной школы. — К.: Рад. школа, 1987. — С. 192-194.

[36] Ьалаєв A.A. Активные методы обучения.— М.: Просвещение, 1986.— С. 49-50.

[37] Даниленко Л. Методи творчого розвитку // Завуч.— 2001.— № 9.- С.4.

[38] Дидактика современной школы. — К.: Рад. школа, 1987. — С. 143.

[39] Педагогіка / За ред. А.М.Алексюка — К.: Вища школа, 1985. — С. 177- 178.

[40] Дидактика современной школы / Под. ред. В.А.Онищука. — К.: Рад. школа, 1987. - С. 244.

[41] Дидактика современной школы / Под. ред. В.А.Онищука. — К.: Рад. школа, 1987. - С. 250-257.

[42] Амонашвили Ш.А. Воспитательная й образовательная функция оценки учения школьников. — М.: Просвещение, 1984. — С. 22-43.

[43] Лозова В.І., Москаленко П.Г., Троцко Г.В. Педагогіка, Розділ «Дидактика». — К.: ІСДОУ, 1993. - С. 111.

[44] Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функция учення школьников. — М.: Университетское, 1990. — С. 215-216.

[45] Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // Освіта України.— 2001.—7 лютого.

[46] Макаренко A.C. Методика виховної роботи. — К.: Рад. шк., 1990. -С. 143-144.

[47] Гончаренко С. Український педагогічний словник.- К.: Либідь, 1997,— С.53.

' Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. — К.: Вища школа, 1997. — С. 20.

[48] Сухомлинський В.А. Нравственный идеал молодого поколения. -М., 1963. — С. 67.

1 Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. - К., 1999.- С. 272.

[49] Див.: Ильина Т.А. Педагогика. - М., 1984. - С. 374-378.

[50] Див. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. — Київ, 1999. — С. 248.

[51] Див. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. - К.: УЗМН, 1997. — С. 42-52.

[52] Див.: Інформаційний збірник МО України. — 1996. — №13. — С. 5-6.

[53] Гончаренко С. Український педагогічний словник,— К.: Либідь, 1997.— С.76.[54] Див. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник. — К., 1999. - С. 260-262.

[55] Вишневський О. Сучасне українське виховання. — Л., 1996.— С.234.

[56] Див.: Масол Л. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах України // Шкільний світ. — 2002. — № 9. — С. 8.

[57] Макаренко A.C. Твори: В 7 т. - 5 т. - К„ 1954. - С.104.

[58] Сухомлинський В.О. Вибр. тв.: В 5 т. - К., 1976. - Т.1. - С.588.

' Див.: Основи педагогического мастерства / Под ред. И.А.Зязюна. - М.: Просвещение, 1989. — С. 175.

[59] Див.: Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. — К.: Вища школа, 1997.- С. 124-125.

[60] Див.: Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. — К., 1933. -С. 113-118.

[61] Педагогіка / За ред. Алексюка A.M. — К.: Вища школа, 1985. - С.247.

[62] Див. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. — К.: Вища школа, 1997. — С. 218.

[63] Див.: Кочетов А.І. Как заниматься самовоспитанием. — Минск: Вышейш. шк., 1991. - С.104-112.

[64] Див.: Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. — К.: Вища школа, 1997. — С. 261-272.

[65] Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної

середньої освіти // Завуч.— 2003.—№ 7.— С.1.

[67] Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Директор школи. — 2003.— № 3 .- С. 8.

[68] Рекомендації щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти // Директор школи. — 2003.— № 4.—С.8.

[69] Рекомендації щодо планування роботи класного керівника ...//Директор школи. - 2003. - № 3. - С. 9.

' Див.: Лай В.А. Школа действия // Хрестоматия по истории зарубежной педагогики. — М.: Просвещение, 1981. — С.501-526.

[70] Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. П. 63 // Вибр. тв.: у 5 т. - Т.2. — К., 1978. - С. 562-566.

[71] Сухомлинський В.О.Сто порад учителеві. П. 88. // Вибр. тв.: у 5 т. — Т.2. - К., 1978.- С. 624-626.

[72] Крикупов A.C., Чернишов A.C., Луньков А.Й. Социально-психологические основы работы классного руководителя. Учебное пособие. — М.: Просвещение, 1Э89. - С. 14-21.

[73] Див.: Лутошкин А.Н. Как вести за собой. — М., 1978.

1983. - С.46-47.

[75] Можна скористатись методиками, запропонованими у навчальному посібнику A.C. Крикунова та ін.Социально- Социально-психологические основы работы классного руководителя. — M.: Просвещение, 1989. — С. 93-104.

[76] Сутність позакласної і позашкільної виховної

роботи

Звичайно, основною формою як навчальної, так і виховної роботи в школі є урок. Виховний потенціал мають й інші форми навчальних занять. Але ними не обмежується уся різноманітність форм організації виховної роботи в школі. Невід'ємною частиною педагогічного процесу є позаурочна, тобто позакласна і позашкільна робота, яка виступає логічним продовженням урочної і має свої специфічні форми організації. Характерною ознакою позаурочної роботи є її добровільність. Школяр сам

[77] Див.: Концепція національного виховання // Рідна школа.— 1995.- № 6,— С.22-23.

[78] Див.: Щуркова Н.Е., Фииданцевич Н.С. Классный час и его организация. — М.: Просвещение, 1981. - С..13-21.

' Іванов І.П. Виховувати колективістів // Педагогічний пошук. — К.: Рад. школа, 1938. - С.336-406.

[79] Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві // Вибр. твори: У 5 т. — К.. 1976. — 1.2. - С. 649-650.

[80] Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. — К.: Вища школа, 1997. — С.108-109.

[81] Ігнатенко П.Р. та ін. Виховання громадянина. - К., 1997. — С. 149-150.

[82] Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. - К.: Видавн. дім „Слово", 2004. - С. 66-68.

[83] Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. — К.: Видавн. дім „Слово", 2004. - С. 519-531.

[84] С.Д.Шевченко. Школьний урок: как научить каждого,— М., 1991.

[85] Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. - К., 1999. - С.338-339.

[86] Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе.— М.: Изд.центр „Академия", 2002 - С. 182-192.

[87] Вольбуєва Т.Б. Управлінський супровід моніторингу якості освіти.— Харків: видавнича група „Основа", 2004.— С.89-93.

[88] Інформаційний збірник Міністерства освіти України .— 2001.— № 6.— С.15.

[89] Передовий педагогічний досвід: теорія і методика / За ред. Л.Л.Момот. - К.: Рад. школа, 1980. - С. 32.

[90] Там само. — С. 37-38.

[91] Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. - К.: Ли6ідь,1997,- С.14.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Функціональні обов'язки директора ЗНЗта його заступників | УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 288; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:

 1. III. Аналіз виконання плану підвищення продуктивності праці
 2. Агрохімічний напрям НТП. Ефективність застосування мінеральних добрив і фактори її підвищення. Ефективність застосування хімічних засобів захисту рослин і тварин
 3. Атестація виробництва в системі УкрСЕПРО.
 4. Атестація програмних засобів.
 5. Атестація робочого місця
 6. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості й небезпечності робочого процесу. Атестація робочого місця
 7. Використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і підвищення безпеки праці на основі міжнародного співробітництва.
 8. Екзогенні геологічні процеси.
 9. Економічна сутність основних фондів та значення підвищення ефективності їхнього використання
 10. Емоційно-вольові процеси молодшого школяра
 11. ЕТНОСОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ 1. Предмет етносоціології. Проблеми національних відносин
 12. ІІІ. Фактори і резерви підвищення продуктивності праці

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2021) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.013 сек.