Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Прогнозування діяльності підприємства:сутність, функції, типи та методи

Читайте также:
 1. Quot;ЯКІСНІ" ПРОГНОЗНІ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ КРИЗИ
 2. Детерміновані методи
 3. И методика ее проведения
 4. И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
 5. Идентификационные признаки. Общие положения методики их исследования
 6. Информационное и методическое обеспечение анализа
 7. Исследовательские методики.
 8. Імовірності методи доступу
 9. Калькулювання за основними видами діяльності
 10. Класифікація підприємницької діяльності
 11. Клітинна селекція. Методи клітинної селекції
 12. Корректировка методик предсказания банкротства с учетом специфики отраслей

ТЕМА 15. ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1. Прогнозування діяльності підприємства:сутність, функції, типи та методи.

2. Види прогнозів та сфера їх застосування.

3. Планування як функція управління, його принципи та методи.

4. Бізнес-планування, його характеристика.

Ефективна діяльність підприємства в умовах ринкової економіки в значній мірі залежить від того, наскільки достовірно воно передбачить подальшу та ближню перспективу свого розвитку, тобто від прогнозування. Важливість прогнозування в умовах ринку пояснюється тим, що, по-перше, ринкове господарство відзначається коливаннями ринкової кон’юнктури і необхідно ці коливання передбачити і згладжувати, по-друге, в цих умовах при розробленні стратегічних програм присутній високий ступінь невизначеності і можна прогнозувати лише окремі показники.

Відомо, що змістом прогнозування є розроблення прогнозів із різними часовими рамками. У передбаченні майбутнього прогнозування, з одного боку, передує плануванню, а з іншого - є його складовою, здійснюється на різних стадіях планової діяльності, а саме: використовується на етапі аналізу середовища і визначення передумов для формування стратегії підприємства (як загальної, так і функціональних: виробничої, маркетингової, фінансової) й здійснюється на стадії реалізації планів для оцінки можливих результатів та їх відхилень від планових показників і має за мету ліквідацію цих відхилень за допомогою додаткових управлінських дій.

На основі прогнозів підприємство має визначити конкретні завдання для досягнення розроблених орієнтирів, тобто розробити певну програму дій з розподілом за періодами і конкретизацію за підрозділами і виконавцями, тобто вдатися до реалізації основної функції управління – планування. Стратегія розвитку підприємства має перетворюватися в конкретні дії підприємства шляхом розробки планів, які визначають конкретну мету і передбачають детальні події розвитку підприємства. Прогноз ж за своєю природою має альтернативний, варіантний зміст, тобто прогнозування становить дослідницьку базу планування.

Отже, прогноз (від гр. prognоsis — передбачення) — це науково-обгрунтоване судження про можливий стан підприємства в майбутньому і альтернативні шляхи і строки їх реалізації. спроба Процес складання (розробки) прогнозу називають прогнозуванням.

Прогнозування —це процес передбачення майбутнього стану підприємства, що грунтується на наукових методах пізнання економічних явищ, його внутрішнього і зовнішнього середовища, а також можливих способів і термінів досягнення очікуваних кількісних і якісних результатів.Процес прогнозування завжди базується на певних принципах. Головними з них є такі:

• цілеспрямованість;

• змістовий опис поставлених дослідницьких завдань;

• системність — побудова прогнозу на підставі системи методів і моделей, що характеризуються певною ієрархією та послідовністю;

• верифікованості – принцип, що потребує визначення достовірності, точності і обгрунтованості прогнозів;

• наукова обґрунтованість — всебічне врахування вимог об’єктивних законів розвитку суспільства, використання світового досвіду;

• багаторівневий опис — опис об’єкта як цілісного явища і водночас як елемента складнішої системи;

• інформаційна єдність — використання інформації на однаковому рівні узагальнення й цілісності ознак;

• адекватність об’єктивним закономірностям розвитку — виявлення та оцінка стійких взаємозв’язків і тенденцій розвитку об’єкта;

• послідовне вирішення невизначеності — ітеративна процедура просування від виявлення цілей та умов, що склалися, до визначення можливих напрямків розвитку;

• альтернативність — виявлення можливості розвитку об’єкта за умови різних траєкторій, різноманітних взаємозв’язків і структурних співвідношень.

За своїм змістом, прогнозування є ширшим, ніж планування, оскільки містить не тільки показники діяльності підприємства, фір­ми, а й різноманітні дані про їх зовнішнє середовище.

Найважливішими функціями прогнозування в системі стратегіч­ного планування є:

1) визначення можливих цілей і напрямів розвитку підпри­ємства;

2) оцінка економічних, соціальних, технічних, наукових, еколо­гічних результатів реалізації кожного з можливих варіантів розвит­ку підприємства;

3) визначення заходів щодо забезпечення реалізації можливос­тей та послаблення загроз кожного з можливих варіантів розвитку прогнозованих подій;

4) оцінка необхідних витрат та ресурсів для впровадження роз­роблених заходів.

Для передбачення майбутнього стану підприємства використо­вуються такі типи прогнозування:

• прогнозування, яке ґрунтується на суб’єктивних знаннях лю­дини, на її творчому баченні майбутнього та власній інтуїції; може використовуватись як передбачення менеджерами підприємства його майбутнього стану в тих чи інших умовах зовнішнього середо­вища;

• пошукове прогнозування, яке спирається на наявну в цей час інформацію і передбачає поступовий перехід від теперішнього ста­ну до майбутнього; може бути двох видів:

- екстраполятивним (традиційним);

- альтернативним (новаторським).

Перший з них передбачає, що економічний розвиток підпри­ємства відбувається рівно і безперервно, тому прогноз може бути простою проекцією (екстраполяцією) минулого у майбут­нє. При цьому оцінюються минулі показники діяльності підприємства і тенденції їх зміни та переносяться ці тенденції на майбутнє.

Другий вид пошукового прогнозування виходить з того, що зовнішнє і внутрішнє середовища підприємства є мінливими і тому розвиток підприємства може бути не лише рівним і непе­рервним, а й стрибкоподібним і перервним. Крім того, існує певна кількість варіантів майбутнього розвитку підприємства, тобто різ­ні сценарії.

Сучасна економічна наука застосовує майже 150 методів прогнозування, серед яких можна виділити значно меншу кількість базових методів, від яких решта відрізняється лише окремими прийомами і послідовністю їх застосуванням. Залежно від джерел інформації, технології її обробки та одержаних результатів економічні методи прогнозування поділяються на дві порівняно великі групи:

1. Фактографічні - ґрунтуються на використанні фактичних да­них, які характеризують зміни в об’єкті прогнозування.

Основними в цій групі є:

- метод екстраполяції - базується на гіпотезі схожості умов існу­вання підприємства в минулому, теперішньому і майбутньому. Тому проектуються закономірності розвитку об’єкта в минулому на майбутнє. Обмеженість цього методу в тому, що, чим три­валішим є період прогнозування, тим більшою є ймовірність зміни тенденцій розвитку підприємства під впливом різних чин­ників;

- метод кореляційно-регресійних моделей - передбачає дослід­ження залежності певної величини або ряду величин. Використо­вується у середньо- і довгостроковому прогнозуванні, оскільки са­ме ці періоди дають можливість встановити зміни у середовищі функціонування дприємства і врахувати вплив цих змін на до­сліджуваний показник (обсяг інвестицій, обсяг продажу, прибуток тощо).

- методи економіко-математичного моделювання - передбачають використання моделей внутрішнього середовища підприємства, макроекономічних (економетричних) моделей, моделей «витрати-випуск», матричних моделей та ін.

2. Евристичні - розроблення прогнозів здійснюється з викорис­танням логічних прийомів, правил і методів досліджень.

До цієї групи належать:

• метод експертних оцінок - передбачає врахування суб’єктивної думки експертів про майбутній стан об’єкта або середовища. Тут враховуються як раціональні аргументи і докази, так і інтуїтивні знання експерта.

Експертні оцінки поділяються на: індивідуальні (методи розробки сценаріїв, інтерв’ю, аналітичних доповідних записок) та колективні (метод «Дельфі» (анкетне опитування фахівців у пев­ній галузі), «мозкових атак» (колективне вироблення ідеї в резуль­таті проведеної дискусії), метод «комісій» (організація «круглого столу» для узгодження думок експертів) та ін;

• метод оптимізації - дає можливість врахувати максимально можливу кількість чинників, що впливають на кінцеві показники діяльності підприємства і обрати найкращий варіант прогнозу;

• метод «дерева цілей»; використовується з метою поділу оснон них завдань на підзавдання і вияснення зв’язків між ними.

Можливе використання й інших методів прогнозування розвит­ку підприємств, але більш-менш надійне передбачення майбутнього може дати лише поєднання різних методів.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Норма, яка визначає розмір оплати праці робітника за одиницю часу | 

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 7183; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2019) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.003 сек.