Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Інноваційна інфраструктура
Читайте также:
  1. Державна інноваційна політика
  2. Конкурентоспроможність країни і інноваційна діяльність
  3. Ринкова інфраструктура

Процес переводу новації в нововведення вимагає витрат різних ресурсів, основними з яких є інвестиції і час. Новації формують ринок новацій, інвестиції - ринок капіталу, інновації - ринок чистої конкуренції нововведень, як показано на рис. 2.2.

 

 

Рис. 2.2. Сфера інноваційної діяльності

 

Ринок новацій визначається як сукупність об’єктів інтелектуальної власності, яка характеризується цілісністю і має якість новизни у порівнянні з попередніми новаціями. Основним товаром ринку є продукт інтелектуальної діяльності.

Інтелектуальна власність - це право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб або нову технологію. Інтелектуальна власність охороняється державою. Механізм захисту передбачає систему економічних, соціальних і правових методів і способів підтримки інновацій. У сучасному світі використовуються наступні типи захисту інтелектуальної власності: патенти, промислові зразки, товарні знаки, авторське право.

Як зауважив Держдепартамент інтелектуальної власності України (2007 р.), у країні відсутня єдина інфраструктура, яка б дозволила додержуватись законодавства в галузі права на інтелектуальну власність. У 1992 р. було створено державне патентне відомство і державне агентство захисту суміжних прав зі штатом 500 робітників. Крім того, створений Держдепартамент з питань інтелектуальної власності зі штатом 45 спеціалістів. Однак такої кількості персоналу недостатньо для забезпечення реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності.

Патент - це документ, який свідчить про авторське право на винахід, про пріоритет винаходу і виключне право на його використання. Ніхто не може використати винахід без дозволу (ліцензії) патентовласника. Згода на використання винаходу виражається шляхом видачі (продажу) ліцензії на часткове використання або повну передачу патентних прав.

Патент може підкріплюватися промисловим зразком або товарним знаком.

Промисловий зразок - це художньо-конструктивне рішення виробу, яке визначає його зовнішній вигляд. Промисловому зразку надається правовий захист, якщо він є новим, оригінальним і може використовуватися у промисловості в галузях народного господарства.

Товарний знак - це оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе сполучення цифр, літер або складів і т.д., якими підприємство наділяє свої вироби. Товарний знак є об’єктом промислової власності і підлягає реєстрації, порядок якої встановлюється законодавством.

Авторське право - це сукупність норм права, яка регулює правові стосунки, пов’язані зі створенням і використанням певного інтелектуального продукту. Авторське право належить автору довічно і діє не менш 50 років після його смерті. Воно поширюється на всі творчі результати (твори у сфері науки, літератури і мистецтва) незалежно від форми, призначення і якості інтелектуального продукту.Ринок новацій формує науково-дослідні, проектні, науково-технічні колективи, підрозділи, лабораторії, окремих новаторів, вчених. По суті, мова йде про соціально-творчий елемент у суспільстві, який своєю діяльністю створює інтелектуальний продукт: відкриття, винаходи, оригінальні науково-виробничі послуги, отримані у результаті творчих зусиль, що є основою науково-технічного прогресу і розвитку суспільства.

Ринковий механізм (попит, пропозиції, ціни, конкуренція) обслуговує оборот товарів новацій і є фактором його управління.

Ринком чистої конкуренції називають сукупність продавців і покупців, які здійснюють операції зі схожими товарами у ситуації, коли жоден з учасників не впливає на рівень поточних цін.

Головна діюча особа конкурентних відношень - організація, яка володіє новацією. Основним товаром ринку є продукти інтелектуальної діяльності, науковий і науково-технічний результат. Конкуренція стимулює ринок новацій, забезпечуючи його формування. Ринковою конкуренцією називається боротьба фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту на доступному сегменті ринку

Ринок капіталу - це сфера обігу капіталу, де суб’єктом виступають, з одного боку, організації та особи, які зайняті у науковій сфері, а з іншого боку - організації та особи, які здійснюють інвестиції. Інфраструктура ринку капіталу повинна сприяти прямому фінансуванню наукової діяльності, формуванню платоспроможного попиту, системи кредитування, страхування фінансового ризику, ринку цінних паперів.

Ринок капіталу формує інвестиції. Інвестиції являють собою довгострокове вкладення коштів у розвиток інноваційної бази.

В інноваційній сфері визначальну роль відіграють довгострокові інвестиції, тому що інвестиційний процес, зазвичай, триває 3-5 років і більше.

Ринки новацій, капіталів, чистої конкуренції, інноваційна інфраструктура формують сферу інноваційної діяльності (рис. 2.2).

Під інноваційною інфраструктурою треба розуміти сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих організацій та допоміжних служб (систем), які необхідні для ефективного здійснення інноваційної діяльності.

Метою створення інфраструктури є забезпечення як розвитку комплексної інноваційної діяльності, так і збереження та розвиток науково-технічного потенціалу країни в інтересах суспільства, включаючи подолання спаду виробництва, його структурну перебудову, зміну номенклатури виробів, створення нової продукції, нових виробничих процесів.

Інноваційна інфраструктура об’єднує організації різних видів: фірми, інвесторів, посередників, науково-дослідні і державні установи, які своєю діяльністю охоплюють весь інноваційний процес - від генерації науково-технічної ідеї до реалізації нововведення.

Інноваційна інфраструктура включає наступний комплекс взаємопов’язаних допоміжних служб (систем):

  • систему інформаційного забезпечення, яка надає доступ до баз даних для всіх зацікавлених осіб;
  • експертизу (включаючи державну) інноваційних програм, проектів, пропозицій, заявок;
  • фінансове-економічне забезпечення інноваційної діяльності;
  • сертифікацію наукової продукції, відповідні послуги у сфері метрології, стандартизації, контролю і якості;
  • просування нововведень на регіональні, міжрегіональні, іноземні ринки, включаючи виставкову, рекламну, маркетингову діяльність, патентно-ліцензійну роботу, захист інтелектуальної власності;
  • підготовку кадрів для інноваційної діяльності.

 

Досвід розвинених країн свідчить, що в умовах глобальної конкуренції на світовому ринку виграє той, хто має розвинену інфраструктуру реалізації нововведень, хто володіє найбільш ефективним механізмом інноваційної діяльності і використовує весь діапазон технологій створення і реалізації інновацій.

Треба підкреслити, що сфера національної науки в процесі становлення ринкових відношень в Україні не увійшла в систему державних пріоритетів. Продовжується процес руйнування науково-технічного та інтелектуального потенціалу суспільства і еміграції з України висококваліфікованих кадрів.

Дата добавления: 2013-12-12; Просмотров: 421; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Рекомендуемые страницы:

Читайте также:studopedia.su - Студопедия (2013 - 2018) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление ip: 54.146.195.24
Генерация страницы за: 0.002 сек.