Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Сталий розвиток України

 

У світі вже накопичений великий досвід переходу до сталого розвитку на різних територіально-ієрархічних рівнях. Його варто вивчати і розумно використовувати. На державному рівні Національна стратегія сталого розвитку повинна бути глобально орієнтованою, інтегрованою і мати характер інноваційної випереджувальної моделі розвитку. В даному контексті, найважливішою передумовою переходу України до сталого розвитку є врівноваження, збалансування і оптимізація за максимальною кількістю різних показників і параметрів інтересів соціального прогресу, екології та економіки. Загальними передумовами являються:

Ефективне та еколого-безпечне функціонування економіки, що дасть можливість досягти кращої якості життя населення, цілеспрямовано і належним чином вирішувати соціальні та ресурсно-екологічні проблеми розвитку суспільства.

Раціональне використання, збереження і відтворення природних ресурсів навколишнього середовища, як найголовнішого чинника забезпечення ресурсно-екологічної безпеки життєдіяльності нинішнього і майбутнього поколінь, підтримання в ньому екологічної рівноваги, забезпечення його належної якості з точки зору інтересів здоров'я людини.

Стабілізація демографічної ситуації й чисельності населення і встановлення в суспільстві принципів соціальної справедливості: створення системи правових гарантій та ефективної демографічної політики з метою досягнення високого рівня матеріального, соціального та екологічного благополуччя кожної сім'ї.

Розширення масштабів міжнародного співробітництва у сфері ефективного вирішення ресурсно-екологічних проблем і завдань сталого розвитку та підвищення його результативності й ефективності, застосування в національній економіці новітніх світових досягнень науково-технологічного і соціально-екологічного прогресу.

Крім того, необхідність якнайшвидшого подолання гострої ресурсно-екологічної кризи, всебічного оздоровлення навколишнього середовища, усунення причин техногенно-екологічних катастроф тощо вимагає всебічного удосконалення організації природокористування, економного витрачання природних ресурсів в усіх галузях і сферах економіки.Вкрай необхідно здійснити широкомасштабну реконструкцію й модернізацію існуючої досить застарілої і відсталої матеріально-технічної бази суспільного виробництва з урахуванням ресурсно-екологічних вимог. Все має здійснюватися на основі застосування новітніх еколого-безпечних, ресурсо- і енергозберігаючих технологій, безвідходних або маловідходних замкнутих виробничих циклів.

Невідкладність вирішення зазначених завдань потребує радикального повороту в напрямках науково-технічного прогресу. Зусилля науково-дослідних установ і їх працівників доцільно зосередити на реалізації заходів з екологізації технологічних процесів, запровадженні нових видів техніки і технології, способів організації виробництва, форм господарювання тощо. Нова техніко-технологічна база суспільного виробництва повинна звести до мінімуму можливі відходи при одержанні високих кінцевих соціально-економічних та екологічних результатів.

Інноваційний розвиток має забезпечити створення як в Україні принципово нового технологічного укладу, формування екологобезпечної і біосферосумісної матеріально-технічної бази виробництва. Його слід розглядати як одне із першочергових завдань на шляху до переведення держави та її регіонів на засади сталого розвитку. З метою успішної реалізації концепції сталого розвитку на національному рівні потрібно максимально мобілізувати наявні ресурс [142].

По-перше, потрібно нарощувати та структурно перебудовувати економічний і науково-технологічний потенціал регіонів у напрямку їх послідовної екологізації.

По-друге, необхідно цілеспрямовано збільшувати виробництво та підвищувати якість вітчизняного екологічного обладнання, екологобезпечних технічних засобів і технологій, великий дефіцит яких в Україні стримує інвестування природоохоронних програм і окремих ресурсно-екологічних заходів, обмежує як фінансові ресурси, так і матеріальну основу їх реалізації.

По-третє, переведення економіки на засадисталого розвитку неможливе без застосування принципово нового макроекономічного механізму регулювання ресурсно-екологічних і соціально-економічних процесів на всіх рівнях управління, а також нових підходів і методів оцінки економічної ефективності ресурсно-екологічних витрат.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Соціально-економічні аспекти сталого розвитку | Регіональні аспекти сталого розвитку

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 359; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.019 сек.