Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Тема 4. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин
Контрольні питання

Таким чином, дослідження в соціології показали, що конфлікти – діалектична протилежність стабільності, вони мають місце у всіх спільностях людей від сімейного побуту до великої політики. Конфлікти – результат біодуховної природи людини. Тому їх не можна не визнавати, відкидати – їх треба вивчати і робити висновки. Повторюваність причин конфліктів – передумова відкриття законів динаміки цього явища.

1. Розкрийте сутність поняття “конфлікт”.

2. В чому особливість категорії соціальний конфлікт?

3. Хто є засновниками соціології конфлікту?

4. Визначте об’єкт і предмет соціології конфлікту.

5. Назвіть і розкрийте основні функції конфлікту.

6. Назвіть і схарактеризуйте основні категорії соціології конфлікту.

7. Розкрийте сутність основних етапів конфлікту.

8. Надайте класифікацію конфліктів. Які критерії лежать в її основі?

9. Назвіть і розкрийте основні умови і методи розв’язання конфлікту.

10. Якими є стратегії виходу з конфлікту?

11. Сформулюйте основні принципи поведінки суб’єктів конфлікту.

12. Назвіть основні напрями діяльності з профілактики конфліктів.

13. Сформулюйте основні правила безконфліктної поведінки.

14. Якими є соціологічні методи вивчення конфліктів?

15. Яке значення має вивчення соціології конфлікту для майбутнього педагога?

 


1. Соціологія конфлікту з’являється під впливом:

1. Розвитку капіталізму.

2. Зростання сімейних розлучень.

3. Появи науки соціології.

4. Політичних подій революції, класової боротьби, війн.

 

2. Соціологія конфлікту – це галузь, яка за суб'єктами конфлікту приділяє основну увагу:

1. Сімейним конфліктам.

2. Міжгруповим конфліктам.

3. Осо6истісним конфліктам.

4. Міждержавним конфліктам.

 

3. Яка з перерахованих функцій не відноситься до функцій конфлікту?

1. Сприяння утворенню соціальних груп.

2. Джерело змін та перетворень.

3. Формування соціальної структури суспільства.

4. Під його впливом виникають засоби регулювання ко­нфліктних стосунків (норми, інститути, ор­ганізації ). 

4. Який з видів конфлікту найбільше вивчається тому, що він є "моделлю конфлікту в масштабі су­спільства"?

1. Інтрагруповий.

2. Інтергруповий.

3. Груповий.

4. Інституціональний.

 

5. До засобів вирішення конфлікту відноситься:

1. Його уникнення або пом'якшення.

2. Компроміс або насильство.

3. Ведення переговорів, прийняття взаємоприйнятних рішень.

4. Усі вище перераховані.

 

6. Соціальне напруження – це:

1. Стан громадської свідомості, який свідчить про незадоволення суспільства умовами життя в цілому, або окремими його сторонами.

2. Ступінь розвитку суспільних відносин.

3. Протистояння між великими соціальними групами, політичними партіями, викликане невирішеними проблемами.

4. Ступінь розвитку суспільства.

 

7. Який спосіб розв'язання конфлікту є на­йбільш ефективним?

1. Уникнення.

2. Компромісу.

3. Встановлення загальної мети.

 

8. Конфлікти в сучасному українському су­спільстві – це явище:

1. Закономірне.

2. Неприродне.

3. Що не повинно існувати.

 

9. Назвіть головні функції конфлікту

1.

2.

 

10. Що не відноситься до сучасної соціальної ситуації, яка викликає напруження:

1. Незадоволеність населення матеріально-економічни­ми умовами життя.

2. Недовіра до структур влади та політичних лідерів.

3. Зростання політичної активності населення.

11. Приведіть у відповідність критерії класифікації конфліктів з видами конфліктів:


1. Кількість учасників.

2. Засоби розвитку.

3. Рівень організації.

4. Масштаб і форма протесту.


1. Бунт, смута, повстання, революція.

2. Конфронтація, суперництво, конкуренція.

3. Пасивні, активні, поміжні.

4. Соціальні, міжособистісні.


 

12. Доповніть перелік головних факторів конфлікту за Л. Козером

1. Влада

2.

3.

4.

 

13. Виберіть з наданого переліку авторів теорії соціального конфлікту:

1. О.Конт.

2. Г. Спенсер.

3. Л. Козер.

4. Р.Радендорф.

5. Дж. Рекс.

6. М. Вебер.

 

14. Соціальний конфлікт – це:

1. Форма спілкування осіб, соціальних спільностей, верств, за якою систематично здійснюється їх вплив один на одного.

2. Суперечка, зіткнення двох людей або групу для забезпечення їх інтересів в умовах протидії.

3. Соціальна ієрархія в людських спільнотах і боротьба за приорітетні позиції.

 

15. Модель поведінки з особливим розподілом ролей, послідовністю подій, засобами відбиття поглядів та ціннісних орієнтацій, мотивацій і формами відстоювання інтересів – це:

1. Соціальна роль.

2. Соціальні відносини.

3. Соціальний конфлікт.

4. Соціальна взаємодія.

 

16. Автором роботи “Функції соціального конфлікту” є:

1. Л. Козер.

2. Р. Радендондорф.

3. Г. Спенсер.

4. М. Вебер.

 

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 666; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:

 1. I. Положення Українського державного центру соціальних служб для молоді №80 від 20.07.98 про соціальну рекламу в системі служб для молоді України
 2. III– соціальні фонди та служби, інші бюджетні установи.
 3. IV.4. Мотивация как проявление потребностей личности.
 4. V. По форме проявления
 5. Адміністративне право - галузь права, норми якої регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації і реалізації виконавчої влади.
 6. Адміністративні правовідносини. Ознаки та структури правовідносин
 7. Адміністративно-правова норма та адміністративно-правові відносини
 8. Алкоголізм: соціальні проблеми
 9. Асоціальні прояви особистості
 10. Бихевиоризм и проблема объективного проявления психики
 11. В умовах переходу до ринкових відносин на підприєм­ствах різних форм власності значно збільшилося число пору­шень трудових прав громадян.
 12. В этих условиях центр проявил свою полную неспособность, во-первых, справиться с урегулированием межнациональных конфликтов, во-вторых, с экономическими трудностями.

studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.