Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Міжнародна система інтелектуальної власності

Основою міжнародної системи інтелектуальної вла­сності на сьогодні є 22 угоди, 14 з яких регулюють правовідносини у сфері промислової власності, а вісім від­носяться до авторського права і суміжних прав. Україна приєдналася до більшості (20) договорів і продовжує роботу щодо приєднання до інших. Нижче наведений перелік Міжнарод­них договорів:

Договори про захист інтелектуальної власності:

· Бернська конвенція про захист літературних і художніх творів.

· Брюссельська конвенція про розповсюджен­ня сигналів, що несуть програми через супу­тник.

· Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм.

· Мадридська угода про санкції за неправдиві та неправильні позначення походження ви­робів.

· Найробський договір про охорону олімпійсь­кого символу.

· Паризька конвенція про охорону промисло­вої власності.

· Договір про патентне право (PLT).

· Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організа­цій мовлення.

· Договір про закони про торговельні марки.

· Договір про міжнародну реєстрацію аудіові­зуальних творів.

· Вашингтонський договір про інтелектуальну власність стосовно інтегральних схем.

· Договір ВОІВ про авторське право.

· Договір ВОІВ про виконання і фонограми.

Глобальні договори системи охорони:

· Будапештський договір про міжнародне ви­знання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури.

· Гаазька угода про міжнародну реєстрацію промислових зразків.

· Лісабонська угода про захист зазначень міс­ця походження виробів та їх міжнародної ре­єстрації.

· Мадридська угода про міжнародну реєстра­цію знаків.

· Договір про патентну кооперацію (PCT).

Договори про класифікації:

· Локарнська угода про утворення міжнарод­ної класифікації промислових зразків.

· Ніццька угода про міжнародну реєстрацію товарів і послуг для реєстрації знаків.

· Страсбурзька угода про міжнародну патентну класифікацію.

· Віденська угода про утворення міжнародної класифікації зображувальних елементів.Адмініструє ці договори Всесвітня організація інте­лектуальної власності (ВОІВ), яка була заснована у 1967 р. на Дипломатичній конференції у Стокгольмі. У 1974 р. ВОІВ отримала статус однієї з 16-ти спеціалізова­них організацій ООН. На сьогодні членами ВОІВ є 184 держави, у тому числі й Україна.

Головними завданнями ВОІВ є:

· поліпшення взаєморозуміння і розвиток співробіт­ництва між державами в інтересах їх взаємної ко­ристі на основі поваги до їх суверенітету і рівності;

· заохочення творчої діяльності, сприяння охороні ін­телектуальної власності в усьому світі;

· модернізація та підвищення ефективності адмініст­ративної діяльності міжнародних угод, що створені у сфері охорони промислової власності, а також охорона літературних і художніх творів.

Контроль за виконанням Угод здійснюють керівні органи ВОІВ.

Конвенція, що засновує ВОІВ, передбачає наявність чотирьох органів: Генеральної Асамблеї, Конференції, Ко­ординаційного комітету і Міжнародного бюро ВОІВ (секре­таріату).

Генеральна Асамблея BОІB є верховним органом ВОІВ. ЇЇ членами є держави - члени ВОІВ, які також повинні бути членами Асамб­леї Паризького або Бернського Союзів, а також Швей­царської Конфедерації - країни місця перебування ВОІВ. На відміну від Генеральної Асамблеї, у Конференції беруть участь усі держави, що є чле­нами ВОІВ. Членами Координаційного комітету є 72 краї­ни, у тому числі Україна. Координаційний комітет - це виконавчий орган Генеральної Асамблеї і Конференції, що виконує консультативні функції.

Генеральна Асамблея і Конференція скликаються на чергові сесії кожні два роки, Координаційний комітет - щорічно. Виконавчим головою ВОІВ є Генеральний директор, що обирається­ Генеральною Асамблеєю на шестирічний термін. Секретаріат ВОІВ має назву "Міжнародне бю­ро". Секретаріат знаходиться в Женеві (Швейцарія).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Державна система правової охорони інте­лектуальної власності | Мета і принципи правової охорони

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 213; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.017 сек.