Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Додаткова. 5.Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе / С.И

5.Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе / С.И. Архангельский. — М. : Высшая школа, 1974. — 384 с.

6.Гембарук А.С. Дидактичне моделювання змісту навчання іноземної мови як загальноосвітнього предмета для педагогічних навчальних закладів I—II рівнів акредитації : автореф. дис. на здобуття наук. ступе­ня канд. пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання" / А.С. Гембарук. — К., 2005. — 24 с.

7.Зайченко І.В. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / І.В. Зайченко. — Чернігів, 2003. — 528 с.

8.Колодько Т.М. Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов у вищих педагогічних навчальних закладах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти " / Т.М. Колодько. - К., 2005. - 20 с.

8.Мартинова Р.Ю. Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : спец. 13.00.09 "Теорія навчання " / Р.Ю. Мартинова. — К., 2007. — 51с.

9.Москаленко С.А. Лінгвокраїнознавчий аспект у вивченні іноземної мови / С.А. Москаленко // Наука і методика. — 2006. — № 8. — С. 96—101.

10.Проект державного освітнього стандарту з іноземної мови (загальна середня освіта) // Іноземні мови. — 1996. — № 4. — С. 3—13.

11.Семенчук Ю. Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іноземно мовного ділового спілкування / Ю. Семенчук // Іноземні мови. — 2004. — № 2. — С. 143—146.

 

 

Викладач А.С.Віноградова

 

Інтенсивний розвиток інформаційної бази науки і техніки, значне розширення ділових, культурних зв'язків з науковими, економічними колами в міжнародному масштабі змушують переглянути вимоги, що пред’являються до висококваліфікованого фахівця. Особливу значимість здобувають наступні вимоги: уміння поєднувати глибокі професійні знання і навички з комп'ютерною грамотністю і з високим рівнем володіння іноземною мовою. Ці основні вимоги взаємозалежні.Незамінна роль іноземної мови в становленні сучасного конкурентноздатного фахівця. Зростає необхідність вивчати іноземну мову з орієнтацією на її практичне застосування у побутовому, діловому, професійному спілкуванні.

В економічних вузах завданням номер один є підготовка фахівців, які могли б діяти в економічному просторі світового масштабу. Від рівня вмінь спеціалістів значною мірою залежить, яке місце у світовій спільноті посяде наша країна. Володіння іноземною мовою — це та природна база для фахівця економічних спеціальностей, яка дає йому можливість бути рівноправним партнером у співробітництві.

Особливістю вивчення іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті є фахове спрямування навчання мові, а саме підпорядкування навчального матеріалу, методів та прийомів викладання досягненню кінцевої мети - усне та письмове спілкування випускників економічного університету іноземною мовою у відповідних сферах діяльності.

Окрім практичної мети, навчання іншомовній комунікації не менш важливим є досягнення освітніх та виховних цілей. Це забезпечує підвищення рівня загальної культури студентів, розширює їхній світогляд і надає можливість майбутнім спеціалістам достойно представляти свою країну, беручи участь у здійсненні міжкультурних, наукових та ділових зв’язків, з повагою відноситись до культурних та духовних цінностей країн та народів. метою вивчення іноземної мови стало оволодіння нею як засобом міжособистісного спілкування відповідно до соціального замовлення.

Основні функції іноземної мови як навчального предмета полягають у розвитку загальної мовної здібності студентів, у формуванні та розвитку здібностей і бажання використовувати іноземну мову як засіб спілкування, як спосіб залучення до іншої національної культури. Всі ці функції навчального предмета реалізуються в процесі вивчення іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті..

Навчання іноземним мовам має бути пристосованим до можливості спілкування і використання іноземної мови як робочого інструменту, який використовується на кожному кроці і без якого не може функціонувати будь-яке «виробництво» спілкування (комунікації у різних сферах людського буття). А вивчення іноземної мови, як відомо з давніх-давен, не лише збагачує кожну особистість, розширюючи її кругозір, а й підкреслює її індивідуальність та є передавачем інформації як про себе, так само і передавачем будь-якої різносторонньої інформації, проте вже за допомогою засобів іноземної мови. Тобто, існуючі у мовознавстві часткові функції мови - інформативна та референтна, тісно пов'язані з головними функціями мови

- комунікативною та когнітивною.

Навчання іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті має свою специфіку як стосовно цілей навчання, так і стосовно вибору методів та прийомів роботи в процесі професійної підготовки. Провідним напрямом в оволодінні іноземною мовою є здобуття такого рівня комунікативної компетенції, який дозволив би користуватися іноземною мовою в майбутній професійної діяльності.

Отже, мета навчання іноземної мови в Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті полягає в тому, щоб допомогти майбутньому фахівцю стати «дієздатним з іноземної мови за фахом», тобто здатним «одержувати відповідну інформацію іншою мовою і здатність порозумітися іноземною мовою», що передбачає спроможність одержувати максимум інформації, використовуючи свої мовні засоби і творчі стратегії, однозначно і досить компетентно висловити свою думку засобами іноземної мови.

Як відомо, зміст навчання іноземної мови - це багатокомпонентна структура, що складається з певним чином організованого навчального матеріалу й формується та реалізується в процесі навчання з урахуванням цілей і завдань освіти на певному етапі розвитку суспільства.

Зміст навчання іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті визначається навчальними планами, державними навчальними програмами і підручниками з цього предме­та. Зміст окремих занять конкретизується викладачем з урахуванням визначених завдань, необхідності відображення специфіки предмета, рівня підготовленості та інтересів студентів . Отже, зміст навчання іноземної мови має забезпечити досягнення головної мети - навчити спілкуватися іноземною мовою в межах засвоєного програмного матеріалу. Крім того, він спрямований на формування здатності самостійно здобувати знання, аналізувати, порівнювати, класифікувати та систематизувати отриману інформацію.

Слід відзначити, що основними компонентами змісту навчання іноземної мови виступають:

- комунікативний компонент, який включає в себе мовний, мовленнєвий та соціокультурний навчальний матеріал (зміст навчального матеріалу);

- позамовний компонент, елементами якого є сфери спілкування, а та­кож теми та ситуації, що визначаються цими сферами;

- процесуальний компонент, тобто процес навчання, у якому і реалізується його зміст.

Отже, іншомовна комунікативна компетенція ґрунтується на таких компетенціях:

- мовна компетенція, яка включає знання фонетики, лексики, орфографії, граматики та відповідні навички.

Фонологічна компетенція включає фонетичні знання та мовленнєві слухо- вимовні навички; лексична - лексичні знання і мовленнєві лексичні навички; граматична - граматичні знання і мовленнєві граматичні навички [8];

- мовленнєва компетенція, яка включає такі види компетенцій, як аудіювання, говоріння, читання та письмо.

Компетенція у говорінні включає компетенцію у монологічному й діалогічному мовленнях, тобто вміння сприймати ці види мовлення на слух з подальшим відтворенням, обговоренням й інтерпретацією почутого. Компетенція в аудіюванні полягає в умінні сприймати на слух будь-яку інформацію, що звучить як з вуст мовця, так і з будь-якого технічного джерела. Компетенція в читанні - це здатність читати будь-який друкований текст. Письмова компетенція - це здатність письмового вираження думок у межах тематики і будь-якої актуальної інформації [5];

- соціокультурна компетенція, до складу якої входять країнознавча, лінгвокраїнознавча та соціолінгвістична компетенції.

Країнознавча компетенція - це знання про народ, що є носієм мови, національний характер, суспільно-державний устрій, здобутки в галузі освіти, культури, особливості побуту, традиції, звичаї.

Лінгвокраїнознавча компетенція - це здатність сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-культурними особливостями. Включає знання мовних одиниць, у тому числі з національно-культурним компонентом семантики, і вміння використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих ситуацій.

Соціолінгвістична компетенція - це знання особливостей національного мовленнєвого етикету і невербальної поведінки та навички врахування їх в реальних життєвих ситуаціях, здатність організовувати мовленнєве спілкування відповідно до комунікативної ситуації, соціальних норм поведінки та соціального статусу комунікантів [1].

Комунікативна компетенція - це здатність здійснювати мовленнєву діяльність на рівні фонологічних, лексико-граматичних і країнознавчих знань і навичок та мовленнєвих умінь відповідно до різних завдань і ситуацій спілкування.

Змістом навчання іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті визначено такі вміння:

- читати, відповідати на запитання, вести діалог іноземною мовою в обсязі необхідного спілкування в соціально-побутовій, культурній та професійній сферах;

- володіти фаховою іншомовною;

- володіти іноземною мовою в письмовій формі, вміти складати та оформляти ділові документи, ділові листи, угоди, контракти іноземною мовою.

У процесі навчання іноземної мови навчальний матеріал відбирається із урахуванням сфер спiлкування майбутнього фахiвця, запропонованих експертами Ради Європи i пiдтриманою рядом фахiвцiв. Згiдно цiєї класифiкацiї видiляється чотири основнi сфери спiлкування: приватна, публiчна, професiйна, освiтня. В межах приватної сфери видiляються такi теми: «Моя сiм’я», «Мої друзi», «Мiй дiм». У межах публiчної - «Спорт», «Покупки», «Подорожування», «Здоров’я», «Поштове вiддiлення», «Вiдвiдування театру, кiнотеатру», «У ресторанi» та iн. Ефективне спiлкування майбутнього фахiвця передбачає включення до навчального процесу таких тем: «Ведення переговорiв», «Укладання договорiв», «Перевiрка документiв», «Дiловi телефоннi розмови», «Українська митниця», «На митницi», «Психологiчнi та етичнi норми спiлкування з iноземними партнерами», «Мовнi особливостi дiлового листування», «Дiловий етикет». Освiтня сфера комунiкацiї передбачає спiлкування за такими темами: «Україна», «Великобританiя» та iн. У межах тем видiляються пiдтеми. Наприклад, тема «Україна» подiляється на такi пiдтеми: «Географiчне положення України», «Економiка України», «Традицiї українського народу», «Система освiти в Українi». Отже, вимогою до змiсту навчального матерiалу є його вiдповiднiсть перелiку тем i пiдтем, складеного на основi специфiки сфер спiлкування фахiвця.

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що провідним завданням навчання іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті на сучасному етапі є не просто «навчити студентів користуватися нею як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої діяльності в різноманітних ситуаціях», а використовувати іноземну мову в усіх видах мовленнєвої діяльності в ситуаціях професійної діяльності, оскільки й «ефективність навчання безпосередньо залежить від ступеня наближення процесу передачі знань, формування навичок і вмінь до реальних умов їх практичного застосування».

Тому, основою змісту навчання іноземної мови у Хмельницькому кооперативному торговельно-економічному інституті є комунікативно орієнтований підхід, який передбачає практичну мету навчання: оволодіння іншомовним міжкультурним спілкуванням шляхом формування та розвитку комунікативної компетенції та використання іноземної мови як важливого засобу в діалозі культур

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основна | Додаток Б

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 579; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.028 сек.