Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основні організми та речовини біосфери
Біосфера складається з організмів трьох таких основних типів (трофічних рівнів).

Продуценти або автотрофи- це організми, що створюють органічну речовину за рахунок утилізації сонячної енергії, води, вуглекислого газу та мінеральних солей. До цього типу належать рослини, яких на Землі є близько 350 000 видів. їх маса становить близько 2,4х1012т.

Конеументи або гетеротрофи- це організми, що одержують енергію за рахунок харчування автотрофами чи іншими консументами. До них належать рослиноїдні тварини, хижаки й паразити, а також хижі рослини та гриби. Кількість видів цієї групи найбільша -понад 1,5 млн. а їхня маса становить близько 2,3x10 т.

Редуцента - мікроорганізми, що розкладають органічну речовину продуцентів і консументів до простих сполук - води, вуглекислого газу та мінеральних солей. їх налічується 75 тис. видів, а сумарна маса становить 1,8x10 т.

Біомасоюназивається загальна маса живих організмів, яка нагромаджується в популяції, біоценозі або біосфері на будь-який момент часу. Виражається в одиницях сирої або сухої маси.іноді в одиницях енергетичного еквівалента на одиницю об'єму або поверхні, Величина біомаси та швидкість її збільшення характеризують біологічну продуктивність виду, угрупування або екосистеми. Біомаса живої речовини складає біля 0,0001 % від маси біосфери.

До унікальних властивостей живої речовини належать такі:

1. Здатність швидко освоювати весь вільний простір, що пов'язане з інтенсивним розмноженням;

2. Активний рух, наприклад, проти течії, сил гравітації;

3. Стійкість за життя і швидке розкладання після смерті

4. Висока здатність пристосовуватись (адаптація) до різних умові звідси швидке освоєння всіх середовищ життя (водного, повітряного, ґрунтового;

5. Надзвичайно велика швидкість перебігу реакцій (наприклад, гусінь переробляє за день поживи в 100 разів більше за масу їхнього тіла,

Основні речовини, якіскладають біосферу:

а) живі - рослини, тварини і мікроорганізми;

б) біогенні органічного походження;

фітогенні. які складаються в основному з рослинних залишків (кам'яне вугілля, торф, гумус);зоогенні - із залишків тваринних організмів (крейда, вапняк та інші осадові породи);

в) затверділі - гірські породи магматичного та неорганічного походження, які утворюють земну кору;

г)біозатверділі - продукти розпаду і переробки гірських осадових порід живими мікроорганізмами (фунт, який містить 93% мінеральних (затверділих) і 7% органічних (живих і біогенних речовин),

Біосфера взаємозв'язана і взаємодіє з усім планетним оточенням - як зовнішнім (космічним) так і внутрішнім, яке відходить від біосфери в глибину Землі. Залежність ця передусім - енергетична.

Під час фізичних і хімічних процесів сонячна енергія витрачається на переміщення повітряних мас, поглинання і виділення газів, розчинення мінералів та інше. Єдиний процес специфічний для біосфери - фотосинтез.Загальна енергія фотосинтезу - 104 1012 Вт. За сто років засвоюється 200 млрд. т СО2, а виділяється 145 млрд.т Ог.

Під біотичним кругообміном- розуміють надходження хімічних елементів з ґрунту і атмосфери в живі організми, перетворення цих елементів у нові складні сполуки і повернення їх у ґрунт, атмосферу й воду в процесі життєдіяльності з щорічним обпаданням частини органічної речовини або повністю відмерлими організмами.

Система зв'язків у біосфері надзвичайно складна й поки що розшифрована лише в загальних рисах. Найголовнішою ланкою управління є енергія - переважно енергія Сонця, другорядною - енергія внутрішнього тепла Землі й радіоактивного розпаду елементів.ьь

Дата добавления: 2013-12-13; Просмотров: 439; Нарушение авторских прав?;


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | НетПОИСК ПО САЙТУ:


Читайте также:
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2022) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление
Генерация страницы за: 0.014 сек.